WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Необхідною умовою удосконалення управління є докорінна реконструкція його технічної й інформаційної бази на базі автоматизованої системи обліку з використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ). Одним із найважливіших завдань є подальший розвиток і вдосконалення інформаційних систем підприємств із використанням сучасних методів управління і технічних засобів.

У зв'язку з новими умовами роботи роль бухгалтерського обліку повинна бути змінена, а методологічні і методичні аспекти мають коректуватися.

Бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація в умовах автоматизованої обробки інформації використовуються набагато ширше, ніж при ручній обробці даних.

Міняється і цільове призначення бухгалтерського обліку. Зі зменшенням його значення як найбільш організаційної частини інформаційної системи, що функціонує на якісно новому технічному рівні, він усе в більшій мірі повинен ставати складовою частиною керуючої системи підприємства. Цей процес розвивається повільно і явно відстає від темпів удосконалення технічного оснащення обліку. У результаті, незважаючи на ріст обсягу облікової інформації, викликаної збільшенням її джерел і споживачів, зростання матеріальних і трудових витрат на ведення обліку, зв'язане з упровадженням ПЕОМ, споживча вартість бухгалтерської інформації залишилася без істотних змін.

В даний час підприємствам необхідна автоматизована система обліку на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, що дозволяє забезпечити:

— повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;

— виконання контрольних і аудиторських завдань з метою одержання необхідної інформації про наявні відхилення;

— одержання автоматизованим шляхом готових комп'ютерних управлінських рішень;

— аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Застосування обчислювальних машин на підприємствах призвело до радикальних змін в організаційній структурі і процесі прийняття рішень керівництвом. Багато виглядів робіт на рівні середнього керівництва були об'єднані чи узагалі виключені. Моделі прийняття рішень зазнали змін переважно в напрямку централізації. Застосування обчислювальних машин дало значний ефект у прийнятті одноманітних і типових управлінських рішень на основі вже наявної інформації обліку, але не вплинуло на такі області ухвалення рішення в управлінні, як визначення завдань, постановка мети, впровадження рішень і оцінка результатів, що вимагають від керівництва творчого підходу [4, c.28].

У результаті обчислювальні машини звільнили керівників середнього рівня від прийняття одноманітних рішень і ведення паперової роботи й у такий спосіб дали їм можливість зосередитися на творчих завданнях. Обчислювальні машини призвели до централізації організаційної структури і процесу ухвалення рішення. Таким чином, ПЕОМ здійснили найбільший організаційний вплив на оперативний рівень управління, значний — на середній рівень і дещо менший — на вищий рівень управління.

Однак поява нового типу ПЕОМ, вимоги часу, перехід до ринкових відносин призвели до необхідності поєднання централізації обробки облікової інформації з тенденцією до його децентралізації, пов'язаної з вимогами оперативного управління підрозділами на місцях. Сполучення централізації і децентралізації при цьому забезпечується розподіленою системою обробки даних.

Розподілена система обробки даних дозволяє керівникам вищої ланки вчасно контролювати діяльність підрозділів, а керівникам підрозділів — оперативно підводити підсумки роботи і вчасно вживати необхідних заходів.

У загальносистемному плані методологічні аспекти автоматизованого бухгалтерського обліку торкаються наступних питань:

— машинне формування первинної облікової інформації — документів і носіїв;

— машинне ведення аналітичного і синтетичного обліку;

— машинне ведення зведеного обліку, складання періодичної і річної звітностей;

— машинну реалізацію інформаційно-довідкового забезпечення, контрольно-аналітичних функцій бухгалтерського апарату;

— машинне формування управлінських рішень;

— машинну реалізацію передачі підсумкової інформації системи автоматизованого бухгалтерського обліку для системного використання в управлінні, тобто інформаційного забезпечення управління даними про результати господарської діяльності підприємства, організації, що виникають у сфері бухгалтерського обліку.

До основних методологічних принципів автоматизації бухгалтерського обліку на базі АРМ бухгалтера (АРМБ), покликаним забезпечити єдність прийомів розробки і функціонування її як єдиної системи, необхідно віднести:

— децентралізовану організаційну форму експлуатації засобів автоматизації в місцях виникнення облікової інформації, безпосередньо в бухгалтеріях і інших службах, де виникає і використовується первинна облікова інформація про господарські операції, що підлягають відображенню в бухгалтерському обліку;

— використання функціонального змісту автоматизованої форми бухгалтерського обліку, директивних вказівок з питань його організації і методології, що забезпечують єдину методологічну основу його ведення;

— автоматизацію складання документів первинного обліку на паперових і машинних носіях на ділянках і службах з масовим характером виникнення господарських операцій і передачу цих даних бухгалтеру відповідної ділянки обліку для автоматизованого введення і відображення даних у бухгалтерському обліку;

— експлуатацію засобів автоматизації обробки облікової інформації — ПЕОМ повинні використовувати безпосередньо облікові працівники в умовах функціонування АРМБ;

— організаційну структуру внутрімашинного інформаційного фонду завдань бухгалтерського обліку, адекватну структурі зовнішнього збереження документів із даними бухгалтерського обліку в облікових регістрах у вигляді машинних інформаційних таблиць, що відображають набори машинних первинних документів, набори машинних документів-регістрів бухгалтерського обліку;

— формування управлінської, облікової, контрольної й аудиторської інформації в діалоговому режимі в доступному і зручному вигляді;

— створення автоматизованих робочих місць бухгалтера з цілком автоматизованою системою розрахунків і відображенням інформації з пропозиціями про прийняття управлінських рішень;

— створення інформаційної мови показників обліку, контролю й аудиту для автоматизованого формування діалогової інформації;

— формування прогнозу і найближчих цілей, вироблення шляхів досягнення цілей без обліку резервів і з урахуванням резервів підприємства.

Концепція децентралізованої обробки облікової інформації знайшла відображення в широкому і масовому створенні АРМБ різних категорій.

АРМ бухгалтера є масовим засобом автоматизації праці персоналу, зайнятого обліком, і являє собою функціональну спеціалізовану людино-машинну систему, що включає програмно-технічний комплекс, інформаційне і додаткове інструктивно-методичне й організаційно-технологічне забезпечення, що забезпечує кінцевому користувачу автоматизоване виконання операцій і автоматизацію управлінських функцій облікового процесу. При цьому зберігається істотний підхід до розподілу обов'язків між персоналом бухгалтерії по функціональній ознаці з урахуванням раціоналізації і підвищення продуктивності праці облікових працівників на базі застосування ресурсів АРМБ.

Основна концепція побудови АРМБ полягає в децентралізованій автоматизованій обробці інформації на робочих місцях облікового працівника, створенні персональних баз даних, знань, цілей, локальних, глобальних мереж АРМБ на базі персональних ЕОМ і інтелектуальних терміналів [4, c. 29].

Повсякденно використовуючи таку програмно-технічну систему і продовжуючи здійснювати традиційні методологічні, інформаційні і контрольно-аналітичні функції, бухгалтер інтегрується в людино-машинну систему обробки даних бухгалтерського обліку як оператор системи, виступаючи в новій для себе ролі бухгалтера-оператора.

Розподілена система обробки даних (РСОД) забезпечує:

— взаємодія всіх робочих місць у даній системі;

— прискорення обробки облікової інформації, одержання якісного складу даних за рахунок максимального пристосування засобів обробки і забезпечення прийняття рішень до об'єктів оперативного управління ( цехи, ділянки, відділи і т.д.);

— зниження витрат на утримання усієї системи;

— перебудову форм і способів надання інформації в процесі вирішення завдань;

— автоматизацію всього циклу операцій по введенню, контролю, бухгалтерській обробці, систематизації й узагальненню первинних облікових даних, а також операцій по виводу на друк інших контрольно-довідкових документів;


 
 

Цікаве

Загрузка...