WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Пiдготовка i подання фінансової звітностi згiдно з нацiональними стандартами бухоблiку - Курсова робота

Пiдготовка i подання фінансової звітностi згiдно з нацiональними стандартами бухоблiку - Курсова робота

Вступ

Перехід до ринкових відносин – багатогранна проблема. Однією з її складових є приведення системи бухгалтерського обліку у відповідність з Міжнародними стандартами, тому, що його нестикування з методикою, прийнятою у розвинутих економічних країнах, не сприяє залученню іноземних інвестицій в Україну, інтеграції нашої держави у світову економічну систему. Однак не лише ці причини, хоч вони також важливі, є визначальними щодо реформування бухгалтерського обліку в Україні. В першу чергу це зумовлено вже давно назрілою проблемою систематизації нормативної бази організації обліку та звітності. Бо часткові, до того ж розрізнені заходи у вигляді доповнень і уточнень до окремих інструктивних матеріалів, що регламентують методику ведення обліку та складання звітності, давно себе вичерпали. З цією метою здійснено кардинальні зміни методики ведення бухгалтерськогог обліку на підприємствах виробничих галузей, будівництва, торгівлі та постачання. Прийнято Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. На виконання "Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" розроблено ряд Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, новий план рахунків.

1. Загальні положення

Загальні вимоги до фінансової звітності, викладені в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №1. Дане положення встановлює:

 • мету фінансових звітів;

 • їх склад;

 • звітний період;

 • якісні характеристики та принципи, якими слід керуватись під час складання фінансових звітів;

 • вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

П(С)БО №1 повинне застосовуватися при підготовці і наданні фінансових звітів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Проте тут не розглядаються правила складання консолідованої фінансової звітності.

Основою П(С)БО 1 є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства,трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

 • Мета фінансової звітності

  Фінансова звітність визначена П(С)БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства ірезультати його діяльності за звітний період.

  Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльнотсі та рух коштів підприємства.

  Порядок надання фінансової звітності користувачам визнається чинним законодавством.

  Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

  • придбання, продажу та володіння цінними паперами;

  • участі в капіталі підприємства;

  • оцінки якості управління;

  • оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов"язання;

  • забезпеченості зобов"язань підприємства;

  • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

  • регулювання діяльності підприємства;

  • інших рішень.

  Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

  Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів

  Користувачі звітності

  Інформаційні послуги

  Інвестори, власники

  Придбання, продаж та володіння цінним паперами, участь у капіталі підприємства, оцінка якості упарвління, визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу

  Керівництво підприємства

  Регулювання діяльності підприємства

  Банки, постачальники та інші кредитори

  Забезпечення зобов"язань підприємства, оцінка здатності підприємства своєчасно викрнувати свої зобов"язання щодо кредиторів, відсотків за ними та погашення кредиторської заборгованості

  Замовники

  Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов"язання

  Працівники підприємства

  Оцінка здатності підприємства своєчасно свої зобов"язання перед працівниками та їх забезпечення

  Органи державного управління

  Формування макроекономічних показників

  Державні органи управління тепер стали одним з цих користувачів, а не тим єдиним, що постійно диктував свої вимоги, змінюючи їх на потребу податкового законодавства. Це є визнання того факту, що врахування потреб інвестора (власника) та інших сторін, які приймають участь у підприємницькій діяльності, не менш важливе, ніж інтересів держави в отриманні податків. Адже якщо ніхто не буде вкладати свої кошти у бізнес, то й нікому буде сплачувати податки.

 • Склад фінансової звітності

  Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової зівтності. За П(С)БО 1 до неї відносяться:

  • баланс;

  • звіт про фінансові результати;

  • звіт про рух грошових коштів;

  • звіт про власний капітал;

  • примітки до звітів.

  Інші звіти (звернення ради директорів до акціонерів, звіт керівництва компанії, звіт аудитора), які включені до звітності підприємства не є фінансовою звітністю.

  Новий склад звітності повністю відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

  Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти одних і тих же гоподарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства.

  Такі компоненти фінансової звітності, як баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів, складаються з статей, які об"єднуються у відповідні розділи.

  Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст встановлений П(С)БО 2-5. Але підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті відповідного фінансового звіту тільки тоді, коли:

  • існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов"язаних з цією статтею;

  • оцінка статті може бути достовірно визначена.

  Наведемо такий приклад. За Інструкцією №139 про порядок складання річного бухгалтерського звіту підприємство мало право відображати у балансі у складі розрахунків з іншими дебіторами штрафи, пені, неустойки, що визнані боржником або по яких отримані рішення суду, арбітражного суду чи іншого уповноваженого органу про їх стягнення. Як бачимо, в цьому випадку надається перевага формальним ознакам ( підтвердженню боржником або органом, уповноваженим на стягнення штрафів, пені, неустойки), хоча право на отримання відповідних сум підприємство має за чинним законодавством (або безпосередньо за умовами договору поставки чи підряду) і на цій підставі може достатньо достовірно визначити розмір майбутнього надходження грошових коштів. Тому за П(С)БО 1 немає необхідності чекати такого підтвердження, а слід відобразити суму дебіторської заборгованості у балансі. Звичайно, підприємство повинне ще оцінити ступінь платоспроможності дебітора, інші фактори, пов"язані з даною ситуацією. Обгрунтованість рішення керівництва підприємства щодо цієї суми буде оцінена аудитором.

  Критерії відображення статей у звітах:

  Перший критерій відображення статей у фінансовій звітності пов"язаний з тим, в якому звіті буде наведена стаття- у балансі чи у звіті про фінансові результати, тобто відповідність результатів господарських операцій визначенню активів, зобов"язань, власного капіталу, доходів чи витрат.

  За МСБО майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціалом для прямого або непрямого збільшення грошових коштів і їх еквівалентів.

  Другий критерій допомагає визначитись з тим, чи результати господарських операцій будуть відображені у фінансових звітах, чи тільки розкриті у примітках до них. В обох випадках мова йде лише про суттєву інформацію, тобто таку, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності.

  Процес аналізу фінансової інформації на відповідність визначенню певної статті фінансових звітів та описаними критеріями називається визнанням.

  Припустимо, що на підприємство внаслідок господарської операції надійшли матеріали. Підприємство передбачає використати їх для виробництва та реалізації продукції. Отже, воно сподівається отримати майбутні економічні вигоди шляхом використання цих матеріалів разом з іншими активами у виробництві. Тому матеріали будуть відповідати критеріям визнання активів- елементів балансу. Вартість матеріалів визначена договорм з постачальниками і в документах на їх оплату. Це і є основою для оцінки цієї статті в обліку.

  Одночасно виникає заборгованість перед постачальником щодо сплати вартості отриманих матеріалів. Сплата- це вибуття грошових коштів (чи інших активів на умовах бартеру), тобто втрата у майбутньому економічних вигод підприємства. Це ознаки іншого елементу- зобов"язань.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...