WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

третій рік експлуатації – 20%

четвертий рік експлуатації – 15%

п'ятий рік експлуатації – 10%

шостий рік експлуатації – 5%

сьомий рік експлуатації – 5%

Облік таких фондів ведеться по кожному об'єкту окремо.

Не мають права застосовувати прискорену амортизацію підприємства, на продукцію або послуги яких ціни регулюються державою, або підприємства, які займають монопольне положення на ринку відповідно до законодавства.

Як було вище сказано всі основні засоби поділяються на 3 групи: до першої групи відносять: будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, до другої групи відносяться: транспортні засоби, в тому числі вантажні і легкові автомобілі, меблі, конторське обладнання, інструменти, інформаційні системи включаючи ЕОМ та інші машини для автоматичного оброблення інформації; до третьої групи відносять: інші основні засоби, що не ввійшли до груп 1 та 2, включаючи с/г машини та знаряддя, роботу і продуктивну худобу, багаторічні насадження.

Сума амортизаційних відрахувань за цими групами визначається як добуток балансової вартості окремих основних засобів за станом на початок звітного кварталу та встановленої для кожної групи основних засобів норм амортизаційних відрахувань.

Станом на 01.07.97р. балансова вартість основних засобів, які підлягають амортизації і введених в експлуатацію до 01.07.92р. визначається на рівні їхньої залишкової вартості (тобто початкова вартість – нараховано зношування), із включенням до відповідної групи основних засобів (п.22.8). При цьому не має значення, яким чином до 01.07.97р. основні засоби отримані у власність: внесені до статутного фонду, придбані за рахунок власних коштів, отримані безплатно тощо.

Балансова вартість кожної групи основних засобів на початок звітного періоду визначається розрахунково:

(балансова вартість на початок попереднього звітного періоду) + (витрати, що підлягають амортизації і понесені в попередньому звітному періоді) ((сума основних засобів, виведених з експлуатації в звітному періоді) – (сума амортизаційних відрахувань за попередній звітний період)) (пп.8.3.2).

У свою чергу ліквідаційною вартістю є сума, яку підприємство очікує отримати від реалізації або ліквідації об'єкта по закінченню строку його корисної експлуатації після вирахування очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією або ліквідацією. Іншими словами, якщо підприємство придбало автомобіль за 50 000грн. та розраховує продати його через 5 років за 8000 грн., а витрати на реалізацію очікуються в межах 1000грн., тоді:

Вартість автоиобіля, що підлягає амортизації = 50000 – (8000-1000) = 43000грн.

Слід зазначити, що на практиці досить важко передбачити ліквідаційну вартість основних засобів у момент надходження їх. Через це у разі, якщо їхня ліквідаційна вартість незначна або немає можливості здійснити її оцінку, звичайно вважають, що ліквідаційна вартість об'єкта дорівнює 0.

Об'єктом амортизації є основні засоби, що мають обмежений строк корисної експлуатації. Земля, наприклад, строк корисного використання необмежений, не підлягає амортизації.

Відповідно до МСБО 19 строком корисної експлуатації основних засобів є період, впродовж якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт, або кількість одиниць продукції (послуг), яку підприємство очікує отримати від його використання.

Строк корисної експлуатації визначає саме підприємство з урахуванням таких чинників:

  • очікуваної потужності або фізичної продуктивності об'єкта;

  • очікуваного фізичного зносу;

  • морального зносу (внаслідок НТП, або зміни попиту на продукцію);

  • правових або аналогічних обмежень щодо використання об'єкта.

Методи рівномірної амортизації.

Рівномірна амортизація досягається з допомогою методу прямолінійногосписання. Цей метод полягає в тому, що вартість об'єкта основних засобів списують однаковими частинами протягом всього періоду його експлуатації. Сума щорічних амортизаційних відрахувань може бути розрахована двома способами. У першому способі розрахунок здійснюють діленням вартості об'єкта, що підлягає амортизації, на строк його корисної експлуатації. Даний метод має свої переваги та недоліки.

Перевагами цього методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує зіставність собівартості продукції з доходом від її реалізації.

Недоліком є те, що він не враховує моральний знос, відмінність виробничої потужності основних засобів у різні роки експлуатації їх необхідності збільшення витрат на ремонт в останні роки служби. Однак, незважаючи на цей недолік, даний метод є найпоширенішим у практиці.

При використанні методів прискореної амортизації в перші роки експлуатації основних засобів списують більше (основну) частину їхньої вартості.

Прискорена амортизація означає щорічне зниження суми амортизаційних відрахувань. Доцільність цього методу полягає у таких причинах:

  • найбільша інтенсивність використання основних засобів припадає на перші роки експлуатації, коли вони фізично і морально ще є новими;

  • накопичуються кошти для зміни об'єкта, що амортизуються;

  • забезпечується можливість збільшення частки витрат на ремонт об'єктів, які амортизуються, що припадає на останні роки їх використання.

Найпоширенішим методом дегресивної (прискореної) амортизації є метод суми цифрроків. Метод суми цифр років ще називають кумулятивним методом. Сума цифр років — це результат сумування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об'єкт.

Наприклад, строк служби верстата 4 роки, сума цифр років дорівнює:

1+2+3+4=10

Згідно з цим методом річну норму амортизації визначають як відношення строку служби, що залишився (на початок звітного року), до суми цифр років. У нашому прикладі ця норма дорівнює: в 1-му році – 4/10. в 2-му – 3/10, в 3-му – 2/10, в 4-му 1/10.

Є ще одні методи нарахування амортизації: методи прогресивної(уповільненої) амортизації. Дані методи використовують лише в окремих галузях, такий як комунальне господарство та підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю. До цих методів відносяться методи: методи амортизаційного фонду і метод анюїтету.

Метод амортизаційного фонду. При цьому методі одночаасно з періодичним нарахуванням амортизації сума, що дорівнює величині амортизаційних відрахувань, вкладається в надійні цінні папери або депонується на окремому рахунку.

Отримані відсотки за інвестиціями або вкладами також зараховують до амортизаційного фонду.

Отже, амортизаційний фонд формується за рахунок двох джерел: амортизаційних відрахувань і отриманого доходу у вигляді відсотків на інвестиції або вклади.

Величину амортизаційних відрахувань розраховують у такий спосіб, щоб до кінця строку служби основних засобів амортизаційний фонд дорівнював їхній первісній вартості (за вирахуванням ліквідаційної вартості).

У результаті цей метод забезпечує поступове накопичення коштів, потрібних для заміни зношених об'єктів без відволікання поточних фінансових ресурсів.

Метод анюїтету. При цьому методі суму річних амортизаційних відрахувань розраховують за формулою:

Собі Теперішня оцінка

Амортиза вартість – очікуваної лікві-

ційні = об'єкта даційної вартості

відрахування Теперішня вартість одиниці анюїтету

Розрахунок амортизації при застосуванні методу анюїтету наведено в табл.1.

Таблиця 1

Розрахунок амортизації методом анюїтету

Рік

Витрати на амортизацію

Дохід від відсотків (5 відсотків балансової вартості)

Нарахована амортизація

Накопичений

знос

Балан-сова вар-тість

0

20 000

1

5176

1000

4176

4176

15 824

2

5176

791

4385

8561

11 439

3

5176

572

4604

13 165

6835

4

5176

342

4834

17 999

2001

Значення теперішньої вартості анюїтету подається в таблицях.

Типовим недоліком цих методів є те, що у разі випадків важко визначити виробіток окремих об'єктів основних засобів. У зв'язку з цим застосовувати його доцільно лише в тих випадках, в яких можна заздалегідь точно визначити сумарний виробіток об'єкта.


 
 

Цікаве

Загрузка...