WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття аудиту в нацiональнiй та зарубiжнiй теорiї i практицi - Курсова робота

Поняття аудиту в нацiональнiй та зарубiжнiй теорiї i практицi - Курсова робота

4

ПЛАН

ВСТУП

1. Особливості визначення поняття аудиту в національній та зарубіжній теорії і практиці

1.1. Поняття аудиторської діяльності

1.2. Цілі і завдання аудиту

2. Обгрунтування історичної та практичної необхідності аудиту на Україні

3. Аудиторська діяльність в законах та нормативних актах України

4. Аудиторський висновок. Аудиторська перевірка.

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури:

ВСТУП

Виникнення аудиту пов'язано з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням підприємством (адміністрація, менеджери), і тих, хто вкладає гроші в його діяльність (власники, акціонери, інвестори). Останні не могли і не хотіли покладатися на ту фінансову інформацію, яку подавали керівники і підлеглі їм бухгалтери підприємства. Досить часті банкрутства підприємств, обман з боку адміністрації підприємства значно підвищували ризик фінансових вкладень. Акціонери хотіли бути впевнені в тому, що їх не обдурюють, що звітність, яка подається адміністрацією, повністю відбиває реальний фінансовий стан підприємства. Для перевірки правильності фінансової інформації і підтвердження фінансової звітності запрошувались люди, яким, на думку акціонерів, можна було довіряти. Головною вимогою до аудитора, були його беззаперечна чесність і незалежність.

Історичною батьківщиною аудиту є Англія, де з 1844 року виходить серія законів про компанії, відповідно до яких правління акціонерних компаній зобов'язанні запрошувати не рідше ніж один раз на рік спеціальну людину для перевірки бухгалтерських рахунків і звіту перед акціонерами.

В Російській Імперії, до складу якої входили всі теперішні країни СНД, звання аудитора було введене царем Петром І. Посада аудитора вміщувала в себе деякі обов'язки діловода, секретаря і прокурора. Аудиторів в Росії називали присяжними бухгалтерами. Всі три спроби організації аудиту: в 1889 році, 1912 та 1928, виявились марними.

В країнах СНД, які виникли на терені СРСР, аудиторська діяльність у сучасному вигляді з'явилась порівняно недавно, і в зв'язку з економічними реформами отримує все більше розповсюдження. Першими аудиторськими організаціями в колишніх республіках СРСР стали представництва та дочірні підприємства акціонерного товариства "Інаудит", яке було засновано восени 1987 року. Спочатку аудит проводився на спільних підприємствах, пов'язаних з участю іноземного капіталу, так як зарубіжні партнери вимагали подання їм звітності, яка підтверджена незалежною аудиторською організацією. З виникненням нових форм підприємницької діяльності, появою акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, комерційних банків та інших підприємств сфера застосування аудиту значно розширилась. Аудиторські послуги в країнах СНД пропонує і так звана Велика шістка найбільших аудиторських фірм світу, до якої входять: Deloitte & Touche, Ernst & Young, Artur Anderson, Price Waterhouse, Cooper & Lybrant, KPMG. Кожна з цих фірм є великим міжнародним угрупуванням, фірми-члени якого працюють в багатьох країнах світу. Всі ці фірми за своєю організаційною структурою являють собою партнерства (товариства) з необмеженою відповідальністю. Кожна з груп, яка входить до великої шістки в цілому пропонують весь спектр аудиторських і консультаційних послуг, а окремі фірми, які входять в дану групу можуть мати певну спеціалізацію (податкове консультування і аудит в певній сфері бізнесу та інше).

Аудиторська діяльність в країнах СНД — в Україні, Російській Федерації, Білорусі, Казахстані, Вірменії, Узбекистані, та інших — розвивається в міру розвитку ринкової економіки, урізноманітнення форм власності капіталу. Аудиторська діяльність в цих країнах регулюється спеціальним законодавством та нормативно-правовими актами з аудиту. Позитивним в розвитку аудиту в країнах СНД є те, що створено координаційний центр з Аудиту за участю певних структур ООН, Асоціації аудиторів і бухгалтерів СНД, асоціації аудиторів та бухгалтерів країн-учасників.

1. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АУДИТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ

1.1. Поняття аудиторської діяльності

Аудиторський контроль широко застосовується у світовій практиці. У його основі лежить взаємна зацікавленість держави, адміністрації підприємств і їхніх власників у достовірності обліку і звітності. В умовах планової, централізовано керованої економіки потреба в незалежному фінансовому контролі в Україні не виникала. Його цілком заміняла система відомчого і позавідомчого контролю, спрямована на виявлення порушень і зловживань у фінансово-господарській діяльності підприємств, помилок і відхилень у звітності, виявлення і покарання винних. Розвиток ринкових відносин обумовлює необхідність прийняття великої кількості нових нормативних документів, що регламентують нові питання діяльності підприємств; бухгалтерського обліку і звітності; оподатковування і порядок формування собівартості продукції. У зв'язку з цим з'явилися перші порушення (часом ненавмисні) у дотриманні вимог нормативних документів, що відносяться до господарської діяльності підприємства. Органи, на які покладалися обов'язки по наданню допомоги підприємствам у правильності застосування тих чи інших законодавчих актів, самі, у силу їхньої нечисленності і перевантаженості роботою, виявилися не готові до такої роботи. У зв'язку з цим виникає необхідність створення нової форми контролю за діяльністю підприємств, що включала б у себе консультування з питань організації і ведення бухгалтерського обліку, правильності нарахування податків, правової позиції й інших видів послуг. Власники і насамперед колективні власники, а також кредитори позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності. Оскільки звичайно вони не мають доступу до облікових записів, тому потребують послуг аудиторів. Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування.

Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження цікавлячої їх фінансової звітності.

Поняття аудиту набагато ширше, ніж ревізії чи інші форми контролю, тому що містить у собі не тільки перевірку вірогідності фінансових показників, але і розробку припущень по поліпшенню господарської діяльності підприємств із метою раціоналізації витрат і оптимізації податків. Поняття аудиторської діяльності визначається тимчасовими правилами аудиторської діяльності в Україні.

Аудиторська діяльність – аудит – являє собою підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської чи фінансової звітності, платіжно-розрахункової документації окремих господарських операцій, податкових декларацій і інших видів фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів на договірній основі.

Багато авторів по-різному трактують як класифікаційні ознаки, так і саме поняття аудиту. Поняття аудиту Косинця у статті "Історія аудиту": "Аудит – це процес перевірки ведення бухгалтерського обліку в установах з погляду його вірності і справедливості".

"Аудит – це систематичний процес одержання й оцінки доказів вірності даних з приводу економічних дій і подій, встановлення ступеня відповідності цих даних встановленим критеріям і повідомлення результатів зацікавленим користувачам".

"Аудит – систематичний процес, проведений незалежною від зовнішніх факторів особою чи групою осіб, заснований на результатах контролю і своїй думці. На підставі встановлених критеріїв і стандартів із приводу інформації, що ревізійна одиниця надає стороннім користувачам у своїй діяльності і її перспективах".

В аудиторських стандартах аудиторської діяльності дається наступне визначення:

"Аудит – це незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України, повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку".

Незважаючи на деякі розходження у визначенні аудита, практично всі автори підкреслюють ту чи іншу його особливість:

  • незалежність;

  • платність;

  • конфіденційність.

Іноді його розглядають занадто вузько й обмежують тільки перевіркою звітності недержавних структур. В інших випадках украй широко, ототожнюючи з будь-якою бухгалтерською діяльністю. Таке розходження у розумінні аудиту пов'язане ще і з тим, що це поняття прийняте з західної літератури.

У країнах з розвинутий ринковою економікою, де аудит виник уже давно, поняття аудиту трактують дуже різноманітно. В Англії під аудитом розуміється незалежна перевірка і вираження думки про фінансову звітність підприємства. При цьому термін "аудит" застосовується не тільки при перевірці підприємств, що попадають під чинність закону "ПРО компанії" чи закону про промислові чи інші угрупування, але і при складанні перевірки урядових закладів і місцевих органів влади, а також при наданні клієнтам аудиторських послуг за згодою.

Джек Робертон відзначав, що під аудитом розуміється процес зниження до прийнятного рівня інформаційного ризику (тобто імовірності того, що у фінансових звітах містяться помилкові чи неточні зведення) для користувачів фінансових звітів.


 
 

Цікаве

Загрузка...