WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

станом на 31.12.2000 р.

м. Тернопіль 10.04.2001р.

Основні відомості про аудитора

Аудитор:

Романюк Надія Василівна, сертифікат аудитора Аудиторської палати України серія А - № 000355, виданий 25 серпня 1995 року, Рішенням Аудиторської Палати України №83 від 27 жовтня 1999 року продовжений термін дії сертифікату до 27 жовтня 2004 року.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2178, виданого Аудиторською Палатою України. Рішення Аудиторської Палати України № 129 від 23.02.2001.р

Загальні питання

Аудитом встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - XIV від 16.07.1999р. затвердженим стандартам бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Підприємство дотримується та веде облік згідно обраній обліковій політиці акціонерного товариства, принципи обрані у обліковій політиці залишались незмінними на протязі періоду, який перевіряється.

Облік основних засобів, нематеріальних активів,

інших необоротних матеріальних активів

та їх зносу (амортизації)

Власні основні засоби становлять:

первісна вартість 216245 тис. грн.;

залишкова вартість 97269 тис. грн.;

знос 118976 тис. грн.

Основні засоби достовірно оцінені та відповідають вимогам ПСБО 7 "Основні засоби".

Індексація основних засобів не проводилась.

Облік надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів ведеться відповідно до ПСБО 7 "Основні засоби".

Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів, облік зносу провадяться згідно з ПСБО 7 "Основні засоби" та відповідають обраній обліковій політиці, та залишались незмінними на протязі звітного періоду. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам, передбачені податковим законодавством. Податковий облік основних засобів та їх амортизації ведеться згідно податкового законодавства, закон "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 року № 28397-ВР із змінами та доповненнями. Облік інших необоротних матеріальних активів відповідає вимогам ПСБО 7 "Основні засоби"

Нематеріальні активи на підприємстві становлять:

первісна вартість 27643 тис. грн.

залишкова вартість 27642 тис. грн..

знос 1 тис. грн.

Оцінка нематеріальних активів здійснюється згідно ПСБО №8 "Нематеріальні активи" всі нематеріальні активи визнані активами.

Облік надходження, зносу, реалізації та іншого вибуття нематеріальних активів ведеться згідно ПСБО №8 "Нематеріальні активи", та відповідає його принципам.

Облік фінансових інвестицій

Підприємство має фінансових інвестиції в акціях, частки у статутному капіталі інших підприємств.

Первісна вартість та подальша оцінка фінансових інвестицій відповідає ПСБО №12 "Фінансові інвестиції". Фінансові інвестиції відображені по собівартості. Облік фінансових інвестицій ведеться згідно ПСБО № 12 "Фінансові інвестиції".

Облік запасів

Облік запасів на підприємстві відповідає ПСБО №9 "Запаси".

Облік придбання, реалізації, списання та іншого вибуття запасів ведеться згідно ПСБО № 9 "Запаси". Метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю.

Протягом звітного періоду було забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів.

Відображення сум податку на додану вартість, сплачених постачальникам ведеться згідно чинного законодавства.

Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, строком використання менше ніж 1 рік, відображається згідно ПСБО № 9 "Запаси".

Оцінка запасів на дату балансу проведена правильно, згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Облік витрат виробництва та обігу

Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам ПСБО №16 "Витрати".

Фактична собівартість та оцінка залишків незавершеного виробництва на підприємстві достовірні і обраховуються згідно чинного законодавства.

На підприємстві облік загальновиробничих витрат ведеться згідно чинного законодавства, порядок та правильність розподілу цих витрат ведеться згідно обраній обліковій політиці, ПСБО 16 "Витрати", та не суперечить чинному законодавству.

Податковий облік валових витрат ведеться згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 року №28397-ВР із змінами та доповненнями.

Дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів не нараховувався, тому що виникнення дебіторської заборгованості відбувається від 3 до 12 місяців, та дебітори розраховуються вчасно за наданий товар. Якщо потрібно буде нарахувати резерв сумнівних ооргів, то буде створено за методом періодизації дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги складає:

первісна вартість 873 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість, яка не пов'язана з реалізацією продукції, робіт, послуг, що визнана безнадійною на протязі звітного періоду відображена у складі інших операційних витрат.

тис.грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1999 р.

2000 р.

Чиста реалізаційна вартість

2081

873

Первісна вартість

2081

873

Резерв сумнівних боргів

-

-

Облік зобов'язань

Зобов'язання підприємства

Зобов'язання підприємства визнані згідно ПСБО №11 "Зобов'язання":

  • облік та відображення в балансі поточних зобов'язань здійснюється правильно;

  • заборгованості за позиками банків на кінець року складають 8080.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 7030 тис. грн. Розрахунки по заробітній платі відповідають чинному законодавству. Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2001 р. складає 1302 тис. грн.

Розрахунки з підзвітними особами відповідають чинному законодавству.

Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню ведуться згідно нормативам. Заборгованість по розрахункам з бюджетом складає 7261 тис. грн., по позабюджетним платежам заборгованість складає 1627 тис. грн., по страхуванню – 8847 тис. грн.

Дивіденди по акціям на підприємстві виплачуватися не будуть.

Статутний капітал

Розмір статутного капіталу заявлений 48710 тис. грн. та сплачений 48710 тис. грн. на кінець звітного періоду.

Величина статутного фонду становить на 31.12.2000 р. 48710 тис. грн. Цей фонд поділено на 194840 простих іменних акцій рівною номінальною вартістю по 0,25 грн. кожна, які було розподілено між засновниками відповіло до сплачених ними часток в колективній власності.

Аналітичний облік до рахунку 40 "Статутний капітал" ведеться належним чином. Записи про зміни прав власності здійснюються своєчасно та достовірно.

Облік додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та їх використання ведеться правильно.

Порядок розподілу прибутку здійснюється згідно зі Статутом та рішенням зборів акціонерів.

Відображення в обліку неоплаченого капіталу, буде при необхідності здійснюватися правильно.

Облік фінансових результатів

Доходи. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Витрати. Собівартість реалізованої продукції підприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язані з придбанням товарів та витратами, пов'язаними з їх придбанням, доставці на підприємство та іншими витратами на підготовку товарів до продажу.

Прибуток (збиток) від іншої реалізації.До складу доходів підприємства, крім доходу від реалізації товарів за 2000 рік, входять:

тис. грн

Найменування доходів

2000р.

Інші операційні доходи

3096

Фінансові доходи

-

Інші доходи

-


 
 

Цікаве

Загрузка...