WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів, операції з операційними курсовими різницями, створення резервів сумнівних боргів, одержання або сплату санкцій тощо.

Інвестиційною діяльністю вважається придбання і реалізація активів, що амортизуються (основних фондів, нематеріальних активів та інших необоротних активів), а також короткострокових фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Слід зазначити, що відповідно до П(С)БО 3 у Звіті про фінансові результати доходи від інвестиційної діяльності наводяться у двох статтях "Дохід від участі в капіталі" та "Інші доходи", а витрати — відповідно у статтях "Втрати від участі в капіталі" та "Інші витрати".

Фінансова діяльність охоплює операції, які призводять до зміни розміру і складу власного капіталу та позик підприємства (залучення позикових коштів, сплата відсотків по них, а також одержані відсотки, дивіденди тощо).

Оскільки вся діяльність підприємства поділяється на надзвичайну і звичайну (яка у свою чергу включає операційну, фінансову та інвестиційну), то новим Планом рахунків передбачено окремі рахунки для обліку витрат цих видів діяльності, а саме рахунки класу 9 "Витрати діяльності". Так, для обліку витрат від операційної діяльності використовують рахунки 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" і 94 "Інші витрати операційної діяльності", для обліку витрат інвестиційної діяльності – рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі", для обліку надзвичайних витрат – однойменний рахунок 99 та ін.

3.1 Облік загальновиробничих витрат

Для обліку основних витрат на виробництво в Плані рахунків призначено такі рахунки: 23 "Виробництво" і 91 "Загальновиробничі витрати". Рахунок 23 призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції. Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати призначений для обліку та розподілу непрямих виробничих витрат, зокрема:

 • витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

 • амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

 • амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

 • витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

 • витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі;

 • витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

 • витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

 • витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

 • витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

 • інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні Загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності.

Основна частина цих витрат розподіляється між видами продукції (списується на дебет рахунка 23 "Виробництво". Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Нерозподілені витрати збільшують собівартість продукції, тобто прямо списуються на рахунок 90 "Собівартість реалізації". Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

В таблиці нижче облік витрат буде відображатися із застосуванням рахунків 9 класу:

Таблиця №1

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Передано матеріали у виробництво

23

20

2

Нараховано заробітну плату працівникам виробництва

23

66

3

Нараховано обов'язкові страхові збори

23

65

4

Нараховано знос виробничих основних засобів

23

13

5

Нараховано заробітну плату адміністрації і обслуговуючому персоналу цеху

91

66

6

Нараховано обов'язкові страхові збори

91

65

7

Нараховано знос основних засобів, що знаходяться на обслуговуванні адміністрації цеху

91

13

8

Загальновиробничі витрати включені до собівартості виготовленої продукції

23

91

9

Оприбутковано на склад готову продукцію

26

23

10

Списана собівартість реалізованої продукції

90

26

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

3.2. Облік адміністративних витрат

Рахунок 92 "Адміністративні витрати" відображає загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. До них, зокрема, належать:

 • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

 • витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

 • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

 • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;

 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

 • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

 • інші витрати загальногосподарського призначення.


 
 

Цікаве

Загрузка...