WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку на сьогодні залишається однією з найпоширеніших - Курсова робота

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку на сьогодні залишається однією з найпоширеніших - Курсова робота

Із перерахованих форм обліку видно. що в основі їх класифікації лежать різні принципи: назва країн, назва регістрів, назва носіїв інформації, спосіб одержання регістрів, назва виду електронних машин і інші.

Вказаний різнобій принципів становить інтерес тільки для вивчення історичного шляху розвитку форм обліку, а не для їх практичного використання.

На нашу думку, виходячи із змісту перерахованих форм обліку, враховуючи зміст і назву використовуваних зведених регістрів обліку, їх можна звести до таких видів:

1. меморіально-ордерна (її різновидність журнал-головна);

2. журнально-ордерна:

3. таблично-автоматизована з різновидностями.

Із зміною поколінь обчислювальних машин відповідно і змінювались форми обліку, які базувались на їх використанні.

Меморіально-ордерна форма обліку сформована в 30-х роках XX століття. В ній знайшли втілення найбільш прогресивні елементи із раніше використовуваних форм обліку.

Суть меморіально-ордерної форми обліку полягає у групуванні первинних документів у групувальних відомостях і заповненням на їх основі меморіальних ордерів. У меморіальному ордері вказується зміст операції (оправдуючий документ), бухгалтерська проводка і сума операції.

Завершені меморіальні-ордера в хронологічному порядку реєструються в журналі, в якому вказується порядковий номер, дата заповнення І сума меморіального-ордера. Реєстраційний журнал забезпечує схоронність бухгалтерських документів і сприяє контролю за повнотою охоплення бухгалтерським обліком господарських операцій і відображення їх на синтетичних рахунках.

Після реєстрації меморіальних-ордерів проводиться запис бухгалтерських проводок в Головній книзі по дебету і кредиту відповідних рахунків. Для кожного синтетичного рахунку в Головній книзі відводиться розгорнутий лист. В лівій стороні листа проводяться записи по дебету відповідного рахунку в кореспонденції з кредитом інших рахунків. В правій - по кредиту рахунку в кореспонденції з дебетом Інших рахунків. Кожна операція відображається в Головній книзі двічі: один раз по дебету з відміткою кредитового рахунку, другий - по кредиту з відміткою дебетового рахунку.

Взамін Головної книги часто використовують контрольно-шахову відомість. В цих випадках форму називають ще контрольно-шаховою.

Із Головної книги (контрольно-шахової відомості) підсумки дебетових і кредитових оборотів по окремих рахунках переносять до оборотної відомості по синтетичних рахунках, яка служить основою для складання балансу.

Для контролю за повнотою і правильністю зроблених записів підсумок реєстраційного журналу звіряється з підсумком оборотів у оборотній відомості.

Аналітичний облік при цій формі обліку ведеться на карточках, або в книгах по всіх рахунках паралельно синтетичному. На основі даних аналітичного обліку щомісячно складаються оборотні відомості по аналітичних рахунках в межах синтетичних. Підсумки оборотів і залишки в оборотній відомості по аналітичних рахунках звіряють з оборотами і залишком синтетичного рахунку.

Різновидністю меморіально-ордерної форми обліку є форма Журнал-Головна. Ця форма використовувалась у сільськогосподарських підприємствах.

Основною перевагою меморіально-ордерної форми обліку є її універсальність до умов роботи різних галузей економіки. Однак, ця форма обліку має ряд недоліків: заповнюються допоміжні документи (меморіальні-ордера). проводиться дублювання записів у відповідних регістрах (меморіальні-ордера. оборотні відомості. Головна книга), відставання аналітичного обліку від синтетичного, розрахована на ручну працю.

Недоліки цієї форми обліку привели до пошуку нових, більш досконалих форм обліку.

Схема 1. Черговість записів і їх звірки при меморіально-ордерній

формі обліку

Пошук нових форм обліку завершився розробкою в 1939 році журнально-ордерної форми обліку, а з виходом єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку з 1 січня 1960 року ця форма обліку одержала назву „єдиної журнально-ордерної форми обліку".

Форми обліку змінювались стосовно типу використовуваної обчислювальної техніки.

В кінці 50-х років, коли в обліковому процесі почали використовуватись перфораційні обчислювальні машини, була розроблена таблично-перфокарткова форма обліку. При цій формі обліку носіями інформації є перфокарти, а основними обліковими регістрами -табуляграми, які виконуються на табуляторах. З цього і походить назва цієї форми.

Суть цієї форми обліку полягає в тому, що інформація із первинних документів кодується і переноситься на перфокарти, які служать основними її носіями. Після цього перфокарти автоматично групуються на сортувальних машинах за відповідними наперед заданими ознаками. Далі на табуляторі автоматично одержують табуляграми (таблиці) синтетичного і аналітичного обліку. Для одержання якісних табуляграм необхідно сформувати масив постійних (нормативних) і змінних (фактичних) перфокарт.

Таблично-перфокарткова форма має ряд переваг в порівнянні з попередніми:

- вищий рівень механізації і автоматизації облікового процесу;

- безперервність машинної обробки інформації і зведення її до трьох етапів: документи - перфокарти - табуляграми;

- забезпечується відповідність аналітичного і синтетичного обліку;

- поліпшується точність розрахунків, підвищується оперативність зведеної інформації, скорочуються строки подання звітності;

- покращується взаємозв'язок планової, нормативної і фактичної інформації;

- підвищується продуктивність праці облікових працівників, вивільняється час для проведення економічного аналізу.

Схема 2. Черговість записів і їх звірки при, таблично-перфокартковій формі

2. Суть і застосування журнально-ордерної форми обліку

Ця форма обліку побудована на використанні системи групувальних і нагромаджувальних облікових регістрів - журналів-ордерів і допоміжних відомостей до журналів-ордерів.

Записи в журнали-ордери роблять на підставі первинних документів протягом місяця, а у випадку наявності великої кількості первинних документів їх групують у відповідних відомостях, місячні підсумки з яких переносять у журнали-ордери.

В журналах-ордерах поєднується хронологічний облік з систематичним, а по окремих рахунках - синтетичний з аналітичним. З цього походить і назва цих регістрів. Журнал-ордери е одночасно журналами в яких здійснюють записи у хронологічному порядку і ордерами, так як місячні підсумки журналів-ордерів замінюють меморіальні ордери.

За своїм змістом журнали-ордери є регістри, призначені для кредитових записів по окремих наперед визначених балансових рахунках.

Форма журналів-ордерів, розміщення граф залежить від особливостей обліковуваних в ньому операцій, у них завчасно передбачена можлива кореспонденція рахунків. Кожному журналу-ордеру присвоюють постійний номер. Журнали-ордери побудовано за кредитовим принципом, тобто всі господарські операції відображають по кредиту даного синтетичного рахунку в розрізі рахунків, що кореспондують з ним по дебету. Кредитову ознаку взято тому, що вона більшою мірою, ніж дебетова, відповідає характеру здійснюваних операцій і забезпеченню контролю за збереженням і раціональним використанням господарських засобів. Кредит рахунку показує початок руху засобів підприємства, а дебет його завершення.

Відображають господарські операції в журналах-ордерах за шаховим порядком, тобто один запис відображає два кореспондуючі рахунки по дебету і кредиту. Це забезпечує можливість значного скорочення облікових записів.

Кредитові обороти по синтетичному рахунку відображаються в одному журнал-ордері, а дебетові обороти у тих журналах-ордерах, в яких записи проводять на рахунках, що кореспондують з дебетом цих рахунків. Загальну суму дебетового обороту за місяць по кожному синтетичному рахунку можна підрахувати, вибираючи дані з відповідних журналів-ордерів.

З метою посилення контролю за рухом коштів в касі, розрахунковому рахунку, інших рахунках в банку поряд з веденням журналів-ордерів по кредиту цих рахунків, на зворотному боці цих журнал-ордерів ведуть відомості, в яких відображають кореспонденцію по дебету цих рахунків. Журнали-ордери, які призначені для обліку операцій по кредиту одного синтетичного рахунку, називають спеціалізованими, а для обліку операцій по кредиту багатьох синтетичних рахунків-уніфікованими.

Окремі журнали-ордери побудовані так, що вони використовуються як для синтетичного так і аналітичного обліку і містять усі необхідні дані обліковуваного об'єкту.

По рахунках, які охоплюють велику кількість обліковуваних об'єктів, аналітичний облік ведуть, як і при меморіально-ордерній формі обліку, в картках, книгах. Це стосується пооб'єктного обліку основних засобів, сортового обліку матеріалів, готової продукції, поособового обліку розрахунків з працівниками по оплаті праці.

Аналітичний облік касових операцій при всіх формах обліку ведуть у касовій книзі.


 
 

Цікаве

Загрузка...