WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Після реєстрації меморіальних ордерів у реєстраційному журналі їхні дані використовуються для записів на синтетичних рахунках у Головній книзі. З меморіальних ордерів у рахунки заносяться суми оборотів по дебету і кредиту, причому суми оборотів показують в окремих графах по кореспондуючих рахунках. Така побудова Головної книги забезпечує наочність і можливість з'ясування змісту господарських операцій.

Аналітичний облік ведеться паралельно синтетичному, використовуються первинні документи, картки, відомості, книги.

Перевірка правильності ведення синтетичного й аналітичного обліків здійснюється шляхом складання наприкінці місяця оборотних чи сальдових відомостей по рахунках аналітичного обліку і звірки їхніх підсумків з відповідними даними оборотної відомості по синтетичних рахунках.

Меморіально-ордерна форма обліку приведена на рис. 1 [1,c. 31].

Перевагами меморіально-ордерної форми обліку є:

— простота і гнучкість, що дозволяють пристосовувати її до різних типів підприємств;

— використання меморіальних ордерів, що дозволяє упорядкувати синтетичний облік;

— посилення контрольних функцій обліку, звірки даних синтетичного й аналітичного обліків;

— здійснення переходу до автоматизації обліку. У той же час меморіально-ордерна форма обліку має істотні недоліки, а саме:

— необхідність ведення значної кількості меморіальних ордерів;

— необхідність запису тих самих даних у двох облікових регістрах;

— непристосованість обліку до потреб аналізу і контролю;

— необхідність виконання великого обсягу робіт наприкінці місяця;

— непристосованість регістрів до складання звітності.

Меморіально-ордерна форма обліку знайшла застосування на невеликих бюджетних підприємствах і в кредитних організаціях.

Основною формою бухгалтерського обліку в бюджетних установах є форма журнал-головна — різновид і спрощений варіант меморіально-ордерної форми, рекомендованої Інструкцією з бухгалтерського обліку № 61. Ця форма застосовується в централізованих бухгалтеріях, які обслуговують установи освіти, охорони здоров'я, культури, в профтехучилищах, органах законодавчої та виконавчої влади, дослідних інститутах Академії медичних наук України.

Регістром синтетичного обліку за форми журнал-головна є книга Журнал-Головна, яка і дала назву формі обліку. За рішенням головного бухгалтера вона може вестися за синтетичними рахунками чи субрахунками. Аналітичний облік організується в книгах, на картках або в відомостях. Щомісячно для звірки аналітичного обліку із записами в книзі "Журнал-Головна" складаються оборотні відомості за кожною групою аналітичних рахунків, об'єднаних відповідним синтетичним рахунком.

Рис. 1. Меморіально-ордерна форма обліку.

Підставою для записів в книгу Журнал-Головна і регістри аналітичного обліку є меморіальні ордери і додані до них первинні документи. Меморіальні ордери є одночасно й накопичувальними відомостями, яким присвоєні постійні номери. Кожний з них призначений для відображення певних операцій. Наприклад, у меморіальному ордері — накопичувальній відомості ф. № 386 відображаються бухгалтерські записи за розрахунками з підзвітними особами, а в меморіальному ордері — накопичувальній відомості № 438 — по вибуттю і переміщенню основних засобів. Усього передбачено 15 меморіальних ордерів.

Операції, які не треба накопичувати протягом місяця, реєструються в меморіальних ордерах ф. № 274 на підставі окремих документів. Таким чином оформляється, наприклад, нарахування зносу основних засобів. Меморіальні ордери ф. № 274 застосовуються також в установах з невеликим обсягом здійснюваних операцій. Порядок записів цих меморіальних ордерів у книгу Журнал-Головна, її відкриття, звірки оборотів і залишків такий же як і на промислових підприємствах.

При формі обліку журнал - головній схема документообігу і обробки інформації матиме такий порядок (рис.2. ).

Рис.2. Форма обліку журнал-головна

3. Журнально – ордерна форма обліку

Сутність журнально-ордерної форми обліку укладається в застосуванні журналів-ордерів і допоміжних відомостей, що є основними обліковими регістрами. Усі журнали-ордери побудовані так, що в них поступово накопичуються і підраховуються дані для перенесення в звітні форми [1, c. 32].

У журналах-ордерах записи провадяться на підставі даних первинних документів.

Реєстрація окремих операцій провадиться в журналі-ордері в звітному періоді, а реєстрація масових документів попередньо групується і накопичується в хронологічному порядку у відомостях, підсумкові дані переносяться в журнали-ордери. Нижче приведена схема журнально-ордерної форми обліку.

Рис. 3. Журнально-ордерна форма обліку.

Журнали-ордери являють собою багатографні регістри, призначені для відображення кредитових оборотів головного рахунку, для якого відкритий той чи інший журнал-ордер, причому сума кредитового обороту вказується в тій графі, у якій приведений рахунок, що кореспондує з головним рахунком по дебету.

У журналах-ордерах зазначені кореспондуючі рахунки, що забезпечує точність і швидкість відображення бухгалтерських записів.

Журнали-ордери побудовані по кредитовому принципу, по окремому синтетичному рахунку в розрізі кореспондуючих рахунків. Дебетові обороти по синтетичному рахунку враховуються в декількох журналах-ордерах. Поєднуються вони в Головній книзі при записі в неї сум з різних журналів-ордерів.

У ряді облікових регістрів (журналах-ордерах і допоміжних відомостях) аналітичний облік поєднується із синтетичним.

Здійснені в журналах-ордерах записи операцій у хронологічному порядку поєднуються з їхньою систематизацією по кореспондуючих рахунках, чим забезпечується єдиний робочий процес бухгалтерських записів.

У більшості журналів-ордерів як правило вміщено кілька синтетичних рахунків.

У журналах-ордерах аналітичний облік здійснюється по показниках, необхідних для контролю і складання періодичної і річної звітностей. При журнально-ордерній формі обліку як правило застосовуються місячні журнали-ордери, допоміжні відомості розраховані на більш тривалий час.

При журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку записи в облікові регістри вносяться щодня або в міру надходження первинних документів.

Щомісяця журнали-ордера закривають, їхні підсумки переносять у Головну книгу, що відкривається на рік. На першому її листі ведеться реєстр журналів-ордерів, що має довідкове значення. До цього реєстру по кожному журналу-ордеру вносяться загальною сумою обороти за місяць по кредиту одного чи групи рахунків, включених у журнал-ордер. Наступні за реєстром аркуші Головної книги служать для запису даних по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку окремо, причому дебетові обороти по кожному рахунку записуються з розподілом їх по кореспондуючих рахунках.

Для того щоб у дебеті рахунків Головної книги кореспондуючі рахунки були розташовані в порядку зростання номерів, їх варто проставляти в заголовках граф заздалегідь, при відкритті Головної книги, керуючись кореспонденцією рахунків.

У Головній книзі поточні обороти записуються тільки по синтетичних рахунках. При цьому обороти по кредиту кожного синтетичного рахунка відображаються одним записом — у графі "Оборот по кредиту". Обороти по дебету кожного рахунку переносяться в Головну книгу з різних журналів-ордерів, їх підсумовують, після чого загальну суму по рахунку записують у графу "Разом по дебету".

В останніх двох графах дописують з журналів-ордерів сальдо на кінець місяця. По тих рахунках, сальдо яких у журналах-ордерах не відображається, а приводяться тільки обороти, сальдо виводиться безпосередньо в Головній книзі. По активно-пасивних рахунках сальдо показується в Головній книзі розгорнуто по дебету і кредиту кожного рахунку з наступним відображенням цих сум відповідно в активі і пасиві балансу.

Основними перевагами журнально-ордерної форми обліку є:

— поєднання аналітичного і синтетичного обліків в одному регістрі;

— забезпечення своєчасного і рівномірного відображення бухгалтерських записів протягом звітного періоду;

— забезпечення розподілу облікових робіт;

— можливість проведення аналізу господарської діяльності підприємства;

— скорочення загальної кількості облікових регістрів. Однак у даний час, у нових умовах господарювання, журнально-ордерна форма не відповідає всім потребам управління підприємством, а саме: побудова журналів-ордерів не містить нових форм організації обліку, не відповідає складу аналітичних даних, необхідних для управління підприємством.


 
 

Цікаве

Загрузка...