WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Кожній групі основних засобів у бухгалтерському обліку відповідає окремий субрахунок. При цьому П(С)БО 7 передбачає здійснення розрахунку амортизації по кожному об'єкту окремо. Отже, у бухгалтерському обліку для розрахунку амортизації окремо по кожному об'єкту основних засобів необхідно:

• розподілити об'єкти основних засобів на три групи відповідно до вимог порядку розрахунку амортизації в податковому обліку;

• розрахувати загальну суму амортизації по кожній групі окремо відповідно до встановлених норм амортизації і вимог податкового обліку;

• розподілити загальну суму нарахованої амортизації по групі основних засобів (групи 2 і 3) окремо кожний об'єкт основних засобів, що входили до ВДУ групи.

8. У податковому і бухгалтерському обліку суми, пов'язані з ремонтом основних засобів фондів), відображуються по-різному. Так, у бухгалтерському обліку витрати на ремонт основних засобів, що лише підтримують об'єкт у робочому стані, відносять на поточні витрати п до вартості основних засобів не включають. Водночас витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, включають до їх вартості і підлягають амортизації. У податковому обліку критерієм для визначення напряму віднесення витрат на ремонт основних фондів є їх обсяг. Якщо він не перевищує 5 % від балансової вартості груп основних фондів станом на початок звітного року, то його відносять на витрати, а якщо перевищує – на збільшення вартості основних фондів і підлягає амортизації. Такий різний підхід в остаточному підсумку може призвести до різної вартості, що амортизується, і відповідно до різних сум нарахування амортизації. Наприклад, витрати на ремонт об'єкта основних засобів, пов'язані з поліпшенням стану цього об'єкта, у бухгалтерському обліку збільшуватимуть первісну, а отже, і вартість об'єкта, що амортизується. У податковому обліку ці витрати на ремонт, якщо допустити, що їх загальна сума не перевищила 5% балансової вартості груп основних фондів станом на початок звітного року, буде віднесено на поточні валові витрати підприємства.

9. У разі безоплатного одержання об'єкта основних засобів у бухгалтерському обліку його оцінюють за справедливою вартістю на дату надходження на баланс підприємства з урахуванням понесених витрат і він підлягає амортизації. У податковому обліку справедлива вартість цього об'єкта амортизації не підлягає.

10. У податковому обліку при вибутті об'єктів основних фондів, що відносять до груп 2 і 3, у зв'язку з їх ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією і консервацією за рішенням власника, відповідно до підпункту 8.4.6 п. 8.4 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", балансова вартість груп у податковому обліку не змінюється. Отже, амортизацію продовжують нараховувати на відміну від бухгалтерського обліку, де при ліквідації об'єкта, а також протягом періоду проведення реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання і консервації амортизація не нараховується.

11. У бухгалтерському обліку відповідно до вимоги пунктів 16 і 17 П(С)БО 7 підприємство переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість значно (більше ніж на 10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Така переоцінка повинна здійснюватися по всіх об'єктах групи, до якої належить об'єкт, що переоцінюється. Згідно з визначенням П(С)БО 7 група основних засобів у бухгалтерському обліку – це сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів. Порядок переоцінки передбачає здійснення переоцінки не тільки первісної вартості, а й суми нарахованого на момент переоцінки зносу об'єктів основних засобів, що переоцінюються. Розрахунок суми переоцінки здійснюється множенням первісної вартості і суми зносу на індекс переоцінки, який визначають діленням справедливої вартості об'єкта, що підлягає переоцінці, на його залишкову вартість. Слід зазначити, що індекс переоцінки визначають окремо для кожного конкретного об'єкта основних засобів, отже, навіть за однакової вартості і суми зносу двох різних за своїм призначенням об'єктів основних засобів, що входять до однієї групи, а саме групи, що переоцінюється, сума націнки або уцінки може бути різною.

У податковому обліку такий порядок переоцінки не передбачений. На відміну від бухгалтерського обліку в податковому передбачається індексація основних засобів, що здійснюється зовсім в іншому порядку й в інші терміни. По-перше, індексація провадиться по закінченні року; по-друге, тільки тоді, коли індекс інфляції року, за результатами якого здійснюється інвентаризація, перевищить 10%; по-третє, індексації підлягає тільки балансова вартість груп основних фондів,

Для того щоб переконатися в правильності зробленого висновку, розглянемо на практичних прикладах нарахування амортизації в податковому і бухгалтерському обліку методом, передбаченим у податковому законодавстві, по вже знайомих підприємствах "А" і "Б".

Нагадаємо, що відповідно до вимог податкового законодавства розрахунок амортизації здійснюється так.

Усі основні засоби (фонди) розподіляють на три групи. Для кожної з груп установлено свою норму амортизації у відсотках до їх балансової вартості на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (на календарний квартал):

група 1 — 1,25%;

без індексації нарахованого зносу, по-четверте, якщо провадиться індексація будь-якого з трьох груп, то це індексація в цілому групи, а не об'єктів основних фондів, що входять до неї, оскільки суму проведеної індексації не включають до балансової вартості кожного окремого об'єкта основних засобів, а відображують окремо в складі групи як капітальний дохід.

12. У бухгалтерському обліку суму амортизації розраховують щомісяця на відміну ці, податкового обліку, що передбачає здійснення такого розрахунку поквартальне. У зв'язку з цим по придбаних об'єктах основних засобів врахування амортизації починається в бухгалтерському обліку з місяця, що настає за місяцем, якому об'єкт основних засобів став придатний для корисного використання, а в податковому обліку – із кварталу, який настає за кварталом зарахування на баланс цього об'єкта. Припиняється нарахування амортизації в тому самому порядку: у бухгалтерському обліку – з місяця, що настає за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, у податковому – із кварталу, який настає за кварталом, у якому об'єкт основних фондів вибув.

Перелік відмінностей, що виникають у бухгалтерському і податковому обліку при використанні методу нарахування амортизації, передбаченого в податковому обліку, можна продовжити. Проте навіть розглянутих вище основних відмінностей, на наш погляд, цілком достатньо для того, щоб зробити з усього цього основині висновок:

група 2 – 6,25 %;

група 3 – 3,75 %.

Балансову вартість групи основних фондів на початок звітного періоду розраховують за формулою, зазначеною в підпункті 8.3.2 п. 8.3 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибулу підприємств":

Б(а) = Б(а–1) + П(а–1) – В(а–1) – А(а–1) (1)

де Б(а) – балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а – 1) – балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;

П(а – 1) – сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкції, модернізації й іншого поліпшення повних фондів протягом періоду, що передував літному;

В(а – 1) – сума виведених з експлуатації основних фондів впродовж періоду, що перезвав звітному;

А (а – 1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував літному.

Визначивши балансову вартість групи на початок кварталу і помноживши її на норму амортизації, одержимо суму амортизації по цій групі на квартал. Оскільки П(С)БО 7 передбачає нарахування амортизації щомісяця, необхідно отриману суму амортизації групи на квартал розділити на три і рівними частинами щомісяця відображувати 53 нарахуванням.

Розглянемо два варіанти щомісячного розрахунку амортизації при надходженні або вибутті об'єктів основних засобів зі складу групи.

Питання щомісячного розрахунку балансове" вартості основних засобів у зв'язку з надходженням і вибуттям об'єктів, що входять до складу цієї групи, дуже важливе і йому необхідно приділити особливу увагу. Річ у тім, що цей метод, запозичений з податкового обліку, не передбачає здійснення щомісячного розрахунку амортизації По який би то не було групі основних засобів, а нам саме це і потрібно – розрахувати суму амортизації за один місяць з обліком балансової вартості, що змінилася, групи основних засобів. Вимоги стандарту суперечать порядку розрахунку амортизації передбаченому у податковому обліку. А оскільки вимоги П(С)БО в бухгалтерському обліку необхідно виконувати, то незважаючи на порушення порядку розрахунку амортизації, слід визначити окремий порядок розрахунку амортизації для потреб бухгалтерського обліку, який би давав змогу протягом розрахункового кварталу враховувати зміни балансової вартості групи основних засобів.

На мій погляд, для цього необов'язково робити перерахунок суми амортизаційних відрахувань усієї групи в цілому, включаючи зарахований на баланс новий об'єкт основних засобів або виключаючи той об'єкт, що вибув. При цьому можливі два варіанти.

Перший варіант передбачає розрахунок суми амортизації окремо по певному об'єкту за місяць, яку додають до суми амортизації групи 2 за відповідний місяць, якщо об'єкт зараховано, чи віднімаються, якщо об'єкт вибув.


 
 

Цікаве

Загрузка...