WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з дебiторами i кредиторами - Курсова робота

Облiк розрахункiв з дебiторами i кредиторами - Курсова робота

На субрахунку 177 "Розрахунок з депонентами" обліковуються суми заробітної плати, не отримані у встановлений термін

Суми заробітної плати, не отримані в строк, записуються в кредит субрахунку 177 і дебет субрахунку 180. На суми виданої депонентської заборгованості дебетується субрахунок 177 і кредитується субрахунок 120. У дебет субрахунку 177 записуються також суми депонентської заборгованості, по якій минув термі позовної давності і які підлягають винесенню в дохід відповідного бюджету, при цьому кредитується субрахунок 173.

Облік депонованих сум по заробітній платі ведуть в книзі аналітичного обліку депонованої заробітної плати ф.441. Записи в цій книзі проводяться по кожному депоненту. У даній установі субрахунок 177 не застосовують.

На субрахунку 178 обліковуються розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами. В управлінні цей субрахунок є основним при розрахунках з усіма дебіторами і кредиторами. Він використовується для розрахунків за отримані матеріальні цінності і послуги, за виконані установою роботи, при операціях з орендою.

Аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами в установі ведуть позиційним способом у меморіальному ордері №6 (дод.5) — за отримані матеріальні цінності, і в меморіальному ордері №14 — за надані і отримані послуги (дод. 8).

Схема документообороту обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами виглядає наступним чином.

Мал. 3. Схема документообороту обліку розрахунків з

іншими дебіторами і кредиторами

В дебет 178 записується дебіторська заборгованість і погашення кредиторської — Дебет 178 Кредит 090, 100, а в Кредит — Вартість отриманих від постачальників матеріальних цінностей і послуг — Дебет 060, 070, 200 Кредит 178 та погашення дебіторської заборгованості — Дебет 100 Кредит 178.

На субрахунку 179 "Розрахунки в порядку планових платежів обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, за якими розрахунки здійснюються не по кожній окремій угоді, а шляхом періодичного перерахування коштів в строки і в розмірах, наперед узгоджених сторонами. Суми планового авансу, перерахованого постачальнику записуються в Дт 179 з Кт відповідних субрахунків грошових коштів. На суми одержаних цінностей від постачальників записи проводяться в Кт цього субрахунку та в Дт відповідних субрахунків матеріальних цінностей чи видатків. Сальдо на ньому визначає стан заборгованості.

Щомісяця постачальник і покупець зобов'язані уточнити стан своїх розрахунків на підставі фактично отриманих цінностей чи послуг та проведених розрахунків.

Аналітичний облік розрахунків в порядку планових платежів ведеться у меморіальному ордері №7. В даній установі в зв'язку з відсутністю таких розрахунків цей рахунок не використовується.

Таким чином, для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами дана установа використовує ряд субрахунків та регістрів аналітичного обліку. Через специфіку діяльності та відсутність деяких операцій окремі субрахунки в обліку не використовуються. Як і у всіх бюджетних установах облік вимагає вдосконалення.

3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ З ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ

Облік розрахунків з різними установами та організаціями, як і в загальному бухгалтерський облік в бюджетних установах вимагає свого вдосконалення. це дасть змогу суттєво підвищити якість обробки економічної інформації, а отже, взагалі ефективність господарювання установи.

Перехід України на міжнародні стандарти обліку потребує відповідних змін діючої системи бухгалтерського обліку. це стосується передусім плану рахунків, який визначає методологію обліку в усіх сферах економічної діяльності.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" від 28.10.1998 №1706 передбачена розробка Плану рахунків бухгалтерського обліку господарської та фінансової діяльності підприємств та організацій. Методологічна рада з бухгалтерського обліку практично завершила обговорення проекту Плану і найближчим часом після певної доробки його буде подано до Кабінету Міністрів Україна на затвердження.

Запропонований проект Плану рахунків концептуально новим нормативним доку ментом щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Він являє собою систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для здійснення господарських операцій і накопичення бухгалтерської інформації, необхідної користувачам для прийняттям рішень.

Проект рахунків повинен забезпечувати:

 • отримання інформації як для отримання внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів, задоволення інформаційних потреб різних рівнів управління;

 • складання форм фінансової звітності безпосередньо за даними бухгалтерських рахунків і субрахунків, можливість розрахунків за системою національних рахунків макроекономічних показників;

 • агрегування інформації окремих рахунків і субрахунків з метою одержання узагальнених даних, можливості гнучкого трансформування рахунків без порушення загальної структури плану;

 • ідентифікацію рахунків з показниками та статтями фінансової звітності, що забезпечить логічність побудови звітності та зручність при її складанні (18, с.3).

  Під час розробки Плану рахунків послідовно вирішувалися такі завдання:

  • вибір структури плану та оптимального переліку рахунків;

  • систематизація та спосіб кодування;

  • визначення сфери застосування окремих рахунків.

  Структурно проект Плану рахунків має два розділи:

  Розділ І. Балансові рахунки.

  Розділ ІІ. Позабалансові рахунки.

  Розділ І включає наступні класи:

  Клас 1. Необоротні активи.

  Клас 2. Запаси.

  Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи.

  Клас 4. Власні кошти та забезпечення зобов'язання.

  Клас 5. Довгострокові зобов'язання.

  Клас 6. Поточні зобов'язання.

  Клас 7. Доходні результати діяльності.

  Клас 8. Витрати діяльності за елементами.

  Клас 9. Витрати за видами діяльності.

  Розділ ІІ представлений нульовим класом "Позабалансові рахунки".

  У проекті Плану рахунків закладена можливість розширення сфери використання і встановлення видів діяльності та секторів економіки, де він буде застосовуватися. Вирішено у проекті Плану рахунків враховувати специфіку діяльності бюджетних організацій, зокрема бюджетне фінансування та видатки за бюджетною класифікацією створити єдиний для підприємств План рахунків бухгалтерського обліку.

  Рахунки класу 3 призначенні для відображення поточних фінансових активів (коштів, фінансових інвестицій та розрахунки з дебіторами) і витрат майбутніх періодів. У цьому класі присутній регулюючий контрактивний рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів", який застосовується для уточнення дебіторської заборгованості. Рахунок 32 "Рахунки в казначействі" використовуватиметься винятково бюджетними установами.

  Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" об'єднує у формі субрахунків кілька діючих рахунків розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за відшкодування матеріальних збитків, розрахунки з різними дебіторами і кредиторами.

  Необхідно зазначити, що проект нового Плану рахунків передбачає дещо умовний розподіл рахунків кредиторів та дебіторів. Рахунки для обліку розрахунків, що мають переважно дебетовий залишок, включаються до класу 3, а рахунки з обліку розрахунків , що мають переважно кредитовий залишок – до класу 6. Тому рахунки 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і 68 "Розрахунки за іншими операціями" можуть мати одночасно дебетове і кредитове сальдо і будуть відображені в балансі розгорнуто: в активі і пасиві відповідно.

  Реформувавши системи бухгалтерського обліку шляхом введення нового Плану рахунків дає змогу покращити методологію ведення бухгалтерського обліку, розширити сферу його застосування, оскільки він використовуватиметься промисловими підприємствами і установами. В зв'язку з цим можуть виникнути деякі труднощі, пов'язані з повною зміною бухгалтерської документації, пристосуванням облікових працівників до нового Плану рахунків. Тому Методологічній раді з бухгалтерського обліку та Кабінету Міністрів України необхідно розробити відповідні заходи для вирішення усіх проблем.

  В сучасних умовах широкого розповсюдження набула форма обробки інформації на базі персональних ЕОМ, орієнтована на створення автоматизованого робочого місця. При такій формі обліково-обчислювані процеси по обробці і видачі даних виконуються безпосередньо в організаціях. Перевагами даної форми є:

  • введення, обробка і видача облікових даних безпосередньо на робочих місцях спеціалістів і керівників установ, що значно покращує інформаційне забезпечення органів управління;

  • посилення контролю за дотриманням встановлених норм і лімітів, економією і раціональним витрачанням трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

  • створення сприятливих умов для інтеграції збору, обробки і використання даних.

  В основу організації бухгалтерського обліку в умовах АРМ повинні бути покладені такі принципи:

 • автоматична обробка даних в реальному часі безпосередньо на робочих місцях облікових працівників;

 • взаємодія користувача з обчислювальною системою в діалоговому режимі;

 • організація регістрів аналітичного і синтетичного обліку на машиночитальних носіях;

 • організація регістрів аналітичного і синтетичного обліку на машиночитальних носіях;

 • формування і видача результативної інновації в необхідному користувачу режимі;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...