WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

В автоматизації обліку з розподіленими базами даних виділяються наступні фактори:

— поєднання централізації і децентралізації управління коштами;

— вибір оптимальної структури розподілених баз даних;

— раціональне розміщення між ними завдань і запитань;

— забезпечення достовірності переданої й оброблюваної облікової інформації.

Розподілена система обробки даних (РСОД) дозволяє вирішувати складні завдання з використанням локальних баз даних, з децентралізованою обробкою інформації. За допомогою розподіленої системи обробки даних вона дозволяє створювати інформаційні системи, що поєднують переваги централізації і децентралізації обробки даних.

Важливим питанням є організація і упровадження фінансового й управлінського обліків з використанням автоматизованої системи обробки інформації.

При фінансовому обліку обробляється частина облікової інформації, що відображає зведення про фінансове положення діяльності підприємства. Ці зведення формуються в документах фінансової звітності.

Управлінський (внутрішньогосподарський) облік відображає усі види бухгалтерських даних, намічені, оброблені і передані для подальшого внутрішнього використання і рішення завдань управління. Управлінський облік є продовженням фінансового обліку і, насамперед, застосовується для відображення внутрішніх операцій підприємства. Його призначення полягає в забезпеченні інформацією керівників підприємства, менеджерів і інших працівників, відповідальних за досягнення визначених виробничих цілей.

В залежності від застосовуваних на підприємствах спеціалізованих програмних засобів і інформаційних систем у спрощеному вигляді облік можна представити у вигляді наступної схеми (рис. 2).

Дана схема використовується практично у всіх інформаційних системах на Україні, при різній організації технологічного процесу.

На першому етапі обліку провадиться документальне оформлення здійснених на підприємстві господарських фактів. Одночасно з введенням первинних даних формуються всі бухгалтерські проводки. Бухгалтер має можливість сформувати бухгалтерську проводку і вручну, однак це не тільки може призвести до додаткових помилок, але і займає багато робочого часу.

Схема 2. Спрощений вид обліку в умовах автоматизованої обробки облікової інформації.

Автоматизоване формування бухгалтерської проводки організується на основі довідника типових господарських операцій.

На другому етапі обліку всі бухгалтерські проводки записуються в зведений бухгалтерський регістр, що називається книгою обліку господарських операцій. Книга обліку господарських операцій є узагальненим синтетичним і аналітичним бухгалтерським регістром і являє собою хронологічно упорядкований список проводок по рахунках. У книгу обліку надходять усі проводки, що відповідають поточному розрахунковому періоду. Кожен бухгалтерський запис має свій реєстраційний номер. У книзі обліку господарських операцій відображаються всі бухгалтерські операції, і вона служить основним джерелом для формування зведених бухгалтерських звітів. Бухгалтерські записи можуть формуватися безпосередньо й у книзі обліку господарських операцій — наприклад, проводки закриття рахунків, розподілу рахунків і т.д. Можливе формування бухгалтерських записів при пересиланні наборів бухгалтерських проводок з інших систем.

Для аналізу бухгалтерських проводок по визначеному рахунку за обраний період часу книга обліку господарських операцій має іншу форму представлення і називається журналом господарських операцій по балансовому рахунку. Для обліку забалансових рахунків ведуться спеціальні журнали господарських операцій по кожному окремому рахунку.

Така структура обліку дозволяє накопичувати в пам'яті ПЕОМ інформацію для синтетичного й аналітичного обліків.

На третьому етапі обліку формуються регістри бухгалтерського обліку, регістри внутрішньої і зовнішньої бухгалтерської звітності. Регістри внутрішньої бухгалтерської звітності призначені для внутрішнього використання і служать для нагромадження інформації про рух коштів і їхніх джерел на рахунках бухгалтерського обліку. На основі бази даних бухгалтерських проводок формуються регістри синтетичного обліку, регістри і звіти аналітичного обліку, а також складаються документи спеціальної звітності.

До регістрів синтетичного обліку відносяться: оборотно-сальдовий баланс, оборотні відомості по рахунках; головна книга; шахова відомість.

Внутрішні облікові регістри призначені для фактичного визначення стану коштів на рахунках, залишків по рахунках, оборотів по рахунках, оборотів по кореспондуючих рахунках, а також для їхнього аналізу і контролю.

До регістрів аналітичного обліку відносяться аналітичні відомості по рахунках і оборотно-сальдова відомості в аналітичному розрізі.

До спеціальної внутрішньої звітності відносяться касова книга і книга фактичних доходів і витрат коштів.

Одним із важливих питань у такому обліку є формування і відображення форм зовнішньої фінансової звітності й інших звітних документів, наданих в органи податкової адміністрації, статистичні органи, вищестоящі організації і т.д.

На четвертому етапі обліку здійснюються закриття розрахункового періоду і формування архіву облікових даних. Зведення про залишки й обороти по рахунках бухгалтерського обліку по періоді, що закривається, переносяться в спеціальний набір даних для наступного збереження.

Автоматизована інформаційна система обліку може функціонувати тільки при наявності економічної інформації. Всю інформацію з обробки підрозділяють на вхідну, вихідну і проміжну.

Вхідна інформацію являє собою сукупність використаних даних, необхідних для рішення завдань. До подібних даних можуть бути віднесені всі первинні дані, нормативно-довідкова інформація, а також перетворені (проміжні) дані, отримані в результаті вирішення завдань.

До вихідної відноситься інформація, отримана як результат вирішення завдань і призначена для безпосереднього використання в управлінні.

Проміжна інформація є результатом вирішення завдань і використовується при вирішенні інших завдань інформаційної системи як вхідна. Вхідна і проміжна інформація складають інформаційну базу інформаційної системи.

Інформаційна база являє собою розподілену ієрархічну систему пов'язаних інформаційних баз компонентів у даних інформаційного обміну між ними. Традиційна організація інформаційної бази представляється у вигляді відособлених файлів, збережених на машинних носіях. Вона обмежує можливість розвитку й адаптації інформаційних систем, особливо при вирішенні завдань управління контролем і регулюванням в режимі розробки. Цим вимогам відповідає сучасна технологія організації інформаційної бази у вигляді банку даних.

Банк даних забезпечує

1. Збереження взаємозалежних даних, що організують базу даних.

2. Швидкий прямий доступ користувачів до необхідних елементів інформації.

3. Незалежність прикладних програм від структури збереження даних, збереження програм в умовах розвитку інформаційної системи.

Під інформаційною системою мають на увазі автоматизовану систему, призначену для організації, збереження, поповнення, підтримки і надання користувачам інформації відповідно до їхніх запитів.

Бухгалтерський облік відрізняється від інших функцій управління підприємства своїми цілями, завданнями і методами вирішення. Це дозволяє розмежувати різні функції обліку, що варто враховувати при організації АРМ бухгалтера щоб уникнути дублювання вирішення тих самих завдань.

Завдання являє собою сукупність вихідних даних, їхню обробку з метою перетворення у вихідні показники.

Завдання бухгалтерського обліку інформаційно взаємозалежні, а також пов'язані з завданнями інших автоматизованих систем підприємства. Цей взаємозв'язок обумовлений тим, що на підприємствах функції управління застосовуються до загального об'єкта — виробничих ресурсів. Той самий ресурс може одночасно фігурувати в декількох підсистемах, відображаючи в кожному із них певне функціональне навантаження. Наявність використовуваної в різних інформаційних системах інформації про однорідні ресурси служить фактором стикування різних функціональних завдань. Ключем для зв'язку служить перехідна (вхідна і вихідна) інформація. Як правило, джерелом такої інформації є об'єкт і тому основу її складають зведення про цей об'єкт, що фіксуються в первинному документі. Взаємозв'язок завдань здійснюється через взаємозв'язок показників, їхню сумісність, порівнянність.


 
 

Цікаве

Загрузка...