WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

У на кінець, введення в дію нового плану рахунків дає можливість Україні інтегрувати в Європейську спільноту, тісно співпрацювати з МВФ, підвести бухгалтерський облік до світових стандартів та ін. Але разом з тим вимагає перекваліфікації обліковців, розробки нових стандартів, облікових регістрів, розробки нових програм для ЕОМ та багато інших нормативних і законодавчих актів для того, щоб пришвидшити перехід підприємств на ведення бухгалтерського обліку у відповідності з НП (С).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Інструкція "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" №291 від 30.11.1999р.

 • Класифікатор. Основні фонди та нематеріальні активи: нормативні документи, схеми бухгалтерських проводок. Тернопіль. – 1999р. – 30с.

 • Левитан О.К. Облік наявності та руху основних засобів. Документальне оформлення руху основних засобів // Діло. – 1995р. - №44. С.2-3.

 • Лучко М.Р. Десятнюк О.М. Основні засоби: облік, контроль та аналіз. Тернопіль: - 1996р. – 50с.

 • Новий план рахунків: вчимося працювати по-новому // Все про бухгалтерський облік. - №7. – С.7-17.

 • Облік у виробництві. // Податки та бухгалтерський облік, жовтень, 1999, №41, с.42-45.

 • Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу) // Галицькі контракти. – 1996р. - №40. С.51-53.

 • С.Голов "Облік основних засобів за МСБО". // Бухгалтерський облік і аудит, 1999 №4-6.

 • Хумінський Г. Облік ліквідації основних засобів. // Діло – 1995р. - №5 (січень) С.6.

  1 Левитан О. Документальне оформлення руху основних засобів. Діло. —№44., 1995. –с.2.

  2 Левитан О. Документальне оформлення руху основних засобів. Діло. —№44., 1995. –с.3.

  Таблиця ????

  Типові проводки по рахунку 10 "Основні засоби"

  Зміст облікових операцій

  по рахунку

  Дебет рахунків

  Кредит рахунків

  Зарахування основних коштів на баланс при придбанні

  10 "Основні засоби"

  101 "Земельні ділянки"

  102 "Капітальні витрати на поліп-шення земель"

  15 "Капітальні інвестиції":

  152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

  103 "Будівлі і споруди"

  15 "Капітальні інвестиції":

  151 "Капітальне будівництво"

  104 "Машини й обладнання"

  105 "Транспортні засоби"

  106 "Інструменти, прилади й інвентар"

  15 "Капітальні інвестиції": 152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

  107 "Робоча і продуктивна худоба"

  15 "Капітальні Інвестиції":

  155 "Формування основно-го стада"

  108 "Багаторічні насадження"

  15 "Капітальні інвестиції": 152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

  109 "Інші основні засоби"

  Внесок основних засобів до статутного капіталу

  10 "Основні засоби" (по всіх субрахунках)

  46 "Неоплачений капітал"

  Безоплатне отримання

  42 "Додатковий капітал": 424 "Безоплатно отримані необоротні активи"

  Визнання доходу при безоплатному отриманні основних засобів одночасно з нарахуванням амортизації

  42 "Додатковий капітал"

  424 "Безоплатно отримані необоротні активи"

  745 "Дохід від безоплатно отриманих активів"

  Вибуття основних засобів при продажу за залишковою вартістю

  97 "Інші витрати"

  972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

  10 "Основні засоби", субрахунки 101-109

  Вибуття основних засобів при продажу по зносу

  13 "Знос необоротних активів"

  131 "Знос основних засобів"

  Витрати, пов'язані з реалі-зацією основних засобів

  97 "Інші вит рати"

  972 "Собівартість реалізованих

  необоротних активів"

  31 "Рахунки у банках"

  68 "Розрахунки з іншими операціями":

  685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

  Вибуття основних засобів при ліквідації за залишковою вартістю

  97 "Інші витрати"

  976 "Списання необоротних активів"

  10 "Основні засоби",

  субрахунки 101-109

  Вибуття основних засобів при ліквідації по зносу

  13 "Знос необоротних активів"

  131 "Знос основних засобів"

  Витрати, пов'язані з лікві- дацією основних засобів

  97 "Інші витрати"

  976 "Списання необоротних активів"

  66 "Розрахунки з оплати праці":

  661 "Розрахунки із заробітної плати"

  Дохід від ліквідації основних засобів

  20 "Виробничі запаси"

  209 "Інші матеріали"

  74 "Інші доходи":

  746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

  Безоплатна передача основних засобів за залишковою вартістю

  97 "Інші витрати"

  976 "Списання необоротних активів"

  10 "Основні засоби", субрахунки 101-109

  Безоплатна передача основних засобів по зносу

  13 "Знос необоротних активів"

  131 "Знос основних засобів"

  Внесок(передача}основних засобів до статутного капіталу за залишковою вартістю

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі у капіталі"

  Внесок(передача)основних засобів до статутного капіталу по зносу

  13 "Знос необоротних активів"

  131 "Знос основних засобів"

  Перевищення справедливої вартості над залишковою за внеском основних засобів до статутного фонду

  14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

  141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі у капіталі"

  74 "Інші доходи":

  746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

  Передача основних коштів у фінансову оренду

  16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

  161 "Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду"

  10 "Основні засоби", субрахунки 101-109

  Бухгалтерський облік

  Податковий облік

  П(З)БУ 7 (проект)

  Положення № 250, Указівки № 25

  Закон про прибуток

  1

  2

  3

  І. Визначення терміну "основні засоби"

  Це матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів і послуг, здачі в оренду іншим особам або для цілей управління, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він більший року)

  Це сукупність матеріально-майнових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу, як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері. До складу основних засобів зараховуються предмети вартістю більше 500 грн. (за ціною придбання) і терміном служби більше одного року

  Під терміном "основні фонди" варто розуміти матеріальні цінності, використовувані в господарській діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію і вартість яких поступово зменшується в зв'язку з фізичним чи моральним зносом

  Примітка. Усі три визначення терміна "основні засоби" поєднує термін використання основних засобів більше одного року. Але Законом про прибуток жорстко визначено, що основні фонди повинні обов'язково використовуватися в господарській діяльності платника податків 365 днів, що відраховуються з моменту введення їх в експлуатацію (тобто мова йде не про всі основні засоби, а тільки про основні виробничі фонди).

  В бухгалтерському ж обліку враховуються всі основні засоби підприємства: як до 01.01.2000р, відповідно до Положення № 250 (виробничі і невиробничі), так і після, що відображено в Інструкції №291 (використовувані в процесі виробництва, для здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій).

  Звернемо увагу на те, що відповідно до проекту П(З)БУ 7 основні засоби відносяться до матеріальних активів, а виходить, що як і будь-який актив, відображаються в балансі тільки при виконанні наступних двох умов (п. 10 П(З)БУ 2 "Баланс"):

  існує імовірність одержання в майбутньому економічних вигод, зв'язаних з їх використанням;

  вартість може бути достовірно підтверджена

  II. Визначення поняття "об'єкт"

  Закінчений пристрій із усіма присто-суваннями і пристроями до нього, чи окремий конструктивно відособлений предмет, що призначений для виконання самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивно об'єднаних предметів, що представляють собою єдине ціле і спільно виконують визначену роботу

  Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт - закінчений пристрій або конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання визначених самостійних функцій і визначеної роботи. Пунктом 10 Інструкції з ОФ до вищевикладеного додано, що інвентарним об'єктом є також комплекс конструктивно об'єднаних предметів, що виконують визначену роботу тільки в складі комплексу.

  Таке визначення відсутнє, хоча в багатьох підпунктах статті 8 згадується про об'єкти основних фондів, що найчастіше зв'язано з основними фондами групи 1

  Примітка. У проекті П(З)БУ 7 відсутнє слово "інвентарний", в іншому ж визначення мало чим відрізняється від діючих визначень. Але головне – це те, що вони однакові за змістом

  III. Оцінка і відображення основних засобів

  1. Об'єкт основних засобів оцінюється по собівартості на дату прийняття його на баланс. Собівартість об'єкта основних засобів - це сума сплачених коштів (чи їх еквівалент) або справедлива вартість інших форм компенсації в момент його придбання чи побудови.

  2. Основні засоби відбиваються в балансі при наступних умовах:

  - оцінка може бути достовірно визначена;

  - очікується одержання в майбутньому економічних вигод, зв'язаних з їх використанням.

  Основні засоби підприємства відбиваються в бухгалтерському обліку і звітності по фактичних витратах на їх придбання, доставку, установку, державну реєстрацію, спорудження і виготовлення з урахуванням страхових платежів під час транспортування і побудови, що складає їх первісну вартість

  Фактичні витрати на придбання, виготовлення, понесені платником податків у звітному періоді


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...