WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управлiння оборотними активами i дебiторською заборгованiстю пiдприємства - Курсова робота

Управлiння оборотними активами i дебiторською заборгованiстю пiдприємства - Курсова робота

ПЛАН.

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні основи управління оборотними активами.

1.1. Класифікація оборотних активів.

1.2. Суть та структура операційного циклу.

1.3. Політика управління оборотними активами.

Розділ 2. Управління дебіторською заборгованістю.

2.1. Аналіз дебіторської заборгованості.

2.2. Формування принципів кредитної політики по відношенню до покупців продукції.

2.3. Формування системи кредитних умов.

2.4. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання кредиту.

2.5. Процедура інкасації дебіторської заборгованості.

2.6. Рефінансування дебіторської заборгованості.

Висновки.

Додатки.

Вступ

В даній курсовій роботі розглянуто основні питання, що стосуються управління оборотним капіталом і дебіторською заборгованістю.

В першому розділі, присвяченому управлінню оборотними активами, подаються методи їх класифікації, описано суть та структуру операційного циклу. Особливу увагу приділено політиці управління оборотними коштами, яка займає одне з провідних місць у фінансовому менеджменті фірми. Тут поетапно охарактеризована методика аналізу оборотних активів в попередньому періоді, подано відповідні формули, описані підходи до формування оборотних активів фірми, оптимізація їх обсягу. Також для наглядності наведено розрахунки згідно поданих формул на прикладі підприємства ДП "Фрі Флай".

В другому розділі розглядається сукупність методів управління дебіторською заборгованістю. Вони включають в себе аналіз дебіторської заборгованості в попередньому періоді, характеристику елементів кредитної політики підприємства. Також подано механізм повернення боргів, розглянуто основні моменти рефінансування дебіторської заборгованості (облік векселів та факторинг), спираючись на вітчизняну законодавчу базу.

При написанні курсової роботи використовувались праці відомих вітчизняних, російський та американських економістів.

Розділ 1.

В умовах становлення державної незалежності України, підвищення ролі підприємницьких структур як важливої складової фінансової системи держави особливо гостро постала проблема ефективного управління обіговими коштами. Специфіка утворення та використання обігових коштів зумовлена організаційними та методологічними основами функціонування господарюючих суб'єктів. Важливість обігових коштів в діяльності підприємств підсилюється ще й тим, що вони беруть участь у фінансовому забезпеченні господарської діяльності.

Трансформація економічної системи, природно, спричинила фактори, які негативно вплинули на формування обігових коштів підприємства. Серед них :

інфляція; відсутність механізму поповнення обігових коштів; відсутність управління фінансовими ресурсами підприємства. Найбільш впливають на скорочення обігових коштів:

- запізнення наступних витрат щодо отриманих доходів і витрат на формування запасів;

  • інфляційне зростання прибутку, частина якого потрапляє до бюджету як податок на прибуток підприємства та штрафні санкції.

Дослідження періоду обігу коштів дало змогу зробити висновок щодо втрати істотної частини обігових коштів підприємствами з 1989 по 1994 роки, коли стан економіки України залежав від такого негативного фактора, як галопуюча інфляція. Суть його полягає в тому, що більшість підприємств відвантажували продукцію з відстрочкою в оплаті та купували товарно-матеріальні запаси за попередньою оплатою. Така організація розрахунків призводила до збільшення періоду обігу коштів, а відповідно підприємство втрачало двічі. По-перше, через необхідність залучення зовнішніх фінансових ресурсів, а по-друге, через втрату покупної спроможності грошей, знецінених інфляцією.

Управління оборотними коштами складає найбільш обширну частину операцій фінансового менеджменту підприємства. Це пов'язано з великою кількістю елементів їх внутрішнього матеріального і фінансового складу, що вимагають індивідуалізації управління; високою динамікою зміни їх видів;

високою роллю в забезпеченні платоспроможності, рентабельності і інших цільових результатах фінансової діяльності підприємства.

1.1.Цілеспрямоване управління оборотними активами вимагає, перш за все, їх класифікації. Найбільш повною, на мою думку, є класифікація, наведена в праці І.А. Бланка2. Він згрупував їх за слідуючими ознаками:

За характером фінансових джерел формування виділяються валові, чисті і власні оборотні активи.

а) Валові оборотні активи характеризують загальний їх об'єм, сформований як за рахунок власного, так і позиченого капіталу. В складі звітного балансу підприємства вони відображаються як сума другого і третього розділів його активу.

б) Чисті оборотні активи (або чистий робочий капітал) характеризує ту частину їх об'єму, котра сформована за рахунок власного і довгострокового залученого капіталу.

Суму чистих оборотних активів розраховують за слідуючою формулою:

Чисті валові короткострокові

оборотні = оборотні - фінансові

активи активи зобов'язання

в) власні оборотні активи характеризують ту їх частину, котра сформувалась за рахунок власного капіталу підприємства:

власні валові короткострокові довгострокові

оборотні = оборотні - фінансові - фінансові

активи активи зобов'язання зобов'язання

Якщо підприємство не використовує довгостроковий позичковий капітал для фінансування оборотних засобів, то суми власних і чистих оборотних активів співпадають.

Приклад. Згідно річного фінансового звіту ДП "Фрі Флай" її валові оборотні активи становлять 208, 4 тис. грн., а сума короткострокової заборгованості - 39,0 тис. грн. (див. додаток). Таким чином, чисті оборотні активи фірми: 208,4—39,0=169,4 тис. грн.

Види оборотних активів. За цією ознакою вони класифікуються в практиці фінансового менеджменту слідуючим чином:

а) Запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Цей вид оборотних активів характеризує об'єм їх вхідних матеріальних потоків у формі запасів, що забезпечують виробничу діяльність підприємства.

б) Запаси готової продукції. Цей вид оборотних активів характеризує поточний об'єм їх вихідних матеріальних потоків в формі запасів виробленої продукції, призначеної до реалізації. В практиці фінансового менеджменту до цього виду оборотних активів додають ще незавершене виробництво (з оцінкою коефіцієнту його завершеності за окремими видами продукції). При значному обсязі і тривалості циклу незавершеного виробництва його виділяють в окремий вид оборотних активів.

в) Дебіторська заборгованість. Вона характеризує суму заборгованості на користь підприємства, представлену фінансовими зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб за розрахунками за товари, роботи, послуги.

т) Грошові активи. В практиці фінансового менеджменту до них відносять не тільки залишки грошових засобів в національній та іноземній валюті, але й суму короткострокових фінансових вкладень, котрі розглядаються як форма інвестиційного використання тимчасово вільного залишку грошових активів (так званий "спекулятивний залишок грошових засобів"). д) Інші види оборотних активів. До них відносяться оборотні активи, не включені до складу вищерозглянутих їх видів, якщо вони розглядаються в загальній їх сумі ( витрати майбутніх періодів і т. п.).

Хорактер участі в трудовому процесі. Відповідно до цієї ознаки оборотні активи диференціюються слідуючим чином:

а) Оборотні активи, які обслуговують виробничий цикл підприємства (запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів; об'єм незавершеного виробництва, запаси готової продукції);

б) Оборотні активи, що обслуговують фінансовий цикл підприємства (дебіторська заборгованість та ін.).

Період функціонування оборотних активів. За цією ознакою виділяють слідуючі їх види:

а) Постійна частина оборотних активів. Вона представляє собою незмінну частину їх розміру, котра не залежить від сезонних та інших коливань операційної діяльності і не пов'язана з формуванням запасів товарне- матеріальних цінностей сезонного зберігання, дострокового завозу і цільового призначення. Іншими словами, вона розглядається як незменшуваний мінімум оборотних активів, необхідний підприємству для здійснення операційної діяльності.

6) Змінна частина оборотних активів. Вона представляє собою варіюючу їх частину, котра пов'язана із сезонним зростанням об'єму виробництва і реалізації продукції, необхідністю формування в окремі періоди господарської діяльності підприємства запасів товарне- матеріальних цінностей сезонного зберігання. В складі цього активу виділяють зазвичай максимальну і середню їх частину.

1.2.Управління оборотними активами підприємстава пов'язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Операційний цикл предствляє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів, в процесі котрого відбувається заміна окремих їх видів.

На першій стадії грошові активи (включаючи їх субститути у формі короткострокових фінансових вкладень) використовуються для придбання сировини і матеріалів, тобто вхідних запасів матеріальних оборотних активів.


 
 

Цікаве

Загрузка...