WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк МШП - Курсова робота

Облiк МШП - Курсова робота

 • утримується для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

 • перебуває у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

 • утримується для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

У стандарті дається визначення фактичної собівартості запасів, яка включає:

 • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

 • суми. що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку з пошуком і придбанням запасів;

 • суми ввізного мита;

 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

 • затрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхуванням та відсотки за комерційний кредит постачальників;

 • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Не включається до первісної вартості запасів, а належить до витрат того періоду, в якому вони були здійснені:

 • понаднормові втрати і нестачі запасів;

 • проценти за користування позиками;

 • витрати на збут;

 • загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів: ідентифіконваної собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО); собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО); нормативних затрат; ціни продажу. Для всіх одиниць запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцем експлуатації і відповідними особами протягом строку і фактичного використання.

У цьому Положенні також визначається ефективність вибуття запасів, їх оцінка на початок і на кінець звітного періоду, приріст запасів і його вплив на формування приросту капіталу у виробництві, інформація про запаси, яка повинна наводитись у примітках до фінансової звітності.

За новим планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року №291, малоцінні та швидкозношувані предмети обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" у такій кореспонденції:

1. Придбання МШП – дебет рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" і кредит рахунків:

 • 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" – при оплаті сум за договорами постачання;

 • 40 "Статутний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" – при отриманні МШП як внеску до статутного капіталу;

 • 74 "Інші доходи" – при отриманні в обмін на неподібні активи;

 • 71 "Інший операційний доход" – при безоплатному отриманні.

2. Відпущені зі складу МШП (крім підприємств, що використовують рахунки VIII класу) для власних потреб: кредит рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та дебет рахунків:

 • 23 "Виробництво" – виробництво продукції;

 • 91 "Загальновиробничі витрати" – загальновиробничих потреб;

 • 24 "Брак у виробництві" – виправлення браку;

 • 93 "Витрати на збут" – забезпечення збуту продукції;

 • 92 "Адміністративні витрати" – загальногосподарських потреб;

 • 94 "Інші витрати операційної діяльності" – виконання досліджень та розробок; утримання об'єктів житлового господарства і соціального призначення;

 • 15 "Капітальні інвестиції" – капітального будівництва.

3. Відпущені зі складу МШП підприємствам, які використовують рахунки VIII класу: кредит рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" і дебет рахунків:

 • 80 "Матеріальні витрати" – для операційної діяльності;

 • 15 "Капітальні інвестиції" – для капітальних інвестицій.

4. Реалізація МШП:

а) дохід від реалізації: дебет рахунків 31 "Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" – кредит рахунку 71 "Інший операційних доход";

б) собівартість реалізованих МШП: дебет рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" – кредит рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";

в) відображення ПДВ: дебет рахунку 71 "Інший операційний доход" – кредит рахунку 64 "Рахунки за податками, платежами".

ВИСНОВКИ

Дослідивши і вивчивши питання організації обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів я можу зробити наступні висновки:

 • Малоцінні і швидкозношувані предмети становлять окрему групу оборотних засобів.

 • Для їх первинного обліку застосовуються типові форми первинних документів (форми №№ МШ-1 – МШ-8).

 • При надходженні МШП на склад вони оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з договірної ціни і затрат на їх доставку.

 • При відпуску даних запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за тим методом, який вказаний у наказі про облікову політику на підприємстві.

 • У процесі використання малоцінних та швидкозношуваних предметів на них нараховується знос, який облічується на синтетичному рахунку 13 "Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів". Вартість МШП може погашатися одним з трьох основних методів, прийнятим на підприємстві.

 • Для синтетичного обліку МШП призначений активний інвентарний рахунок 12 "Малоцінні і швидкозношувані предмети", який має два субрахунки: 1 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі" і 2 "Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації".

 • При організації обліку МШП за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку слід керуватись Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", в якому визначається оцінка їх надходження і вибуття, ефективність такого вибуття, оцінка на початок і на кінець звітного періоду, приріст запасів і його вплив на формування приросту капіталу у виробництві.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

 • Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

 • Ю.Я.Литвин, В.М.Олійник, М.С.Палюх, М.В.Сенчишин. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво "Тернопіль", 1998.

 • Ю.Я.Литвин, В.М.Олійник, М.С.Палюх, П.Я.Хомин, В.С.Совінський, В.А.Дарій. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. – Тернопіль: Чарівниця. 1995.

 • Облік МШП // Баланс – 1997р. – №12.

 • Облік МШП // Все про бухоблік – 1999р. - №40.

 • Порядок нарахування зносу на МШП // Все про бухоблік – 1999. - №79.

 • Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку МШП // Податки та бухоблік – 1998. - №25.

 • Річний звіт НДВГ "Наука" за 1998р.

 • Руденок О., Савченко О. Облік МШП // Податки та бухоблік. - 1998. - №25.

 • О.П.Скирпан, В.М.Олійник, М.С.Палюх. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. – Книжково-журнальне видавництво, "Тернопіль", 1998.

 • Сук П. Облік МШП // Бухгалтерія – 1999. - №4.

  ДОДАТОК 1

  Фінансовий результат господарської діяльності НДВГ "Наука"

  за 1998 рік (тис.грн.)

  Назва показника

  Прибутки

  Збитки

  Виручка від реалізації продукції

  676

  Державне регулювання цін

  Податок на додану вартість

  102

  Затрати на виробництво продукції

  813

  Результат від реалізації

  239

  Інші операційні доходи і витрати

  Інші позареалізаційні доходи і витрати

  22

  Усього прибутків і збитків

  22

  239

  Прибутки або збитки звітного періоду

  217

  Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) звітного періоду


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...