WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк фiнансування бюджетних установ - Курсова робота

Облiк фiнансування бюджетних установ - Курсова робота

в довідку про внесення установи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України із зазначенням ідентифікаційного коду;

• доведений до розпорядника коштів поквартальний обсяг асигнувань з розподілом по підрозділах бюджетної класифікації;

• затверджений кошторис доходів і видатків;

• картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпоряджатися рахунком і підпису платіжних та інших розрахункових документів. У картку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної установі;

• звіт про виконання кошторису видатків установи на дату закриття поточного рахунка в уповноваженому банку.

Рис. 5. Документи на відкриття рахунків

Порядок відкриття і ведення реєстраційного рахунка наведено рис.6.

Рис. 6. Порядок відкриття і ведення реєстраційного рахунка

З органом Державного казначейства розпорядник коштів Укладає договір на відкриття та обслуговування реєстраційних рахунків, які за багатьма ознаками відрізняються від поточних рахунків (табл.2). Бюджетні установи періодично отримують виписки з реєстраційних рахунків, які бувають різними, і до яких додаються відповідні первинні документи (меморіальні ордери, платіжні доручення тощо). Суми у виписках органу Державного казначейства наводяться в тому значенні, яке вони Мають для відкритого в уповноваженому банку єдиного казначейського рахунка.

Таблиця 2

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНИХ І РЕЄСТРАЦІЙНИХ РАХУНКІВ

Ознака

Поточний рахунок

Реєстраційний рахунок

1. Сфера застосування

В установах, що утримуються за рахунок місцевих

бюджетів

Інструкція НБУ № 121 від 27.05.96

В установах, що утримуються за рахунок дер

жавного бюджету Інструкція ГУДКУ № 32 від 09.04.97

2. Регламентація порядку відкриття

3. Місце відкриття

Установа уповноваженого

банку

Орган Державного

казначейства

4. Термін дії

Постійно

Бюджетний рік

5. Функціональне призначення

Розрахунково-касове обслуговування

Розрахунково-касове обслуговування, контроль за касовими видатками установи

• Для обліку наявності та руху коштів, виділених розпоряднику іюштів на утримання установи за загальним фондом, призначений активний субрахунок № 321 "Реєстраційні рахунки". Оскільки виділення коштів розпорядникам коштів усіх ступенів здійснюється безпосередньо органами Державного казначейства, внутрішні розрахунки з цих операцій між розпорядниками коштів не виникають, субрахунок №681 не застосовується.

Аналітичний облік доходів загального фонду за субрахунком № 701 ведеться в установах, які утримуються за рахунок асигнувань з місцевих бюджетів.

3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Загальні зміни у вітчизняній економіці викликали адекватні події в бюджетній сфері. Зокрема, це стосується утворення нового групування джерел фінансування зазначеної сфери. Результатом формування нових фінансово-економічних відносин стало розширення складу об'єктів обліку бюджетних установ, яке, в свою чергу, потребувало методики формації в обліку економічно нової, нетрадиційної інформації для бюджетних установ. Першим кроком у цьому напрямку став лист Міністерства Фінансів СРСР від 19.03.1990 р. №30 "Про бухгалтерський облік в установах невиробничої сфери, що перейшли на нові умови господарювання". Передусім, змінили порядок фінансуання, і замість бюджетних, поточних та позабюджетних рахунків, відкрили єдиний рахунок - розрахунковий, на який крім бюджетного фінансування, яке здійснювали перерахуванням по платіжним дорученням, зараховували кошти, отримані від послуг, а також благодійні кошти. Ця грошова сума утворювала єдиний фонд фінансових коштів, за рахунок якого формували фонди виробничого та соціального розвитку, єдиний фонд праці, фонд на покриття матеріальних та прирівнених до них витрат і фонд матеріального заохочення. Крім того, згідно з новою концепцією, поняття касових видатків дещо змінили, а їх облік здійснювали не за статтями кошторису видатків, а в розрізі фондів.

Водночас почали розробку, впровадження й удосконалення методики обліку витрат та калькулювання послуг установ. Однак, незважаючи на відчутні результати, єдиної методики калькулювання послуг бюджетних установ не створили, дію даного листа МФ СРСР було скасовано, і бюджетні установи повернулися до попередньої системи обліку, що діє й нині.

Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій вказує на те, що процес залучення зазначених установ до системи товарно-грошових відносин поглиблюється. Про це свідчить широкий спектр платних послуг різних профілів, склад яких поступово збільшується. Зауважимо, що становлення суб'єктів бюджетної сфери як товаровиробників і залучення додаткових коштів у вигляді плати за їхню продукцію ослаблює фінансову напруженість у частині держбюджетного фінансування, а іноді є гарантом більш-менш нормального існування бюджетних установ. Однак успішна реалізація виробничої діяльності неможлива без науково обгрунтованої методики відображення цієї діяльності, а саме - методики обліку витрат та калькулювання послуг бюджетних установ.

Отже, першим напрямком удосконалення бухгалтерського обліку бюджетних установ є розробка методики обліку витрат та калькулювання головного результату, продукту їх діяльності - послуг.

Інформація щодо господарських операцій у процесі бухгалтерського обліку трансформується в цифрові дані, які акумулюють на бухгалтерських рахунках. Тому логічним було б припущення, що якісні та кількісні зміни щодо кола трансакцій потребують відповідних змін у системі бухгалтерських рахунків. Практика ведення обліку бюджетних установ підтверджує наявність такого зв'язку, при чому, це стосується змін у бік як збільшення (трансакції бухгалтерські рахунки), так і зменшення.

Наступним напрямком удосконалення обліку бюджетних установ є розробка єдиного плану рахунків, що відображав би специфіку діяльності бюджетних установ та враховував її реалії в умовах реформування вітчизняної економічної моделі.

Облік бюджетних установ - складна, багаторівнева та динамічна складова вітчизняної облікової системи. Широке коло облікових операцій і процедур, трудомісткість яких дедалі збільшується, вимагають раціональнішої форми організації облікового процесу, а саме - автоматизації бухгалтерського обліку бюджетних установ. Виокремлення цього питання з низки проблем не є штучним. З одного боку, в більшості бюджетних установ функціонують АРМ бухгалтера за різними напрямками, з іншого - програмні продукти, які використовують у даному разі у вигляді операційного середовища бухгалтерського обліку, є дуже недосконалими і тому вкрай необхідно розробити нові схеми організації робочих місць, поновити програмне забезпечення і вдосконалити його використання на практиці.

ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження ми можемо зробити певні висновки:

1. Фінансування бюджетних установ здійснюється на певних принципах.

По-перше, фінансування бюджетних установ є кошторисним і має плановий характер.

По-друге, найважливішим принципом бюджетного фінансування є обґрунтованість кошторису видатків за видами і напрямами бюджетних асигнувань, а також економічна доцільність і раціональність використання виділених коштів.

По-третє, суттєвою особливістю кошторисного фінансування є цільовий характер бюджетних асигнувань. Цільове призначення видатків забезпечується за допомогою єдиної бюджетної класифікації, яка групує всі асигнування бюджетних установ у зазначеному порядку розміщення окремих видатків.

В залежності від форми фінансування бюджетних установ (за відомчою структурою або через органи Державного казначейства) проводять облік і контроль.

Щодо вдосконалення обліку бюджетних установ, то слід виділити наступні його напрямки:

 • розробка методики обліку витрат та калькулювання головного результату, продукту їх діяльності – послуг;

 • розробка єдиного плану рахунків, що відображав би специфіку діяльності бюджетних установ та враховував її реалії в умовах реформування вітчизняної економічної моделі.

 • розробка нових схем організації автоматизованих робочих місць, поновлення програмного забезпечення .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Белов А.Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.

 • Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: "А.С.К.", 1998.—222с.

 • Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. — К.: "А.С.К.", 1998. — 754 с.

 • Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: Ред. газ. "Все про бухгалтерський облік", 1999. — 287с.

 • Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2000. — 185с.

 • Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій. — К.: КНЕУ, 2000.—216с.

 • Фінанси підприємств / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998. — 366с.

 • Чумаченко М.Г. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку в Україні // Баланс. — 1999. — №44.

 • Белов А.Н. Бухгалтеркий учет в учреждениях непроизводственной сферы. –М.: Финансы и статистика, 1995. – 240 с.

 • Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні // Баланс, 1998. – №7. – 45.

 • Краев Т.А. Методология и организация учета в условия автоматизации. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 160 с.

 • Кузьмінський А.М. та інші. Організація бухгалтерського обліку і аналізу. – К.: Вища школа, 1993. – 223 с.

 • Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Основи побудови АРМ бухгалтера. – К.: НМКВО 1993. – 78 с.

 • Лучко М.Р., Гуцай люк Л.О. Облік в бюджетних установах за національними стандартами. Тернопіль ТАНГ, 2000. – 142 с.

 • Матвеева В. Бюджетні організації: Бухгалтерський облік та оподаткування.-х.: фактор,2002-688с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...