WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Майже на кожному підприємстві матеріальні затрати займають велику частину. Їх питома вага становить 75 – 80 %. Цим визначається необхідність особливо точного контролю та обліку за раціональним використанням сировини і матеріалів у виробництві, оскільки економія матеріальних затрат суттєво знижує собівартість продукції і потребу в ресурсах.

Відправним моментом побудови обліку матеріальних витрат є їх класифікація та оцінка. На основі класифікації та оцінки формуються номенклатури-цінники. Основою побудови обліку матеріалів є їх кількісно-якісна характеристика, тому обов'язковим є показники кількості і якості у первинних документах у момент передачі їх у виробництво.

Під випуском матеріалів на виробництво розуміють їх споживання безпосередньо в процесі виробництва. Відпуск на виробництво сировини, матеріалів, напівфабрикатів здійснюється на основі оформлених документів, у яких зазначається їхні вага, об'єм, площа або кількість відповідно до діючих норм витрат.

Основними документами для оформлення відпуску матеріалів на виробництво є лімітно-забірні карти, вимоги, накладні тощо. За лімітно-забірними картками відпускаються матеріали, на які встановлені ліміти.

На основі первинних документів використання матеріалів оформляється в залежності від напрямку затрат наступними бухгалтерськими проводками:

Дт 23 "Виробництво" – Кт 201 "Сировина та матеріали".

Аналогічно відображається і витрачання палива запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів.

На підприємствах використовують ряд синтетичних рахунків відповідно з діючим планом рахунків. Для обліку витрат основного виробництва використовують рахунок 23 "Виробництво". На основі цього рахунку проводиться розрахунок собівартості продукції основного і допоміжного виробництв. Для випуску продукції основного виробництва підприємство несе відповідні матеріальні затрати. В процесі виробництва доводиться проводити розрахунок собівартості різних видів продукції.

Облік витрат матеріалів не завжди відображає дійсне споживання сировини, матеріалів у виробництві, оскільки на кінець звітного періоду в цехах можуть бути залишки невикористаних матеріалів, отриманих зі складу.

У виробництвах, де матеріали використовуються при виготовленні кількох видів продукції, фактичні витрати їх на окремі види продукції визначаються за встановленим коефіцієнтом і пропорційно нормативним витратам на фактичний випуск продукції, пропорційно кількості або масі виробленої продукції, пропорційно прямим витратам матеріалу або іншими методами.

Також на підприємствах розробляються норми матеріальних витрат. Вони включають:

  • норми затрат сировини і основних матеріалів;

  • норми затрат напівфабрикатів на одиницю продукції;

  • норми затрат палива і енергії на технологічні цілі, встановлюється на одиницю продукції по кожному технологічному процесу.

Норми матеріальних затрат бувають: БРУТТО – включають норму обов'язкових відходів; НЕТТО – це чисті затрати сировини і матеріалів, палива і енергії.

На кожному підприємстві, незалежно від форм власності, виникає необхідність оцінити та оплати працю, включивши згодом витрати на її оплату до собівартості продукції.

Основну питому вагу витрат на оплату праці займає основна та додаткова заробітна плата та соціальні відрахування.

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу в наслідок встановлених норм праці у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу понад встановлені норми, за особливі умови праці та за невідпрацьований час. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, встановлені чинним законодавством.

Крім цього до складу зарплати включають інші заохочувальні та компенсацій виплати (виплати у формі винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положеннями та інші грошові виплати непередбачені законодавством).

З метою обчислення заробітної плати на кожному підприємстві повинен вестися облік особового складу та використання робочого часу.

Суми відрахувань на соціальне страхування і до Пенсійного фонду, а також до резерву відпусток визначається множенням суми основної і додаткової заробітної плати на встановлений відсоток відрахувань і діленням на сто.

Облік заробітної плати організовується залежно від характеру виробництва, технологічного процесу, системи організації оплати праці, рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт та інших умов.

Облік виробітку продукції та заробітної плати робітників виробництва забезпечує:

  • точні дані про вироблену кожним робітником кількість продукції;

  • контроль за відповідністю кількості продукції, кількістю матеріалів, деталей;

  • своєчасне і точне нарахування заробітної плати;

  • визначення норм, розцінок та інших умов оплати праці.

Витрати на оплату праці визначаються виходячи з відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових окладів, що встановлюється залежно від результатів праці, систем преміювання робітників, керівників, спеціалістів.

Витрати на оплату праці – ведучий елемент.

Трудові витрати на виробництво промислової продукції відносяться на рахунок 23 "Виробництво". При цьому можна зробити такі записи:

Дт 23 "Виробництво"

Кт 66 "Розрахунки по оплаті праці",

Дт 23 "Виробництво"

Кт 65 "Розрахунки по страхуванню".

До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених вище, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, на виплату матеріальної допомоги, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Групування витрат за економічними елементами використовується для планування витрат виробництва, виявлення резервів їх виникнення, нормування оборотних коштів та контролю за їх оборотністю для розрахунку економічних показників, які характеризують ефективність діяльності підприємства (матеріалоємність, трудоємкість тощо), а також для складання звіту про фінансові результату.

3. Облік витрат за видами діяльності

Згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" і 4 "Звіт про рух грошових коштів" вся діяльність підприємства поділяється на звичайну (яка у свою чергу ще розподіляється на інші види) і надзвичайну.

Діяльність підприємства

Звичайна діяльність

Надзвичайні події

Операційна діяльність

Інша діяльність

Основна

Інша операційна

фінансова

Інвестиційна

Функції

Виробництво

Управління

Збут

Надзвичайна подія не може передбачатися у рамках звичайної діяльності та відбувається без участі підприємства неперіодично (повені, зсуви, землетруси. пожежі, техногенні аварії тощо).

Звичайною діяльністю вважається будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством згідно з його статутом. Прикладами звичайної діяльності є виробництво і реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг, реалізація оборотних активів. У свою чергу, звичайна діяльність включає в себе операційну та іншу діяльність.

Операційна діяльність — це будь-яка основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, котрі не є інвестиційними чи фінансовими.

До основної діяльності належать операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією готової продукції (товарів, робіт, послуг), котрі є метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу. Для виробничого підприємства такими є операції з виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг); для будівельної організації – операції з виконання будівельно-монтажних робіт тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...