WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управлiння оборотними активами i дебiторською заборгованiстю пiдприємства - Курсова робота

Управлiння оборотними активами i дебiторською заборгованiстю пiдприємства - Курсова робота

На другій стадії вхідні запаси матеріальних оборотних активів в результаті безпосередньої виробничої діяльності перетворюються в запаси готової продукції.

На третій стадії запаси готової продукції реалізуються споживачам і до настання їх оплати перетворюються в дебіторську заборгованість.

На четвертій стадії інкасована (тобто оплачена) дебіторська заборгованість знову перетворюється в грошові активи (частина котрих до їх виробничого витребування може зберігатися у формі високоліквідних короткострокових фінансових вкладеннях).

Важливою характеристикою опраційного циклу, яка суттєво впливає на об'єм, структуру і ефективність використання оборотних активів, є його тривалість. Вона включає період часу з моменту витрачання підприємством грошових засобів на придбання вхідних запасів матеріальних оборотних активів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію.

Принципова формула, за котрою рохраховується тривалість операційного циклу має вигляд:

ТОЦ=ПОпг + ПОмз + ПОгп + ПОдз, де ТОЦ- тривалість операційного циклу підприємства в днях;

ПОга- період обороту середнього залишку грошових активів (включаючи субститути у формі короткострокових фінансових вкладень), в днях;

ПОмз- тривалість обороту запасів сировини, матеріалів і інших матеріальних факторів виробництва в складі оборотних активів, в днях;

ПОгп- тривалість обороту запасів готової продукції, в днях;

ПОдз- тривалість інкасації дебіторської заборгованості, в днях. Приклад. Згідно даних балансу маємо:

ПОга = 360/(782,1 / (1,2 + 12,9)/2) =2,8 дні;

ПОмз = 360/(782,1/(31,3 + 15,6)/2) =9 днів;

ПОдз = 360/(782,1 /(69,9 + 16,1)/2) = 16,8 днів.

ТОЦ = 2,8 + 9 + 16,8 = 28,6 днів.

В процесі управління оборотними активами в рамках операційного циклу виділяють дві основні його складові:

1) виробничий цикл підприємства;

2) фінансовий цикл (або цикл грошового обороту) підприємства.

Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, що використовуються для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту поступлення сировини, матеріалів і напівфабрикатів на підприємство і закінчуючи моментом відвантаження виготовленої з них готової продукції покупцям.

Тривалість виробничого циклу підприємства визначається за слідуючою формулою:

ТВЦ= ПОсм + ПОнв + ПОгп де ТВЦ- тривалість виробничого циклу в днях;

ПОсм- період обороту середнього запасу сировини, матеріалів і напівфабрикатів, в днях;

ПОнв- період обороту середнього об'єму незавершеного виробництва, в днях;

ПОгп- період обороту середнього запасу готової продукції, в днях.

Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) підприємства представляє собою період повного обороту грошових засобів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отриману сировину, матеріали і напівфабрикати, і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію.

Тривалість фінансового циклу визначається за слідуючою формулою:

ТФЦ= ТВЦ + ПОдз - ПОкз, де ТФЦ- тривалість фінансового циклу підприємства, в днях;

ТВЦ- тривалість виробничого циклу, в днях;

ПОдз- середній період обороту дебіторської заборгованості, в днях;

ПОкз- середній період обороту кредиторської заборогованості, в днях;

1.3.3начний об'єм фінансових ресурсів, інвестованих в оборотні активи, різномаїття їх видів, визначальна роль в прискоренні обороту капіталу і забезпеченні постійної платоспроможності, а також ряд інших умов, визначають складність задач фінансового менеджменту, пов'язаних з управлінням оборотними активами. Комплекс цих задач і механізмів їх реалізації отримують відображення в розроблюваній на підприємстві політиці управління оборотними активами.

Політика управління оборотними активами представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, яка заключається в формуванні необхідного об'єму і складу оборотних активів, раціоналізації і оптимізації структури джерел їх фінансування.

Політика управління оборотними активами розробляється за слідуючими оснивними етапами:

1. Аналіз оборотних активів підприємства в попердньому періоді.

На першому етапі аналізу розглядається динаміка загального об'єму оборотних активів, що використовуються підприємством - темпи зміни середньої їх суми в співставленні з темпами зміни об'єму реалізації продукції і середньої суми всіх активів; динаміка питомої ваги оборотних активів в загальній сумі активів підприємства.

На другому етапі аналізу розглядається динаміка складу оборотних активів підприємства в розрізі основних їх видів - запасів сировини, матеріалів і напівфабрикатів; запасів готової продукції; дебіторської заборгованості; залишків грошових активів. В процесі цього етапу аналізу розраховуються і вивчаються темпи зміни суми кожного з цих видів оборотних активів в співставленні з темпами зміни об'єму виробництва і реалізації продукції; розглядається динаміка питомої ваги основних видів оборотних активів в загальній сумі. Аналіз складу оборотних активів підприємства за окремими їх видами дозволяє оцінити рівень їх ліквідності.

На третьому етапі аналізу вивчається оборотність окремих видів оборотних активів в загальній їх сумі. Цей аналіз проводиться з використаням показників-коефіцієнта оборотності і періоду обороту оборотних активів:

w = ki=360 / kra

де w період повного обігу коштів у днях;

ki - тривалість обігу у днях кожного з етапів кругообігу;

kra - оборотність обігових коштів

Оборотність обігових коштів визначають у вигляді співвідношення виручки від реалізації (V) та середньорічної вартості обігових активів (RА). Кrа= V/ RА.

Цей показник свідчить про ефективність використання всіх наявних обігових активів незалежно від джерел їхнього залучення і про те, скільки разів на рік здійснюється повний цикл виробниче збутової діяльності, що приносить прибуток, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції припадає на одну грошову одиницю поточних активів. Чим вища кількість обігів, тим менше коштів необхідно мати підприємству для здійснення господарської діяльності.

Приклад. Кrа =812,6 /'(111,9 + 208,4)/2 = 5 разів

w=360 / 5=72 дні.

В процесі аналізу встановлюється загальна тривалість і структура операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства; досліджуються основні фактори, які визначають тривалість цих циклів.

На четвертому етапі аналізу визначається рентабельність оборотних активів, досліджуються визначаючі її фактори. В процесі аналізу використовується коефіцієнт рентабельності оборотних активів, а також Модель Дюпона, котра стосовно цього виду активів має вигляд:

Роа= Ррп * Ооа(kra ),

де Роа- рентабельність оборотних активів;

Ррп- рентабельність реалізації продукції;

Ооа(kra ) - оборотність оборотних фондів.

Приклад. Ррп = 30,5/812,6 = 0,0375;

Ооа=5;

Роа = 0,0375* 5 = 0,187 грн.

На п'ятому етапі аналізу розглядається склад основних джерел фінансування оборотних активів - динаміка їх суми і питомої ваги в загальному об'ємі фінансових засобів, інвестованих в активи; визначається рівень фінансового ризику, який генерується наявною структурою джерел фінансування оборотних активів.

Результати проведеного аналізу дозволяють визначити загальний рівень ефективності управління оборотними активами на підприємстві і виявити основні напрямки його підвищення в слідуючому періоді.

2.Визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства. Такі принципи відображають загальну ідеологію фінансового управління підприємством з позицій прийнятного співвідношення рівня доходності і ризику фінансової діяльності. Стосовно оборотних активів вони визначають вибір певного типу політики їх формування.

Теорія фінансового менеджменту розглядає три принципових підходи до формування оборотних активів підприємства консервативний, поміркований і агресивний.

Консервативний підхід до формування оборотних активів передбачає не тільки повне задоволення поточної потреби у всіх їх видах, забезпечуючи нормальний хід операційної діяльності, але й створення великих розмірів їх резервів на випадок непередбачених ускладнень в забезпеченні підприємства сировиною і матеріалами, погіршення внутрішніх умов виробництва продукції, затримки інкасації дебіторської заборгованості, активізації попиту покупців і т.п. Такий підхід гарантує мінімізацію операційних і фінансових ризиків, але негативно відображається на ефективності використання оборотних активів їх оборотності та рівні рентабельності.

Поміркований підхід до формування оборотних активів направлений на забезпечення повного задоволення поточної потреби у всіх видах оборотних активів і створенні нормальних їх страхових розмірів на випадок найбільш типових збоїв в ході операційної діяльності підприємства. При такому підході забезпечується середнє для реальних господарських умов співвідношення між рівнем ризику і рівнем ефективності використання фінансових ресурсів.


 
 

Цікаве

Загрузка...