WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів від реалізації продукції - Курсова робота

Облік доходів від реалізації продукції - Курсова робота

27

ПЛАН

Вступ

 • Дохід як об'єкт обліку

 • Доходи від реалізації продукції

 • Доходи від надання послуг, виконання робіт

  Висновки

  ЗМІСТ

  Вступ 4

  1. Дохід як об'єкт обліку 5

  2. Доходи від реалізації продукції 12

  3. Доходи від надання послуг, виконання робіт 21

  Висновки 26

  Список використаної літератури 27

  Вступ

  Методологічні засади формування, оцінювання і визнання у бухгалтерському обліку інформації про доходи та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності визначають П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", норми яких поширюються на підприємства (організації) та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ).

  Основними завданнями організації обліку і контролю доходів діяльності підприємства є забезпечення:

  – правильного визначення та достовірної оцінки доходів підприємства;

  – правильного і повного документального оформлення і своєчасного відображення в регістрах обліку доходів та результатів діяльності;

  – контролю за виконанням договорів по реалізації продукції;

  – контролю за правильним визначенням фінансового результату від звичайної діяльності з метою оподаткування;

  – своєчасного одержання достовірної інформації про фінансові результати підприємства;

  – контролю за рухом та наявністю прибутку на підприємстві;

  – узагальнення інформації про наявність та рух нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) підприємства, тощо.

  1. Дохід як об'єкт обліку

  Правильність обліку та контроль за його веденням, на кожному підприємстві забезпечується наказом про облікову політику, який в обов'язковому порядку повинен містити розділ про облік доходів і результатів діяльності, в якому зазначаються основні принципи організації обліку доходів і результатів діяльності на підприємстві.

  В наказі про облікову політику необхідно передбачити:

  • критерії оцінки доходів;

  • поділ доходу за кожною класифікаційною групою доходів від звичайної діяльності;

  • спосіб вивчення ступеня завершеності робіт, послуг дохід від використання і надання яких визначається за ступенем завершеності;

  • облік доходів від реалізації продукції (товарів, інших активів)

  • облік доходів від надання послуг;

  • облік доходів від цільового фінансування;

  • облік доходів від використання активів підприємства іншими сторонами;

  • облік доходів за бартерними контрактами

  Основним правилом визнання доходу від продажу реалізації готової продукції, товарів – є дата, коли підприємство:

  – передало значний ризик і винагороду від володіння товаром покупцю;

  – не зберігає ні якої відповідальності, яка звичайно пов'язана з володінням, ні ефективного контролю за реалізованими товарами;

  – може достовірно визначити суму доходу;

  – має впевненість, що економічні вигоди внаслідок реалізації надійдуть;

  – може із значним ступенем достовірності оцінити фактичні чи очікувані витрати.

  Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування та відповідності.

  Принцип нарахування передбачає відображення в обліку доходів і витрат, і відповідно фінансових результатів, у момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошей. Наприклад, якщо відвантаження продукції здійснюється в одному звітному періоді, а оплата (за умовою договору) буде здійснюватися в наступному звітному періоді, то дохід визначається і відображається в обліку на дату відвантаження продукції.

  Принцип відповідності передбачає визначення фінансового результату шляхом зіставлення доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, понесеними для отримання цих доходів. Наприклад, при відображенні в обліку визнаного доходу від реалізації продукції одночасно визначаються і відображаються в обліку її собівартість і всі витрати, пов'язані з такою реалізацією.

  Застосування принципів нарахування та відповідності під час визнання доходу як елемента обліку відбувається таким чином (рис. 1).

  Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. За принципом превалювання змісту над формою дохід від продажу (реалізації) може бути визнаний як на дату відвантаження, так і до чи або після неї.

  Рис 1. Визнання доходу у фінансовому обліку та звітах за принципом нарахування[1;420]

  Разом з тим окремі види доходу мають певні особливості визнання. Не визнаються доходами такі надходження:

  – суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

  – суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

  – суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

  – суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

  – суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

  – надходження, що належать іншим особам;

  – надходження від первинного розміщення цінних паперів.

  Отже, такі суми виключаються з доходу. Наприклад, суми, отримані комісіонерами у результаті реалізації товару комітента, не спричиняють збільшення його власного капіталу, а отже не є доходом. Замість цього доходом є сума комісійної винагороди.

  Разом з тим, вище наведені суми не включаються тільки до суми чистого доходу підприємства. До загальної суми валового доходу такі суми потрапляють і відображаються в бухгалтерському обліку по кредиту рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності", а потім виключаються з неї записом по дебету рахунків цього класу. Отже, на фінансові результати списуються тільки суми чистого доходу від здійснення відповідних операцій і подій.

  Аналітичний облік доходів організовується за видами діяльності підприємства, при цьому окремо обліковуються доходи і результати від операційної, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності. Такий порядок організації дозволяє одержувати інформацію для складання Звіту про фінансові результати (ф. № 2) без додаткової обробки облікових даних.

  Крім цього, дані аналітичного обліку надаються для цілей управління підприємством з метою надання інвесторам, власникам та іншим зацікавленим особам інформації про одержані доходи, а також для оперативного коригування управлінських рішень і дій.

  В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, що підлягають одержанню. Сума доходу, яка виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або тієї компенсації, яку може бути отримано, з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, що надається підприємством.

  Критерії оцінки доходу:

  • дохід відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню;

  • у разі відстрочки платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді процентів;

  • сума доходу за бартерним контрактом визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів;

  • якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити не можливо, то дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.

  При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку суттєвим є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого.

  Валовий дохід містить економічну вигоду, яку підприємство одержало (або має одержати). Суми, які утримуються у формі податків (акцизний збір, податок на додану вартість тощо), не приносять економічної вигоди. Тому вони виключаються із валового доходу та завершують процес формування чистого доходу.

  Чистий дохід – це валовий дохід, зменшений на економічні елементи, визначені законодавством. До чистого доходу не включаються суми, які отримуються від імені третьої сторони, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...