WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

Собі Теперішня оцінка

Амортиза вартість – очікуваної лікві-

ційні = об'єкта даційної вартості

відрахування Теперішня вартість одиниці анюїтету

Розрахунок амортизації при застосуванні методу анюїтету наведено в табл.1.

Таблиця 1

Розрахунок амортизації методом анюїтету

Рік

Витрати на амортизацію

Дохід від відсотків (5 відсотків балансової вартості)

Нарахована амортизація

Накопичений

знос

Балан-сова вар-тість

0

20 000

1

5176

1000

4176

4176

15 824

2

5176

791

4385

8561

11 439

3

5176

572

4604

13 165

6835

4

5176

342

4834

17 999

2001

Значення теперішньої вартості анюїтету подається в таблицях.

Типовим недоліком цих методів є те, що у разі випадків важко визначити виробіток окремих об'єктів основних засобів. У зв'язку з цим застосовувати його доцільно лише в тих випадках, в яких можна заздалегідь точно визначити сумарний виробіток об'єкта.

МСБО 16 не містить вичерпного переліку методів, які слід використовувати для розрахунку амортизації основних засобів.

Єдиною вимогою є те, що метод амортизації має забезпечити розподіл вартості активу на систематичній основі та відображувати спосіб, у який економічна вигода від цього активу споживається підприємством. Це означає, наприклад, якщо автомобіль використовується для доставки вантажів замовниками, його амортизацію доречно нараховувати на основі пробігу в кожному звітному періоді.

У свою чергу, амортизація службового автомобіля керівника підприємства може нараховуватись методом прямолінійного списання.

Для нарахування амортизації по автомобілях щомісяця складають "Розрахунок амортизації по автотранспорту" (форма №ОЗ-16). У ньому записують марку автомобілів, їх кількість, балансову вартість, пробіг, суму амортизації.

Щодо нарахування амортизації основних засобів на початок року складають: "Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних засобах станом на початок року" (форма №59). Для уточнення суми амортизації щомісяця складають "Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних засобах, що надійшли і вибули" (форма №60). В ньому по кожному виду основних засобів, що надійшли і вибули в минулому місяці, проставляють їх балансову вартість і місячну норму амортизації, об'єкти розподілу амортизації, шифри рахунків, що дебетуються. Якщо ж руху основних засобів за звітний період не було, то встановлюють таку ж суму амортизаційних відрахувань як і в попередньому періоді, крім автомобільного транспорту.

Щомісяця в бухгалтерії визначають суму амортизації за звітний місяць по всіх основних засобах і розподіляють їх по відповідних рахунках на підставі "Відомості нарахування амортизаційних відрахувань за місяць" (форма №62).

У цій відомості зазначають кореспонденцію рахунків по яких нараховують і розподіляють амортизацію, нараховану за минулий місяць по основних засобах, що надійшли і вибули, поточного місяця. За даними відомості щомісяця нараховують амортизацію і відносять на об'єкти обміну витрат виробництва. Нарахування амортизації оформляється таким бухгалтерським записом: Дт20(23) "Основне виробництво" – на суму нарахованої амортизації основних засобів основного виробництва; Дт23(23) "Допоміжні виробництва" – на суму нарахованої амортизації основних засобів допоміжних виробництв; Дт24(91) "Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання" – на суму нарахованої амортизації автомобілів; Дт25(91) "Загальновиробничі витрати" – на суму нарахованої амортизації основних засобів загальновиробничого призначення; Дт26(91) "Загальногосподарські витрати" – на суму нарахованої амортизації основних засобів загальногосподарського призначення; Дт29(23) "Обслуговуючі виробництва і господарства" – нас суму нарахованої амортизації основних засобів обслуговуючих виробництв; Дт87(42) "Фонд економічного стимулювання" – на суму нарахованої амортизації по будівлях, спорудах, машинах, устаткуванню тощо зданих в оренду; Кт86(83) "Амортизаційний фонд" – на повну суму нарахованої амортизації за місяць.

5. ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

У ВІДПОВІДНОСТІ З НП (С) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТА ПЛАНОМ РАХУНКІВ

З 1 липня 1997 року в Україні був введений податковий облік, який відповідно до статті 8 Закону про прибуток "переписав" облік основних фондів по- своєму.Міністерство фінансів України змушене було прийняти нормативний документ з бухгалтерського обліку, який би відповідав вимогам законодавства. Цим документом стала Інструкція по основних фондах, що ідеально виклала порядок відображення основних засобів в бухгалтерському обліку у відповідності з податковим обліком.

Але при цьому фундаментом бухгалтерського обліку взагалі (включаючи основні засоби) продовжували бути норми таких документів як Положення №250 і Наказ №25.

У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р.№419 "Про порядок подання фінансової звітності " Положення № 250 втратило силу.

Пройшло зовсім небагато часу- всього лиш 2,5 роки, і нові реформи заявили про себе, але не в податковому, а в бухгалтерському обліку. З 1 січня 2000 року розпочалося реформування бухгалтерського обліку з метою максимального його наближення до МСБО.

У зв'язку з цим Міністерство фінансів України від 30.11.99р. №291 затвердило "Інструкцію про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій". Дана інструкція встановлює призначення порядок ведення рахунків для узагальнення методом подвійного запису про наявність і руху активів і т.д. та факти фінансово-господарської діяльності підприємств та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ).

Новий план рахунків поділений на 10 класів, в тому числі клас забалансові рахунки. Основні засоби відносяться до 1-го класу. Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

Рахунок 10 "Основні засоби призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Таблиця 2

Проект Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби".

Бухгалтерський облік

Податковий облік

П(З)БУ 7 (проект)

Положення № 250, Указівки № 25

Закон про прибуток

1

2

3

І. Визначення терміну "основні засоби"

Це матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів і послуг, здачі в оренду іншим особам або для цілей управління, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він більший року)

Це сукупність матеріально-майнових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу, як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері. До складу основних засобів зараховуються предмети вартістю більше 500 грн. (за ціною придбання) і терміном служби більше одного року

Під терміном "основні фонди" варто розуміти матеріальні цінності, використовувані в господарській діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію і вартість яких поступово зменшується в зв'язку з фізичним чи моральним зносом

Примітка. Усі три визначення терміна "основні засоби" поєднує термін використання основних засобів більше одного року. Але Законом про прибуток жорстко визначено, що основні фонди повинні обов'язково використовуватися в господарській діяльності платника податків 365 днів, що відраховуються з моменту введення їх в експлуатацію (тобто мова йде не про всі основні засоби, а тільки про основні виробничі фонди).

В бухгалтерському ж обліку враховуються всі основні засоби підприємства: як до 01.01.2000р, відповідно до Положення № 250 (виробничі і невиробничі), так і після, що відображено в Інструкції №291 (використовувані в процесі виробництва, для здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій).

Звернемо увагу на те, що відповідно до проекту П(З)БУ 7 основні засоби відносяться до матеріальних активів, а виходить, що як і будь-який актив, відображаються в балансі тільки при виконанні наступних двох умов (п. 10 П(З)БУ 2 "Баланс"):

існує імовірність одержання в майбутньому економічних вигод, зв'язаних з їх використанням;

вартість може бути достовірно підтверджена

II. Визначення поняття "об'єкт"

Закінчений пристрій із усіма присто-суваннями і пристроями до нього, чи окремий конструктивно відособлений предмет, що призначений для виконання самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивно об'єднаних предметів, що представляють собою єдине ціле і спільно виконують визначену роботу

Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт - закінчений пристрій або конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання визначених самостійних функцій і визначеної роботи. Пунктом 10 Інструкції з ОФ до вищевикладеного додано, що інвентарним об'єктом є також комплекс конструктивно об'єднаних предметів, що виконують визначену роботу тільки в складі комплексу.

Таке визначення відсутнє, хоча в багатьох підпунктах статті 8 згадується про об'єкти основних фондів, що найчастіше зв'язано з основними фондами групи 1

Примітка. У проекті П(З)БУ 7 відсутнє слово "інвентарний", в іншому ж визначення мало чим відрізняється від діючих визначень. Але головне – це те, що вони однакові за змістом


 
 

Цікаве

Загрузка...