WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

ПЛАН

Вступ

 • Мета і завдання аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.

 • Предмет та об'єкти аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.

 • Джерела інформації для аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.

 • Прийоми і способи вивчення операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.

  Висновки

  Список використаної літератури

  ВСТУП

  Аудит - це системний процес отримання і оцінки об'єктивних даних про економічні дії та процеси, що відбуваються на підприємстві, їх відповідність певному критерію та доведення наслідків перевірки до зацікавлених користувачів.

  Для ухвалення рішень про придбання і продаж цінних паперів, видачу позик, укладання договорів необхідна достовірна інформація, яка ґрунтується на фінансовій звітності. Крім того, операції організації, ділові стосунки з іншими фірмами досить різноманітні і складні, тому інформацію про них можуть дати лише спеціалісти-бухгалтери і аудитори.

  Як правило, користувачі фінансової інформації не мають доступу до облікових записів компанії і відповідного досвіду, тому їм необхідно запрошувати для підтвердження реальності балансу аудиторів.

  Наслідки прийнятих користувачами інформації рішень про фінансовий стан компанії можуть бути настільки важливими, що достовірність і повнота даних є абсолютно необхідними, тому свідчення аудитора щодо фінансової звітності знімають ризик прийняття неправильних рішень і можливих збитків.

  Аудит визначається як процес зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів та іншої інформації стосовно фінансового-господарської діяльності підприємства. Аудитор повинен підтвердити або заперечити достовірність фінансової звітності, яка публікується. Це дозволяє користувачам розраховувати на те, що інформаційний ризик незначний. Зниження ризику появи неточних даних у фінансових звітах є одним з основних завдань аудиту.

  Аудит розподіляється на три види:

  • аудит фінансових звітів;

  • аудит на відповідність вимогам;

  • аудит господарської діяльності.

  Аудит фінансових звітів означає перевірку звітів суб'єкта з метою перевірки правильності їх складання відповідно до визначених критеріїв та загальновизнаних правил ведення бухгалтерського обліку. Результати аудиту фінансових звітів розсилаються широкому загалові користувачів - власникам акцій, кредиторам, органам державного регулювання, банкам, інвесторам та іншим зацікавленим особам.

  Суть аудиту на відповідність вимогам полягає в тому, що при цьому здійснюється перевірка окремих видів робіт або господарської діяльності суб'єкта з метою визначення їх відповідності до встановлених законів, правил, процедур.

  Аудит господарської діяльності полягає в систематичному аналізі господарської діяльності з певною метою. Цей вид аудиту можна назвати аудитом ефективності роботи або адміністративним контролем. Аудитор всебічно аналізує окремі види діяльності підприємства - виробництва, маркетингу, обробки даних як в цілому по фірмі, так і в розрізі окремих філій, відділів, секторів.

  Завданням аудиту господарської діяльності є:

  • оцінка ефективності діяльності (зіставлення фактичних даних з програмами, стандартами, прогнозами);

  • виявлення можливостей поліпшення діяльності (можливість скорочення витрат на виробництво, підвищення продуктивності праці, підвищення економічної ефективності використання ресурсів та інше);

  • надання рекомендацій для поліпшення діяльності фірми.

  Проведення аудиту господарської діяльності може здійснюватися з ініціативи дирекції або на вимогу третьої сторони.

  Враховуючи важливість аудиторського висновку щодо достовірності фінансового звіту, довіри користувачів до висновку аудитора та прийняття рішень на його підставі, до аудитора ставляться високі вимоги як професійного характеру (компетенція, кваліфікація), так і етичні. Аудитор виступає гарантом достовірності даних, які офіційно оприлюднюються для широкого кола споживачів, тому аудитор повинен бути високо компетентним, знати методологію обліку, права, фінансів, аналізу. Обов'язкова умова - наявність правового статусу да дозволу на перевірку.

  Важливе місце в аудиті фінансово-господарській діяльності займає аудит довгострокових і поточних зобов'язань. Власне специфіці його проведення і присвячується дана курсова робота, в якій ми намагатимемося висвітлити мету і завдання аудиту і ревізії з довгостроковими і поточними зобов'язаннями, предмет та об'єкти, джерела інформації, прийоми і способи вивчення операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.

  1. МЕТАТА ЗАВДАННЯ АУДИТУ І РЕВІЗІЇ З ДОВГОСТРОКОВИМИ І ПОТОЧНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

  Мета аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями полягає у встановленні достовірності первинних даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов'язань, законності і доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов'язань у звітності господарюючого суб'єкта.

  Зобов'язання представляють собою заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди [1;112].

  Завданнями аудиту і ревізії операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями є:

  • оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни за всіма видами розрахунків з кредиторами підприємства;

  • встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку операцій із зобов'язаннями;

  • встановлення наявності, правильності оформлення і дотримання умов договорів та інших документів, що визначають права та обов'язки сторін з постачання матеріальних запасів, виконання робіт (надання послуг);

  • аналіз правильності і повноти отримання оплати за придбані матеріальні запаси, їх оприбуткування;

  • встановлення причини утворення заборгованості, давності її виникнення і реальності отримання;

  • встановлення своєчасності розрахунків з бюджетом, перерахування заборгованості кредиторам;

  • оцінка системи розрахунків з персоналом, що діє на підприємстві, та її ефективності, стану синтетичного та аналітичного обліку операцій з оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства за період, що перевіряється;

  • встановлення правильності організації обліку робочого часу і виробітку (виконаного обсягу робіт) на підприємстві; обгрунтованості нарахування заробітної плати, проведення утримань з неї;

  • оцінка повноти відображення здійснених операцій в бухгалтерському обліку і перевірка правильності відображення по статтях балансу відповідних залишків заборгованості;

  • перевірка дотримання податкового законодавства по операціях, пов'язаних із розрахунками з оплати праці, з позабюджетними фондами, за соціальним страхуванням та забезпеченням;

  • встановлення дотримання чинного законодавства, правомірності, доцільності та обгрунтованості управлінських рішень відповідальних посадових осіб при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками, бюджетом, персоналом підприємства, іншими кредиторами;

  • розробка заходів з реалізації результатів контролю з метою попередження зловживань і порушень.

  2. ПРЕДМЕТ ТА ОБ'ЄКТИ АУДИТУ І РЕВІЗІЇ 3 ДОВГОСТРОКОВИМИ І ПОТОЧНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

  Предметом аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками і підрядниками, з персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами, іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами.

  Основним об'єктом у даному випадку будуть розрахунки з різними кредиторами. Об'єкти аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями наведені на рис. 1 [5;45].

  Рис. 1. Об'єктиаудиту і ревізії операцій з довгостроковими і поточними зобов'язанням

  3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АУДИТУ І РЕВІЗІЇ ОПЕРАЦІЙ З ДОВГОСТРОКОВИМИ І ПОТОЧНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

  Джерелами інформації для аудиту і ревізії операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями є:

  1. Наказ про облікову політику підприємства.

  2. Первинні документи з обліку довгострокових і поточних зобов'язань (див. табл. 1).


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...