WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит МШП - Курсова робота

Аудит МШП - Курсова робота

 • не укладені договори про матеріальну відповідальність з комірниками (матеріально-відповідальними особами);

 • неправильно оформляються документи на прихід і витрати МШП;

 • не ведеться аналітичний облік руху МШП;

 • нерегулярно проводиться перевірка даних по руху МШП в бухгалтерії і на складах підприємства, не проводиться щорічна інвентаризація МШП;

 • на складах зберігається велика кількість невживаних МШП;

 • неправильно проводиться списання МШП по напрямах витрат.

Оформлення результатів аудиторської перевірки і підготовка пропозицій для аудиторського висновку.

Аудиторська перевірка закінчується оформленням двох підсумкових документів акту аудиторської перевірки бухгалтерського обліку і достовірності звітності і аудиторського висновку.

У акті аудиторської перевірки з достатньою деталізацією, однак без включення малоістотних деталей, аудитори повідомляють клієнту про вионану роботу, про її основні напрямки і про те, які з цих напрямків піддані суцільній перевірці, а які вибірковій. Після цього вказуються виявлені недоліки в послідовності, відповідній їх значимості. При цьому в акті нарівні з відміченими недоліками повинні бути викладені конкретні рекомендації по їх виправленню і недопущенню в майбутньому. Разом з тим аудитори не повинні самі робити такі виправлення, тобто виконувати роботу персоналу бухгалтерії.

Акт аудиторської перевірки є суворо конфіденційним документом, із змістом якого аудитори не мають прав, без згоди на це клієнта, знайомити третіх осіб, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством (виявлення розкрадання, шахрайства і інших особливих випадків). У зв'язку з цим акт аудиторської перевірки складається в двох примірниках, один з яких передається аудиторами особисто головному бухгалтеру підприємства або особі, яка його заміняє, а другий примірник залишається в аудиторській організації, що проводила перевірку, для подальшого контролю за усуненням виявлених недоліків.

Після підготовки проекту акту аудитори знайомлять керівництво підприємства з його змістом, розглядають висловлені при цьому заперечення і зауваження, при необхідності вносять в акт відповідні корективи і підписують його.

Аудиторський висновок – це офіційний документ, що дає оцінку достовірності бухгалтерського обліку і звітності підприємства щзо перевіряється, підтверджений підписом керівника перевіряючої групи аудиторської фірми і печаткою цієї фірми. У випадку, якщо перевірка здійснювалася самостійним незалежним аудитором, що має ліцензію, то підтвердження висновку проводиться його підписом і особистою печаткою.

Можливі чотири види аудиторських висновків:

 • позитивний;

 • умовно позитивний;

 • негативний висновок;

 • відмова від висноку.

Перший вид висновку аудиторами дається в тому випадку, якщо не було виявлено помилок і недоліків в звітності, а фінансове становище підприємства стійке і, на думку аудиторів, не викликає яких-небудь побоювань. Однак таке становище малоймовірне і, швидше за все, має місце один з двох варіантів: помилки аудиторами знайдені, але вносити відповідні виправлення недоцільно, або аудиторська перевірка зроблена недостатньо кваліфіковано або несумлінно.

Умовно позитивний висновок дається при виявленні аудиторами окремих недоліків, які легко виправити, загалом що не міняють позитивної оцінки стану бухгалтерського обліку і звітності. По всіх виявлених недоліках аудитори зобов'язані дати свої рекомендації і проконтролювати їх виконання.

Негативний висновок дається у разі виявлення серйозних порушень і занедбаності бухгалтерського обліку і звітності, в зв'язку з чим бухгалтерська документація кваліфікується як недостовірна.

Четвертий варіант завершення аудиторської перевірки можливий, якщо аудиторам не надаються всі матеріали, необхідні для оцінки стану бухгалтерського обліку і звітності. У результаті аудитори змушені припинити перевірку, офіційно повідомивши про це підприємство і своє керівництво.

Зміст і порядок складання аудиторського висновку.

Відповідно до національних стандартів аудиту за результатами аудиторської перевірки готується аудиторський висновок, що складається з трьох частин: вступної, аналітичної і підсумкової.

Відповідно до цих нормативних документів аудиторський висновок повинен містити:

а) у всупній частині:

- найменування аудиторської фірми (прізвище, ім'я, по батькові аудитора), юридична адреса, дані державної реєстрації, номер і дата видачі ліцензії (з вказівкою вигляду аудиту і терміну дії ліцензії), банківські реквізити.

б) в аналітичній частині:

- найменування економічного суб'єкта і тимчасові рамки періоду, що перевіряється,

- результати експертизи системи внутрішнього контролю і стан бухгалтерського обліку в економічного суб'єкта,

- факти виявлених в ході перевірки істотних порушень порядку ведення бухгалтерського обліку, що спричинили спотворення бухгалтерської звітності і пов'язані з цим недоплати по податках і обов'язкових платежах і зборах.

в) в підсумковій частині:

- констатація висновку про повну достовірність (умовну достовірність - при умові виправлення виявлених помилок) бухгалтерської звітності економічного суб'єкта, що перевіряється.

Аудиторський висновок брошурується разом з бухгалтерською звітністю і надається для ознайомлення керівництву і акціонерам (учасникам) економічного суб'єкта.

При цьому всім зовнішнім зацікавленим особам (в податкові служби, в кредитні установи, в засоби масової інформації - у разі публікації балансу, і т.п.) надається тільки підсумкова частина аудиторського висновку, що містить висновок про міру достовірності бухгалтерської звітності.

Висновки.

У процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг поряд з засобами праці беруть участь предмети праці, які обслуговують виробничі цехи, а їх вартість повністю включається в собівартість готової продукції (робіт, послуг). Ця особливість впливає на організацію обліку предметів праці, які на практиці називають виробничими запасами.

МШП – це частина виробничих запасів організації, що використовується як засоби праці не більш 12 місяців або звичайного операційного циклу.

Господарські операції, пов'язані з МШП, наступні: придбання у постачальників; внутрішнє переміщення, відпуск у виробництво і на невиробничі потреби; реалізація (вибуття) і інш.

Аудиторська перевірка МШП, як правило, проводиться в складі виробничих запасів. Її мета складається в підтвердженні достовірності даних по наявності і руху матеріальних цінностей, встановленні правильності оформлення операцій по МШП відповідно до діючих нормативних актів.

Аудит МШП починається з перегляду облікової політики і звертання уваги в ній на ті елементи, які пов'язані з методом нарахування зносу МШП і методом їх списання на витрати виробництва. І тільки після цього потрібно перевіряти організацію обліку руху МШП: спочатку на складах, потім в бухгалтерії.

Важливим етапом перевірки є підтвердження достовірності визначення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по нарахуванню амортизації по МШП.

Також приділяється увага обліку таких МШП, як спецодяг, спецвзуття і інше пристосування індивідуального захисту.

У ході всієї перевірки ретельному аналізу підлягає первинна документація.

Список використаної літератури.

 • Закон України "Про аудиторську діяльність".

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" // Вісник податкової служби України. – №1. – 2001. – с.3-26.

 • Закон України "Про податок на додану вартість".

 • Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. // Галицькі Контракти №43, 1998. с.59-63.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". // Бухгалтерський облік і аудит №3, 2000. с.55-57.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". // Дебет Кредит №23, 2000. с.58-63.

 • Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК.– 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство "Дело и сервис", 2000. – 432с.

 • Аудит: Учебник для вузов /А. Кузьминский, Н. Кужельный, Э. Петрык, В. Савченко и др./ Под редакцией А. Кузьминского. – К.: УЧЕТИНФОРМ, 1996. – 283с.

 • Грачова Р. П'ять методів амортизації. // Дебет Кредит №31, 2000. с.28-35.

 • Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – 2-е изд. К.: "ДИ–КСИ", 1997. – 832с.

 • Лончакова В. Поліпшення основних фондів: весь бухгалтерський та податковий облік. // Все про бухгалтерський облік №82, 2000. с.4-7.

 • Малишкін О., Дрючин Д. Амортизація: розрахунок у бухгалтерському та податковому обліку. Немає нічого спільного. // Дебет Кредит №36, 2000. с.6-11.

 • Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. – Київ, ТОВ "НІОС".1998. – 224с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...