WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

До складу інших витрат, крім витрат основного виробництва підприємства за 2000 рік, входить:

тис. грн.

Найменування витрат

2000р.

Адміністративні витрати

2607

Витрати на збут

37

Інші операційні витрати

4807

Фінансові витрати

103

Інші витрати

-

Дохід визначений та прокласифікований достовірно згідно ПСБО №15. Облік реалізації готової продукції та товарів здійснюється згідно чинного законодавства.

Розрахунки фактичної собівартості реалізованої продукції та результатів від її реалізації ведуться згідно вимог.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

тис. грн..

Найменування

1999 р.

2000 р.

З бюджетом

40

141

З нарахованих доходів

-

-

За виданими авансами

-

-

З внутрішніх розрахунків

-

-

Інша поточна заборгованість

990

417

Облік іншої реалізації та її структура відповідає законодавству.

Балансовий прибуток та оподатковуваний прибуток визначається згідно з чинним законодавством.

Стан бухгалтерського обліку та звітності

Форма ведення бухгалтерського обліку – журнально-ордерна.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог П(С)БО № 1 та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність відкритого акціонерного товариства "Текстерно" відповідає даним синтетичного обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному.

Річна інвентаризація проводилась згідно вимог чинного законодавства.

Бухгалтерська та статистична звітність складається вчасно та достовірно.

Висновок

Показники форми №1 "Баланс підприємства", форми №2 "Звіт про фінансові результати", форми №3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал", форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності" адекватні даним синтетичного обліку та діючому законодавству.

Аналіз фінансового стану

Джерелом визначення показників фінансового стану є:

  • Баланс (ф.1).

  • Звіт про фінансові результати (ф.2).

  • Звіт про рух грошових коштів (ф.З).

  • Звіт про власний капітал (ф.4).

  • Примітки до фінансової річної звітності (ф.5).

  • Дані оперативного обліку емітента.

  • Додаткова інформація.

Показники фінансового стану акціонерного товариства

та підприємства-емітента облігацій

ВАТ "Текстерно"

станом на 01.01. 2001 р.

п/п

Показники

Орієнтовне позитивне значення

На 01.01.2000

На 01.01.2001

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25 - 0,5

0,001

0,002

2

Коефіцієнт загальної ліквідності

1,0 – 2,0

0,38

0,3

3

Коефіцієнт фінансової стійкості

(або платоспроможності, або автономії)

0,25 – 0,5

-0,23

-0,36

4

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

0,5 – 1,0

0,63

0,83

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства показав, що:

Коефіцієнт абсолютної ліквідностіпідприємства на 01.01.2000р. дуже низький порівняно з орієнтовним позитивним значенням, а на 01.01.2001р. видно дуже незначну тенденцію збільшення цього коефіцієнту, а це свідчить про те, що можливість підприємства погасити свої зобов'язання негайно – низька, але в подальшому можливість ця збільшується та розрахунки негайно можливі.

Коефіцієнт загальної ліквідностісвідчить про те, що у підприємства недостатньо власних ресурсів для погашення його поточних зобов'язань, про що свідчить негативне значення коефіцієнту, й спостерігається тенденція до зменшення цього коефіцієнту на протязі періодів по яким проводиться аналіз на значний відсоток.

Коефіцієнт фінансової стійкості(або платоспроможності, або автономії) підприємства має негативне (від'ємне) значення в порівнянні з орієнтовним позитивним значенням, це характеризує підприємство з відсутністю власного капіталу в загальній сумі авансованих засобів у його діяльності, тобто підприємство функціонує на основі позиченого капіталу і залежить від зовнішніх факторів. Дане підприємство не є фінансово стійким.

Коефіцієнт структури капіталу(фінансування), тобто співвідношення залучених та власних засобів, цей показник характеризує, що залежність власного капіталу невелика від залучених засобів.

В цілому можна зробити висновок, що підприємство не є фінансово стійким, власних ресурсів недостатньо, погасити свої зобов'язання у підприємства є можливість, хоча дуже мала, а це свідчить що підприємство працює, однак не отримує прибутку і є збитковим.

Загальний висновок

Аудиторська фірма "Тер Аудит" на підставі перевірки та проведеного аналізу фінансово-майнового стану підприємства підтверджує, що надана товариством інформація свідчить про відповідність господарсько-фінансової діяльності діючому законодавству та прийнятої на підприємстві обліковій політики. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на основі дійсних даних синтетичного обліку і в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 31 грудня 2000 року по результатам операцій за період з 1 січня 2000 р. по 31 грудня 2000 р.

Аудитор-Директор

Аудиторської фірми "Тер Аудит" Н. В. Романюк

в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 2178Сертифікат

Додаток 1

Договір на проведення аудиторської перевірки

"10" січня 2001року м. Тернопіль.

Аудиторська фірма " ______Тер-Аудит_____ " в особі Петренко. 0.0.

та ______ТОВ "Зодіак"______ (надалі "Клієнт") в особі Андрушко А.Ф.

складає договір про наступне:

1. Аудиторська фірма "Тер-аудит" бере на себе зобов'язання проведення аудиторської перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності "Клієнта" за період з 12 січня по 25 січня 2001 року.

2. Перевірці підлягають такі ділянки обліку:

а) суцільна перевірка:

- всі ділянки бухгалтерського обліку;

б) вибіркова перевірка:

- розрахунки з бюджетом по податках.

3. Термін здійснення перевірки до "25" січня 2001 року.

4. За здійснену перевірку "Клієнт" оплачує аудиторській фірмі суму в розмірі одна тисяча вісімсот грн. (в т.ч. ПДВ - триста грн.)

5. Розрахунки здійснюються авансовим платежем в розмірі 100 відсотків на протязі двох днів після підписання угоди. В разі не поступлення коштів договір вважається анульованим.

6. "Клієнт" зобов'язується надати аудиторській фірмі " Тер-Аудит " достовірні облікові дані, звітність, пояснення та інформацію.

7. Аудиторська фірма " Тер-Аудит " несе відповідальність за якість виконаних робіт, дотримання термінів робіт та принципів аудиту при їх виконанні.

8. "Клієнт" несе повну відповідальність за виявлені відхилення та порушення, за фінансові результати та звітність стосовно них, за невиконання рекомендацій та пропозицій аудитора, зобов'язань прийому та оплаті робіт.

9. Максимальна відповідальність сторін по даному договору не може перевищувати його суми. Аудиторська фірма " Тер-Аудит " не несе відповідальність за невиявлені факти шахрайства та зловживань.

10. Прийняття робіт за даним договором здійснюється на підставі акту приймання-передачі робіт. В разі відмови "Клієнта" підписати акт приймання-здачі виконаних робіт за даним договором, він вважається виконаним.


 
 

Цікаве

Загрузка...