WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

39

ПЛАН

Вступ

 • Виробничо-фінансова характеристика господарства організації ведення обліку

 • Економічний зміст амортизації і зносу основних засобів

 • Методика розрахунків амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку

 • Облік амортизації з використанням П(С)БО8

 • облік зносу необоротних активів

  Висновки та пропозиції

  Додатки

  ЗМІСТ

  Вступ 4

  1. Виробничо-фінансова характеристика господарства організації ведення обліку 6

  2. Економічний зміст амортизації і зносу основних засобів 16

  2.1. Методика розрахунків амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку 18

  Облік амортизації з використанням П(С)БО8 29

  2.3. Облік зносу необоротних активів 34

  Висновки 36

  Список використаної літератури 38

  Додаток 1 39

  Вступ

  Виробничий процес в індустріальних та постіндустріальних державах неможливо уявити без такої складової, як основні засоби, або, іншими словами, технічна база підприємства. Саме вона визначає сучасний рівень виробництва та його ефективність. Механізація та автоматизація виробничих процесів вивільняє людей від важкої рутинної роботи, здешевлює виробництво продукції, підвищує її якість.

  Основні засоби мають значну питому вагу в загальній сумі активів підприємства, є одним із найважливіших об'єктів фінансового обліку, що вимагає контролю за їх рухом, організації синтетичного й аналітичного обліку, визначення зносу (амортизації), проведення ремонту, модернізації, оновлення застарілих і технічно недосконалих об'єктів.

  За допомогою таких засобів людина впливає на предмет праці з метою трансформування вхідних матеріальних ресурсів у готовий продукт.

  До основних засобів, завдяки яким у процесі виробництва працівник впливає на матеріальні ресурси, відносяться матеріальні об'єкти (виробничі будинки, споруди, машини, транспортні засоби), а також комунікації, що забезпечують виробничий процес (шляхи сполучення, мости, лінії електропередач та ін.).

  Обслуговуючи виробництво і невиробничу сферу протягом тривалого часу, основні засоби поступово зношуються, переносять свою вартість на виготовлену продукцію частинами в міру зношування і зберігають свою натуральну форму до кінця строку служби.

  Від рівня забезпеченості підприємства основними засобами залежить випуск готової продукції та створення належних умов для праці і соціального розвитку колективу. Сукупна вартість основних засобів визначає виробничу потужність підприємства, рівень фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності й ряд інших техніко-економічних показників діяльності підприємства.

  Бухгалтерський облік засобів праці повинен забезпечити таку інформацію: точну величину надходження, вибуття і переміщення основних засобів; своєчасне і правильне нарахування амортизації; визначення результату від реалізації і ліквідації окремих об'єктів; розрахунок витрат на ремонти; отримання даних про рух основних засобів, їх початкову і залишкову вартість та інші показники використання основних засобів.

  1. Виробничо-фінансова характеристика господарства організації ведення обліку

  Створення і розвиток підприємств недержавних форм власності та демонополізація зовнішньоекономічної діяльності в кінці 80-х років зумовили потребу в перебудові бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів. У системі бухгалтерського обліку з'явилися нові об'єкти та операції: цінні папери, вексельні операції, іноземна валюта, внески до статутних фондів тощо, а також матеріальні активи.

  Незважаючи на те, що за роки незалежності в Україні проведено колосальну роботу з реформування системи бухгалтерського обліку, досі ще не створено єдиної методології документування та аналітичного обліку операцій з нематеріальними активами. Навіть визначення "нематеріальні активи" та їх склад по-різному трактуються в системі нормативно-правових актів і в економічній літературі.

  Зокрема, згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР:

  Нематеріальні активи –це об'єкти інтелектуальної, промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.

  У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 і набуло чинності з 01.01.2000 р., зазначено, що:

  Нематеріальний актив немонетарний актив, який не має матеріальної форми, маже бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

  Окремі автори під нематеріальними активами розуміють витрати підприємств на придбання прав користування земельними ділянками, природними ресурсами, патентами, ліцензіями, програмними продуктами, привілеями тощо з метою отримання доходів.

  Подані визначення, а також наявність інших розбіжностей у різних нормативних документах, зокрема, щодо встановлення максимальних нормативних термінів використання нематеріальних активів, різні методики нарахування їх амортизації та зносу для цілей бухгалтерського та податкового обліку вказують на наявність проблем, які не під силу вирішувати окремому працівнику або службі (бухгалтерії) підприємства. У зв'язку з цим для оперативного вирішення проблем, пов'язаних із використанням та обліком нематеріальних активів, на підприємстві доцільно створити спеціальну, постійно діючу комісію, яку можна назвати "експертна комісія з нематеріальних активів". До її складу необхідно включати керівників або провідних фахівців функціональних підрозділів підприємства.

  В разі потреби до участі в роботі комісії запрошують консультантів, аудиторів, експертів з інших організацій.

  Основними функціями, які має виконувати експертна комісія, є:

  • розгляд пропозицій (документів) щодо придбання або самостійного створення відповідних об'єктів нематеріальних активів;

  • складання проектів угод на придбання нематеріальних активів;

  • оцінка нематеріальних активів під час їх придбання та реалізації;

  • встановлення нормативних термінів служби (корисного використання) нематеріальних активів;

  • інформування керівництва підприємства про необхідність переоцінки (індексації) балансової вартості нематеріальних активів;

  • проведення інвентаризації нематеріальних активів та здійснення контролю за їх використанням;

  • оформлення первинної облікової та іншої документації з питань, пов'язаних з придбанням, переміщенням, продажем, передаванням та ліквідацією нематеріальних активів, а також інші функції.

  Постійним членом експертної комісії має бути працівник бухгалтерії. На нашу думку, він повинен також відповідати за зберігання оригіналів документів (угод, авторських свідоцтв, протоколів оцінки, актів приймання-передавання виконаних робіт, ліцензій та ін.) та оригіналів машинних носіїв інформації (дискети, компакт-диски, засоби 2ІР) всіх об'єктів нематеріальних активів.

  Початковим і надзвичайно важливим етапом організації аналітичного обліку нематеріальних активів є їх класифікація, яка повинна враховувати особливості як бухгалтерського (фінансового), так і податкового обліку, а також передбачати можливі зміни надалі.

  У зв'язку з цим залежно від видів діяльності, для яких придбано або створено нематеріальні активи, вся їхня сукупність має обліковуватись, за такими групами:

  1. Нематеріальні активи виробничого призначення - права на знаки для товарів і послуг, вартість прав на об'єкти промислової власності тощо.

  2.Нематеріальні активи невиробничого призначення - об'єкти, які використовуються обслуговуючими (невиробничими) підрозділами підприємства (наприклад, вартість прав оренди приміщень, які використовуються як гуртожитки, для організації оздоровчих та спортивних заходів тощо).

  Відомо, що для полегшення ведення аналітичного обліку окремим обліковим об'єктам присвоюють відповідні умовні позначення. Це, наприклад, інвентарні номери - для основних засобів; номенклатурні номери – для матеріалів, готової продукції та інших запасів; табельні номери –працівникам та ін. Очевидно, що кожному із об'єктів нематеріальних активів також доцільно присвоювати певний код. Назвемо його "реєстраційний номер". Для забезпечення однозначності присвоєння нематеріальним активам реєстраційних номерів, враховуючи чинний План рахунків бухгалтерського обліку, всю їхню сукупність необхідно обліковувати за такими видами (підгрупами):

  1. Права користування природними ресурсами. До цієї групи нематеріальних активів належить, наприклад, вартість прав на використане надр, геологічної та іншої інформації про природне середовище тощо.

  2. Права користування майном, тобто вартість прав на використання земельних ділянок, користування будівлями, окремими приміщеннями та іншими видами майна.

  3. Права на знаки для товарів і послуг. Обліковими об'єктами цієї групи повинні бути: вартість прав власності на сорти рослин, знаки для товарів та послуг, які підтверджені відповідник свідоцтвами або іншими документами.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...