WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

План

Вступ

1. Визнання витрат.

2. Облік витрат за елементами.

3. Облік витрат за видами діяльності.

3.1 Облік загальновиробничих витрат

3.2 Облік адміністративних витрат

3.3 Облік витрат збуту

3.4. Облік інших операційних витрат.

3.5 Облік фінансових витрат.

3.6 Облік витрат від участі в капіталі.

3.7 Облік інших витрат звичайної діяльності.

3.8 Облік надзвичайних витрат

Висновки

Список використаної літератури

Зміст

Вступ ...................................................................................................

1. Визнання витрат ..............................................................................

2. Облік витрат за елементами ...........................................................

3. Облік витрат за видами діяльності ................................................

3.1 Облік загальновиробничих витрат .......................................

3.2 Облік адміністративних витрат ............................................

3.3 Облік витрат збуту .................................................................

3.4. Облік інших операційних витрат .........................................

3.5 Облік фінансових витрат .......................................................

3.6 Облік витрат від участі в капіталі .........................................

3.7 Облік інших витрат звичайної діяльності ............................

3.8 Облік надзвичайних витрат ...................................................

Висновки ...............................................................................................

Список використаної літератури .........................................................

4

5

7

12

14

16

18

19

21

21

22

23

24

26

ВСТУП

Розвиток ринкових процесів в Україні, впровадження світового досвіду господарювання, а також залучення іноземного капіталу в економіку України збагачують фінансово-господарську діяльність підприємств новими методами, опанування якими потребує від українських економістів та бізнесменів сучасних знань, переосмислення основного економічного закону розвитку нашого суспільства, мети господарської діяльності, а отже й мети господарського обліку.

Для прийняття обміркованих економічних рішень як у межах кожного окремого суб'єкта господарювання, так і у межах всієї держави, необхідно мати достовірні дані про економічне становище об'єкта керування. Саме бухгалтерський облік є тією наукою, котра відображає господарські процеси та їх результати у вартісному вираженні. Саме на підставі бухгалтерської звітності приймаються відповідальні рішення фінансовими керівниками.

Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку і перш за все розрахунок витрат на виробництво кожного виду продукції, яка випускається і їх співставленні з плановою, чи нормативною собівартістю.

В умовах ринку облік затрат – важливий інструмент управління даними підприємствами.

Необхідність обліку затрат зростає в міру того, як ускладнюється господарська діяльність підприємства і зростають потреби у підвищенні рентабельності.

Всі фірми, щоб втриматись на сучасному ринку постали перед фактом обов'язкового зниження собівартості продукції і одержання максимального прибутку. Цього можна досягти, якщо ввести суворий контроль і аналізувати чіткий облік прямих затрат, оскільки їх частка в собівартості продукції найважливіша.

Метою курсової роботи є висвітлення проблем і завдань сучасного обліку витрат діяльності.

1. Визнання витрат

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємств всіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) та її розкриття у фінансовій звітності регламентується П(С)БО № 16 "Витрати".

Згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" витрати — це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

До витрат, що виникають у зв'язку зі зменшенням активів, відносять:

• списання матеріалів у виробництво, для ремонту основних фондів, на адміністративні цілі;

• нарахування зносу (амортизації);

• списання основних засобів, МШП, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що стали непридатними і не використовуються;

• втрати від знецінення запасів;

• недостачі запасів (сировини, матеріалів, товарів, готової продукції тощо);

• нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, що може бути не погашена;

• благодійні внески;

• визнані економічні санкції — сплачені штрафи, пені.

Витратами, що збільшують зобов'язання, є нарахування:

• зарплати, податків, зборів, обов'язкових платежів;

• відрахувань на обов'язкове і добровільне страхування;

• транспортних витрат;

• оренди, комунальних послуг, витрат зв'язку, послуг з реклами;

•послуг сторонніх організацій (аудиторських, юридичних, консультаційних, медичних тощо);

• інші нарахування витрат, пов'язаних зі збільшенням зобов'язань.

Основними критеріями, якими необхідно керуватися при відображені витрат в бухгалтерському обліку і визнанні їх витратами певного періоду є:

 • витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань;

 • витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

 • якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

 • не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

 • платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.

 • попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

 • погашення одержаних позик.

 • інші зменшення активів або збільшення зобов'язань.

 • витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Важливим завданням обліку витрат на виробництво є економічно обґрунтоване визначення величини витрат, які пов'язані з виготовленням продукції (виконання робіт, надання послуг), забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Виходячи з поставленого завдання, витрати групуються за двома ознаками:

 • за елементами витрат;

 • за статтями калькуляції.

2. Облік витрат за елементами

Елементи витрат – це економічно однорідні за своїм змістом витрати незалежно від того, на які види виробів вони здійснені і на якій ділянці вони понесені.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків на рахунках класу 8 передбачено відображати витрати за елементами| так:

1. Витрати операційної діяльності:

Рахунок 80 "Матеріальні витрати";

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці";

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи";

Рахунок 83 "Амортизація";

Рахунок 84 "Інші операційні витрати".

2. Витрати, пов 'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю, а також витрати надзвичайних подій:

Рахунок 85 "Інші витрати".

Матеріальні затрати – це сума витрачених на виробництво сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, енергії. Матеріальні витрати на виробництво є найбільш суттєвими.

До них належать:

 • витрати пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

 • витрати пов'язані з використанням природної сировини;

 • витрати некапітального характеру;

 • витрати на обслуговування виробничого процесу;

 • витрати пов'язані з управлінням виробництвом.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...