WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

До даного рахунку відкривається 9 субрахунків:

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витати на поліпшення земель"

103 "Будинки і споруди"

104 "Машини та обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

107 "Робоча і продуктивна худоба"

108 "Багаторічні насадження"

109 "Інші основні засоби"

На субрахунку 101, ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102, ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103, ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104, 105, 106, 107, 108, здійснюється облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109, ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 "Основні засоби".

Щодо аналітичного обліку основних засобів, то він ведеться по кожному об'єкту окремо.

Таблиця 3

Типові проводки по рахунку 10 "Основні засоби"

Зміст облікових операцій

по рахунку

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Зарахування основних коштів на баланс при придбанні

10 "Основні засоби"

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витрати на поліп-шення земель"

15 "Капітальні інвестиції":

152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

103 "Будівлі і споруди"

15 "Капітальні інвестиції":

151 "Капітальне будівництво"

104 "Машини й обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади й інвентар"

15 "Капітальні інвестиції": 152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

107 "Робоча і продуктивна худоба"

15 "Капітальні Інвестиції":

155 "Формування основно-го стада"

108 "Багаторічні насадження"

15 "Капітальні інвестиції": 152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

109 "Інші основні засоби"

Внесок основних засобів до статутного капіталу

10 "Основні засоби" (по всіх субрахунках)

46 "Неоплачений капітал"

Безоплатне отримання

42 "Додатковий капітал": 424 "Безоплатно отримані необоротні активи"

Визнання доходу при безоплатному отриманні основних засобів одночасно з нарахуванням амортизації

42 "Додатковий капітал"

424 "Безоплатно отримані необоротні активи"

745 "Дохід від безоплатно отриманих активів"

Вибуття основних засобів при продажу за залишковою вартістю

97 "Інші витрати"

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні засоби", субрахунки 101-109

Продовження таблиці 3

Зміст облікових операцій

по рахунку

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Вибуття основних засобів при продажу по зносу

13 "Знос необоротних активів"

131 "Знос основних засобів"

Витрати, пов'язані з реалі-зацією основних засобів

97 "Інші вит рати"

972 "Собівартість реалізованих

необоротних активів"

31 "Рахунки у банках"

68 "Розрахунки з іншими операціями":

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Вибуття основних засобів при ліквідації за залишковою вартістю

97 "Інші витрати"

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби",

субрахунки 101-109

Вибуття основних засобів при ліквідації по зносу

13 "Знос необоротних активів"

131 "Знос основних засобів"

Витрати, пов'язані з лікві- дацією основних засобів

97 "Інші витрати"

976 "Списання необоротних активів"

66 "Розрахунки з оплати праці":

661 "Розрахунки із заробітної плати"

Дохід від ліквідації основних засобів

20 "Виробничі запаси"

209 "Інші матеріали"

74 "Інші доходи":

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Безоплатна передача основних засобів за залишковою вартістю

97 "Інші витрати"

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби", субрахунки 101-109

Безоплатна передача основних засобів по зносу

13 "Знос необоротних активів"

131 "Знос основних засобів"

Внесок(передача}основних засобів до статутного капіталу за залишковою вартістю

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі у капіталі"

Внесок(передача)основних засобів до статутного капіталу по зносу

13 "Знос необоротних активів"

131 "Знос основних засобів"

Перевищення справедливої вартості над залишковою за внеском основних засобів до статутного фонду

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі у капіталі"

74 "Інші доходи":

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Передача основних коштів у фінансову оренду

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

161 "Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду"

10 "Основні засоби", субрахунки 101-109

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

В даній курсовій роботі показано економічний зміст основних фондів підприємств, їх класифікація і оцінка, виділено основні завдання і роль обліку і контролю у підвищенні ефективності використання основних фондів.

На основі опрацьованої літератури ми прийшли до висновків: що необхідними передумовами організації бухгалтерського обліку є відповідно обладнане приміщення для роботи облікового апарату, забезпеченого кваліфікаційними кадрами і засобами механізації. Відсутність таких умов негативно впливає на організацію обліку і контролю за рухом основних засобів.

Вивчена нами організація обліку основних засобів показала, що на підприємствах ключове місце в обліку основних засобів займає вчасне і правильне оформлення інвентарних карток. На нашу думку доцільно було б, щоб акти по прийому в експлуатацію будівель і споруд відображали результати кожного приймання з повним переліком усіх наявних недоліків, і з обов'язковим вказанням дати до якої необхідно усунути дані недоліки.

При введенні будівель в експлуатацію, конкретно були б описані результати кінцевого приймання.

В зв'язку із проведенням інвентаризації основних засобів, в інвентарних карточках доцільно було б ввести графу "сума вартості основних засобів після індексації".

В даний умовах відкриваються широкі можливості механізації облікових робіт по підприємствах. Механізація облікових операцій дозволить вивільнити працівників від виконання вручну трудомістких облікових операцій, підвищити оперативність і достовірність даних бухгалтерського обліку, дасть можливість обліковому персоналу більше часу займатися аналітичними і контрольними функціями, спростити і прискорити документооборот, отримати більший об'єм інформації для проведення економічного аналізу за рахунок введення різного роду довідкових показників, скоротити число працівників бухгалтерії і знизити затрати на утримання адмінуправлінського персоналу, підвищити діючість оперативного контролю за ефективним використанням коштів.

Аудиторські перевірки свідчать про масовість помилок при складанні звітності про основні засоби, зокрема у довідці 4 "Наявність та рух основних засобів" форми 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства" річного звіту внаслідок помилок у класифікації основних засобів неправильно відображається їх наявність у розрізі наведених груп. Другою характерною помилкою в обліковому забезпеченні звітності є неправильне визначення залишкової вартості основних засобів.


 
 

Цікаве

Загрузка...