WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат ВАТ Рівнеазот - Курсова робота

Облік витрат ВАТ Рівнеазот - Курсова робота

4

План:

Вступ

1. Загальні основи обліку витрат згідно з П(С)БО 16 "Витрати"

1.1. Склад і класифікація витрат

1.2. Облік прямих і накладних витрат

1.3. Облік матеріальних витрат

1.4. Варіанти (методи) обліку витрат

2. Облік витрат згідно з методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт та послуг) у промисловості (впроваджений на ВАТ "РІВНЕАЗОТ").

Висновки

Додатки:

Додаток №1. Відомість розподілу загально виробничих витрат розроблена на ВАТ "РІВНЕАЗОТ" для внутрішнього використання

Додаток №2. Відомість розподілу адміністративних витрат розроблена на ВАТ "РІВНЕАЗОТ" для внутрішнього використання

Додаток №3. Номенклатура статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування основного виробництва (змінні витрати) 910 рахунок (впроваджені на ВАТ "РІВНЕАЗОТ")

Додаток №4. Номенклатура статей загально виробничих витрат (постійні витрати) 911 рахунок (впроваджені на ВАТ "РІВНЕАЗОТ").

ВСТУП

Бухгалтерський облік на підприємствах призначений для забезпечення контролю за використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, віддзеркалювання в облікових і звітних документах повної і достовірної інформації про виробничо-господарську діяльність підприємства, додержування договірної і фінансової дисципліни. У статті 8,6 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" зазначено, що керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення і подання до обліку первинних документів.

У зв'язку з нестабільністю економіки та недосконалістю законодавчої бази закони України, постанови КМУ, накази НБУ досить часто зазнають змін. Тому й бухгалтерський облік в Україні реформується і наближається до Міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку і звітності.

Від ухвалення перших рішень щодо реформування бухгалтерського обліку (Указ Президента України "Про перехід України до загальноприйнятої в міжнародній практиці системи обліку й статистики" №303/92 від 23.05.1992 p.), що діяв в Україні, до введення в дію нової облікової системи минуло кілька років. З 01.01.2000р. почалося практичне застосування нових національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – П(С)бухгалтерського обліку. Завдяки новій обліковій системі та фінансовій звітності наша економіка стає більш відкритою і зрозумілою для всього цивілізованого світу і відображає зміну власності, що відбулася в країні. Міжнародні стандарти, які прийняті за основу Національних стандартів бухгалтерського обліку, внесли до вживання нові терміни, поняття сутності економічних явищ, тлумачення основних категорій економічної та облікової науки.

Облік виробництва передбачає розв'язання таких основних питань:

 • Визначення усіх витрат, що належать до собівартості продукції;

 • Калькулювання (визначення) собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Такий облік організується на підприємстві відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 1996 року №473.

Склад витрат, які відносять до собівартості продукції, визначається відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

1. Загальні основи обліку витрат згідно з П(С)БО 16 "Витрати"

1.1. Склад і класифікація витрат

До собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства включають витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва сировини, матеріалів, природних ресурсів, палива, енергії, основних засобів, трудових ресурсів та інших витрат на її виробництво і реалізацію. В теперішній час виробнича собівартість продукції включає тільки витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією та організацією виробництва, а в частині витрат на управління – тільки загально виробничі витрати. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші виграти операційної діяльності не входять до виробничої собівартості продукції, а визнаються витратами звітного періоду.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції, реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально виробничих витрат і наднормативних виробничих витрат.

До складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відносять:

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • загально виробничі витрати.

Виробничу собівартість продукції можна записати формулою:

Свир = МВП + ВОПП + Івп + ЗВ

Свир – виробнича собівартість продукції;

МВП – матеріальні витрати прямі;

ВОПП – витрати на оплату праці прямі;

Івп – інші прямі витрати;

ЗВ – загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат входять вартість сировини та основних матеріалів, які утворюють основу вироблюваної продукції, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці входять заробітна плата та інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат входять всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного виду продукції, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація виробничого обладнання, витрати на поточний ремонт обладнання і т.п.

До складу загально виробничих витрат включаються:

 • витрати на управління виробництвом;

 • амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;

 • витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

 • витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

 • витрати на комунальні послуги з утримання виробничих приміщень;

 • витрати на обслуговування виробничого процесу;

 • витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього природного середовища;

 • втрати від браку, оплата простоїв тощо.

Для правильного формування виробничої собівартості загально виробничі витрати розподіляються на постійні і змінні.

До складу змінних загально виробничих витрат входять витрати, сума яких прямо залежить від обсягу діяльності (виробництва), а до складу постійних загально виробничих витрат – витрати, сума яких залишається постійною (чи майже постійною) і не залежить від обсягів виробництва (діяльності) підприємства. Суму змінних загально виробничих витрат у повному обсязі відносять до складу виробничої собівартості. Постійні загальновиробничі витрати підлягають розподілу на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу – обсягу виробництва, фонду оплати праці, прямих витрат і т.д. Сума нерозподілених постійних загальновиробничих витрат до складу виробничої собівартості не входить, а списується до складу собівартості реалізованої продукції (субрахунок 901 Собівартість реалізованої готової продукції).

Загальногосподарські (адміністративні) витрати і витрати на збут до собівартості продукції не включаються, а зараховуються до складу витрат підприємства в період їх виникнення і обліковуються на рахунках 92 Адміністративні витрати та 93 Витрати на збут .

Таким чином, витрати на виробництво класифікуються за такими ознаками.

За видами витрат:

 • витрати за економічними елементами;

 • витрати за статтями калькуляції.

За способами перенесення вартості на продукцію:

 • витрати прямі;

 • витрати непрямі.

До прямих витрат відносять прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати.

До непрямих витрат належать витрати, що пов'язані з виробництвом декількох видів продукції, тобто загальновиробничі витрати, які відносять до собівартості продукції за допомогою спеціальних методів.

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат:

 • постійні;

 • змінні.

До складу постійних входять витрати, сума яких залишається постійною і не залежить від обсягів виробництва підприємства,


 
 

Цікаве

Загрузка...