WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Якщо розбіжності за рахунками, виявлені під час проведення інвентаризації на дату складання балансу не усунено або вони залишились нез'ясованими, то кожна сторона визнає правильними і відображає в балансі ті суми заборгованості, які підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Комісія повинна обов'язково узгодити з установами банків і податковими органами суми за розрахунками з ними, оскільки наявність неузгоджених сум в таких випадках не дозволяється.

При інвентаризації розрахунків інвентаризаційні описи слід складати в розрізі кожного виду заборгованості: нормальна, сумнівна, безнадійна, - і по шифрах бухгалтерських рахунків [2;25].

Якщо в ході інвентаризації виявлено суми кредиторської заборгованості зі строком позовної давності, що минув, до акту інвентаризації додається довідка, в якій комісія відображає:

  • осіб, які відповідають за внутрішній контроль операцій із зобов'язаннями;

  • реквізити кредиторів, за розрахунками з якими строки позовної давності минули;

  • дати, причини, підстави виникнення і суми вищезазначених заборгованостей.

При інвентаризації розрахункових взаємовідносин з постачальниками і покупцями слід перевірити правильність і повноту оприбуткування майна,

що надійшло, випадки переплат і недоплат через неправильне застосування прейскурантів, помилково занесені суми за нестримане майно або отримане від інших підприємств.

В ході проведення інвентаризації по розрахунках з робітниками і службовцями перевіряється реальність заборгованості по розрахункових відомостях, підсумки яких порівнюються з Головною книгою. Окрім цього повинні бути виявлені суми. що своєчасно не вимагались і підлягали перерахуванню на рахунок депонентів, а також суми і причини виникнення переплат (дебіторської заборгованості).

По документах встановлюється тотожність розрахунків з банком, іншими організаціями; пред'явлення позовів на стягнення в примусовому порядку дебіторської заборгованості; суми заборгованості по недостачах, розтратах і розкраданнях та заходи, прийняті до її стягнення; суми кредиторської і депонентської заборгованості, по яких минув строк позовної давності, борги по недостачах, розтратах і розкраданнях, у стягненні яких відмовлено судом внаслідок необґрунтованості позову, а також внаслідок неплатоспроможності боржників. Відповідні суми повинні бути списані з балансу у встановленому порядку.

Від своєчасності розрахунків залежить успіх здійснення усієї виробничої та фінансової діяльності будь-якого підприємства, що пов'язані з розрахунковими взаємовідносинами.

Для вирішення поставлених перед аудитором і ревізором завдань, перевірку рекомендується починати з розрахунків із постачальниками та підрядниками, після чого перевіряються розрахунки з бюджетом, органами соціального страхування та іншими кредиторами. Завершується перевірка дослідженням кредитних операцій.

В ході документальної перевірки розрахункових і кредитних операцій, контролер, насамперед, повинен ознайомитися з переліком підприємств, а також з прізвищами осіб, з якими підприємство, що перевіряється, веде розрахунки, вивчити динаміку кредиторської заборгованості і встановити, чи відповідають дані, отримані за розрахунками, даним бухгалтерського обліку. Це дає змогу з'ясувати якість внутрішнього контролю за розрахунками з боку бухгалтерії, виявити випадки викривлень звітних даних за розрахунками.

Документальну перевірку розрахункових і кредитних операцій проводять у такій послідовності:

1. За даними аналітичного обліку (рахунки 50-68) виявляють суми кредиторської заборгованості. Для цього контролер повинен запросити у кредиторів підтвердження про належні їм суми.

2. Звіряють залишок заборгованості, яка обліковується на балансі на початок періоду перевірки з кожного виду розрахунків, із залишком в облікових регістрах і з актами взаємозвірки розрахунків з постачальниками і підрядниками.

3. Перевіряють записи з кожного виду розрахунків у регістрах, а також документах, які послужили підставою для цих записів. Таку перевірку потрібно проводити за кожним рахунком і місяцем послідовно, тобто кожний запис аналітичного рахунку кожної суми того чи іншого виду розрахунків потрібно звірити з документами, а також із записами в Головній книзі з відповідними кореспондуючими рахунками.

4. Перевіряють законність проведених операцій щодо кожної суми заборгованості.

Нижче наведено особливості аудиту і ревізії розрахунків з постачальниками і підрядниками, за податками і платежами, за страхуванням, з оплати праці, за іншими операціями, операцій з довгостроковими і короткостроковими позиками [12;76].

Розрахунки з постачальниками і підрядниками. Загальну перевірку розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками проводять в наступній послідовності.

Визначення переважаючого порядку розрахунків з постачальниками і підрядниками. З цією метою контролер одержує список постачальників із зазначенням сум заборгованості перед ними на кінець року, проводить вибіркову перевірку найбільш вагомих сум, вивчає наявні відповідні договори та первинні документи.

Перевірка попередньо проведених інвентаризацій кредиторської заборгованості. Контролер повинен ознайомитись та проаналізувати матеріали проведених інвентаризацій розрахунків. Якщо такі дані відсутні, то аудитор і ревізор мають право вимагати проведення інвентаризації, що дозволить виявити реальний стан кредиторської заборгованості.

Оцінка правильності відображення в обліку зобов'язань. Для вивчення даного питання контролер звертає увагу на правильність відображення в обліку позикових коштів, перевіряє наявність відповідних договорів, встановлює правильність формування статей балансу, які відображають дані по розрахунках з постачальниками і підрядниками.

В процесі вивчення облікових регістрів уточнюється відповідність залишку по рахунку № 63, відображеного у Головній книзі, залишкам аналітичного обліку в журналі № 3, розділ І.

В окремих випадках можливе проведення документальної перевірки кожного запису в журналі № 3. При великій кількості операцій можна застосувати вибірковий спосіб дослідження, при цьому перевірити:

  • доброякісність рахунків-фактур постачальників і повноту оприбуткування матеріальних запасів. Перевірку можна проводити, звіряючи рахунки з доданими до них прибутковими документами, даними складського і бухгалтерського обліку. Доцільно застосувати зовнішні зустрічні перевірки, що дозволяють виявити випадки зловживань (наприклад, оприбуткування запасних частин до одних видів автомобілів, а на складі у другому примірнику рахунку може значитись відпуск запасних частин до автомобілів інших марок, яких на підприємстві може і не бути);

  • кореспонденцію рахунків, зазначену в рахунках-фактурах, і перенесення суми рахунку в графи відповідних дебетових рахунків у журналі № 3 (зустрічаються випадки, коли на рахунках проставляється правильна кореспонденція, але при перенесенні даних до журналу № 3 ці суми замість запису в дебет рахунків запасів, записуються в дебет рахунків витрат, а одержані запаси привласнюються);

  • правильність списання недостач, втрат від псування запасів з вини постачальників;

  • розрахунки по невідфактурованих або неоплачених поставках. Перевірка діючих форм розрахунків з постачальниками і підрядниками. При цьому контролеру слід звернути увагу на дотримання законодавче встановлених форм порядку та обмежень розрахунків.

Перевірка правильності відображення по статтях балансу відповідних залишків заборгованості здійснюється за даними аналітичного обліку до рахунків, що призначені для відображення розрахунків, шляхом порівняння залишків по кожному виду розрахунків на початок періоду, що вивчається, із залишками по відповідних статтях балансу. Після чого проводиться перевірка кожного виду розрахунків.

При наявності дебіторської заборгованості постачальників необхідно встановити дату виникнення та причини її утворення. Особлива увага повинна звертатись на заборгованість із закінченим строком позовної давності. Контролеру слід встановити причини її виникнення, а також вияснити чи було вжито заходи з вилучення заборгованості постачальників.


 
 

Цікаве

Загрузка...