WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит МШП - Курсова робота

Аудит МШП - Курсова робота

У випадках коли на первинних облікових документах і в розрахункових документах підтверджуючих вартість придбаних МШ333333333333333333333333333333333333333333333П, не виділена сума ПДВ, нарахування її розрахунковим шляхом не проводиться. У таких випадках вартість придбаних МШП, включаючи очікуваний ПДВ, повинна відноситись на рахунок 22 на всю суму пред'явленого рахунку з подальшим списанням у встановленому порядку на витрати виробництва .

Досить часто МШП підзвітні особи купують за готівку; ці операції оформляються проводками:

- видані гроші під звіт на придбання МШП

Д-т рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

К-т рахунку 30 "Каса";

- оприбутковані придбані МШП

Д-т рахунку 22 "МБШП "

К-т рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Сума ПДВ по МШП, що придбні для виробничих потреб у організацій роздрібної торгівлі і у населення за готівку, до заліку у покупця не приймається і розрахунковим шляхом не виділяється.

При придбанні МШП для виробничих потреб за готівковим розрахунком у організації-виробника, постачальницько-збутової, оптової та іншої організації, що займається продажем і перепродажем товарів, в тому числі за договорами комісії і доручення (за винятком організацій роздрібної торгівлі, громадського харчування і аукціонного продажу товарів), при наявності прибуткового касового ордера і накладної на відпустку товару з вказівкою суми податку окремим рядком, ПДВ відображається по дебету рахунку 64 і його нарахування проводиться в загальновстановленому порядку.

Доцільно зупинитися на розгляді дискусійних моментів, які виникають при обліку даної частини ВЗ333333333333333333333333333333333333333333333. До одного з таких моментів відноситься облік % позикових коштів, що використовуються для придбання МШП. У П(с)БО №9 говориться про те, що до складу фактичних витрат на придбання ВЗ, можуть також відноситься і витрати по оплаті % по позикових коштах, якщо вони пов'язані з придбанням запасів до дати оприбуткування ВЗ на складі підприємства.

Важливим моментом перевірки є вивчення правильності нарахування зносу МШП і включення його до собівартість продукції.

З введенням в дію в 2000 року П(с)БО №9 збільшився діапазон способів погашення вартості переданих в експлуатацію МШП. Амортизація вказаних предметів проводиться одним з наступних способів: процентний спосіб; лінійний спосіб; спосіб списання вартості пропорційної обсягу продукції (робіт, послуг). Аудитору необхідно перевірити, чи включення сум зносу по МШП у виробничі витрати було зроблене при відповідному первинному оформленні відпуску предметів, що розглядаються, в експлуатацію (на основі накладних - вимог або інших документів). Більш того дані документи повинні відображати виробничий напрямок їх використання, в іншому випадку можуть виникнути спірні ситуації з податковою інспекцією.

У обов'язковому порядку в обліковій політиці підприємства повинні бути відображені способи нарахування амортизації МШП, при цьому потрібно перевірити, що застосування одного із способів по конкретному предмету використовується на протязі всього терміну його використання. Крім того, необхідно звернути увагу на те, що термін списання МШП з експлуатації прямо не залежить від терміну їх корисного використання. МШП можуть списуватися з експлуатації через моральний знос або втрату ними свого виробничого призначення. Заслуговує уваги той факт, що при використанні процентного методу нарахування амортизації 50% вартості МШП при їх вибутті з експлуатації повинні нараховуватися незалежно від закінчення терміну їх корисного використання.

Операції по нагромадженню і витрачанню амортизаційного фонду в бухгалтерському обліку не відбувається. Суми амортизації МШП знадходяться на банківськіх рахунках організації разом з виручкою за реалізовану продукцію (роботи, послуги).

Крім того, необхідно перевірити ще один аспект, на який повинен звернути увагу аудитор при перевірці системи обліку МШП. Мова йде про облік спеціального одягу і взуття. Відповідно до Типових галузевих норм безкоштовної видачі працівникам спеціального одягу і взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам певних професій їх видача обов'зкова. Ці витрати включаються в собівартість продукції. Потрібно також пам'ятати, що видача вказаних предметів у власність працівника розглядається як прибуток, отриманий ним в натуральній формі, про що свідчить закон про прибутковий податок.

При реалізації матеріальних цінностей перевіряється правильність визначення їх цін, відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахування податків і документального оформлення цих операцій.

Інвентаризація МШП в складі матеріальних цінностей.

Як би якісно не був організований системний бухгалтерський облік, в організаціях можливе виникнення розбіжностей між даними про залишки запасів, що обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку, і фактичними їх залишками на складах.

Ці розбіжності можуть бути об'єктивними, оскільки відбуваються зміни в стані матеріальних цінностей при зберіганні333333333333333333333333333333333333333333333. Вони можуть виникнути через недосконалість вимірювальних приладів на підприємстві, а також внаслідок безгосподарності (псування і т.д.), недостач і розкрадання. Тому чинним законодавством передбачено, що на підприємствах систематично повинна проводитися інвентаризація майна.

Згідно з Положенням про ведення бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Україні інвентаризація господарських засобів повинна проводитися на розсуд керівника організації, крім випадків, коли проведення інвентаризації обов'язкове. Проведення інвентаризації обов'язкове:

а) при передачі майна підприємства в оренду, викупі, продажу, а також при приватизації державного або муніципального підприємства;

б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація основних засобів може проводитися один раз в три роки, а бібліотечних фондів - один раз в п'ять років;

в) при зміні матеріально відповідальних осіб;

г) при виявленні фактів розкрадання або зловживань, а також псування майна;

д) у разі пожежі або стихійного лиха, або інших надзвичайних ситуацій;

е) при реорганізації або ліквідації підприємства, перед складанням ліквідаційного балансу і в інших випадках, передбачених законодавством України.

Для проведення інвентаризації наказом керівника створюється інвентаризаційна комісія. На великих підприємствах нарівні з центральною інвентаризаційною комісією створюються робочі комісії. Інвентаризація проводиться за обов'язковою участю матеріально відповідальних осіб. Якщо по якихось причинах матеріально відповідальна особа не може бути присутня при проведенні інвентаризації, то до складу інвентаризаційної комісії включається представник незацікавленої організації.

На початок інвентаризації в картках обліку МШП повинні бути відображені всі операції по руху МШП; по кожному з них виведені залишки на день інвентаризації; первинні документи по руху матеріалів необхідно здати в бухгалтерію і піддати бухгалтерській обробці. Факт здачі всіх документів в бухгалтерію і відсутність неоприбуткованих або несписаних цінностей матеріально відповідальні особи підтверджують письмово.

При проведенні інвентаризації члени робочої комісії здійснюють ретельний підрахунок МШП і отримані фактичні результати записують в інвентаризаційні описи. Запис проводиться по кожному найменуванню матеріалів окремо з вказівкою номенклатурного номера, виду, групи, артикула, партії, сорту в одиницях виміру.

Описи заповнюються не менш ніж в двох примірниках, кожна сторінка підписується всіма членами інвентаризаційної комісії.

При здійсненні інвентаризації враховуються особливості окремих видів матеріалів. Матеріально-виробничі запаси заносяться в описи по кожному окремому найменуванню з вказівкою виду, групи, кількості і інших необхідних даних (артикула, сорту і інш.).

Комісія в присутності завідуючого складом і інших матеріально відповідальних осіб перевіряє фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей шляхом обов'язкового їх перерахунку, переваження або переміряння. Не допускається вносити в описи дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за даним обліку без перевірки їх фактичної наявності. Товарно-матеріальні цінності, що поступають під час проведення інвентаризації, приймаються матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії і оприбутковуються по реєстру або товарному звіту після інвентаризації. Ці товарно-матеріальні цінності заносяться в окремий опис під найменуванням "Товарно-матеріальні цінності, що поступили під час інвентаризації". У описах вказуються дата надходження, найменування постачальника, дата і номер прибуткового документа, найменування товару, кількість, ціна і сума. Одночасно на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії (або за його дорученням - члена комісії) робиться відмітка "після інвентаризації" з посиланням на дату опису, в який записані ці цінності.

При тривалому проведенні інвентаризації у виняткових випадках і тільки з письмового дозволу керівника і головного бухгалтера організації в процесі інвентаризації товарно-матеріальні цінності можуть відпускатися матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії. Ці цінності заносяться в окремий опис під найменуванням "Товарно-матеріальні цінності, відпущені під час інвентаризації". Оформляється опис аналогічно з документами на товарно-матеріальні цінності, що поступили під час інвентаризації. У витратних документах робиться відмітка за підписом голови інвентаризаційної комісії або за його дорученням - члена комісії.


 
 

Цікаве

Загрузка...