WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

3.6 Облік втрат від участі в капіталі

У процесі здійснення інвестиційної діяльності виникають втрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі". На даному рахунку обліковуються втрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об єкта інвестування. До таких втрат можуть бути віднесені збитки, одержані інвестором, або інші втрати капіталу, наприклад, знецінення необоротних активів, інвестицій.

Кореспонденція рахунків з обліку втрат від участі в капіталі наведена нижче.

Таблиця 6

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено інвестором збитки, одержані від інвестиційної діяльності (здійснюваної за методом участі в капіталі)

96

141

2

Списано одержані збитки на фінансовий результат

792

96

3.7 Облік інших витрат звичайної діяльності

До інших відносяться витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових втрат), але не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (товарів) і послуг, а також втрати від страхової діяльності. У складі інших витрат відображаються:

• собівартість реалізованих фінансових інвестицій;

• собівартість реалізованих необоротних активів та іншого майна підприємства;

• собівартість реалізованих майнових комплексів;

• втрати від неопераційних курсових різниць;

• уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій;

• витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів.

Облік таких витрат ведеться на рахунку 97 "Інші витрати". За дебетом даного рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 "Фінансові результати". Кореспонденція рахунків з обліку інших витрат звичайної діяльності наведена нижче.

Таблиця 7

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено собівартість реалізованих фінансових інвестицій

971

14,35

2

Списано собівартість реалізованих необоротних активів – тобто залишкову вартість основних засобів, нематеріальних активів тощо

972

10, 11, 12, 18

3

Відображено списання реалізованих цілісних майнових комплексів

973

10

4

Відображено суму знецінення (уцінки) необоротних активів, фінансових санкцій

975

10, 12,

14, 35

5

Відображено витрати від не операційної від'ємної курсової різниці

974

302, 312, 314, 332, 334, 342

6

Відображається залишкова вартість необоротних активів при їх списанні, ліквідації

976

10, 11,

12, 18

7

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати інші витрати звичайної діяльності

793

97

3.8 Облік надзвичайних витрат

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і втрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо). Дані витрати відображаються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати". За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

Таблиця 8

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Визнані втрати від надзвичайних подій

991

10, 11, 20, 22, 26, 28

2

Списано надзвичайні витрати

794

991

Висновки

В умовах переходу вітчизняного бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти однією з найскладніших ділянок обліку стає облік витрат. У результаті проведених досліджень, теоретичних і практичних матеріалів по темі даної роботи, стає зрозумілим що у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності витрати відображаються в момент їх виникнення незалежно від дати здійснення витрат. Отже облік витрат ведеться, а звітність складається на підставі принципу нарахування.

Як бачимо, для ведення обліку витрат, а також складання звіту про фінансові результати новим Планом рахунків передбачено відповідні класи рахунків. Так, для узагальнення інформації про витрати підприємства передбачено клас 8 "Витрати за елементами" та клас 9 "Витрати діяльності". На рахунках класу 9 обліковують витрати, які зменшують доходи звітного періоду, а рахунки класу 8 призначені для відображення операційних витрат підприємства за економічними елементами. При цьому рахунки класу 9 "Витрати діяльності" застосовуються всіма підприємствами, крім малих, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

До виробничих затрат відносять затрати, які йдуть на виробництво продукції, тобто витрати на сировину, матеріали, паливо і енергію на поточні цілі, основну і додаткову заробітну плату, виробничих працівників і відрахування на соціальні заходи, а також витрати на організацію та управління діяльності суб'єкта господарювання в цілому.

Прямі затрати займають високу питому вагу в собівартості продукції і спостерігається тенденція до зростання .

Цим визначається необхідність особливо точного обліку та суворого контролю за раціональним використанням сировини і матеріалів у виробництві, оскільки спадання прямих витрат знижує собівартість продукції.

Зниження матеріальних витрат приводить не тільки до зниження собівартості продукції, а й до збільшення випуску продукції.

Також високу питому вагу в собівартості продукції займають трудові витрати, а отже доцільне їх зменшення.

Слід відмітити, що більш можливе використання найновіших досягнень промислової науки, застосування прогресивних норм технологічного проектування, вдосконалення бухгалтерського обліку, системи контролю і звітності про дотримання норм витрат – все це сприятиме їх зниженню, та збільшенню доходів.

Потрібно так здійснювати і контролювати затрати, щоб зростала ефективність їх використання. Лише тоді можна говорити про зниження витрат, а й відповідно і собівартості.

Список використаної літератури.

 • Буфатіна І. Особливості обліку витрат на виробничих підприємствах. // Все про бухгалтерський облік, 2000. - №32 - с. 3-9

 • Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом'яка. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект – Захід", 2001.

 • Зубрицька І. Облік витрат на виробництво продукції. // Все про бухгалтерський облік, 2000, №25 - с.4-8

 • Кужельний М.В. Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.:КНЕУ, 2001.- 334с.

 • Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Збірник нормативно правових актів. – Київ, 2000.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.: А.С.К, 2000 - 784 с.

  3


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...