WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат на ремонт i модернiзацiю ОЗ - Курсова робота

Облiк витрат на ремонт i модернiзацiю ОЗ - Курсова робота

На даний час цей стандарт Міністерством фінансів ще не затверджений, отже ми можемо користуватися лише проектом даного стандарту.

За дебетом рахунка 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція і т.д.), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта: сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом — вибуття основних засобів в наслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

До даного рахунку відкривається 9 субрахунків:

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витати на поліпшення земель"

103 "Будинки і споруди"

104 "Машини та обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

107 "Робоча і продуктивна худоба"

108 "Багаторічні насадження"

109 "Інші основні засоби"

На субрахунку 101, ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102, ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103, ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104, 105, 106, 107, 108, здійснюється облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109, ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 "Основні засоби".

Щодо аналітичного обліку основних засобів, то він ведеться по кожному об'єкту окремо.

Таблиця 3

Типові проводки по рахунку 10 "Основні засоби"

Зміст облікових операцій

по рахунку

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Зарахування основних коштів на баланс при придбанні

10 "Основні засоби"

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витрати на поліп-шення земель"

15 "Капітальні інвестиції":

152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

103 "Будівлі і споруди"

15 "Капітальні інвестиції":

151 "Капітальне будівництво"

104 "Машини й обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади й інвентар"

15 "Капітальні інвестиції": 152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

107 "Робоча і продуктивна худоба"

15 "Капітальні Інвестиції":

155 "Формування основно-го стада"

108 "Багаторічні насадження"

15 "Капітальні інвестиції": 152 "Придбання (виготов-лення) основних засобів"

109 "Інші основні засоби"

Внесок основних засобів до статутного капіталу

10 "Основні засоби" (по всіх субрахунках)

46 "Неоплачений капітал"

Безоплатне отримання

42 "Додатковий капітал": 424 "Безоплатно отримані необоротні активи"

Визнання доходу при безоплатному отриманні основних засобів одночасно з нарахуванням амортизації

42 "Додатковий капітал"

424 "Безоплатно отримані необоротні активи"

745 "Дохід від безоплатно отриманих активів"

Вибуття основних засобів при продажу за залишковою вартістю

97 "Інші витрати"

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні засоби", субрахунки 101-109

Зміст облікових операцій

по рахунку

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Вибуття основних засобів при продажу по зносу

13 "Знос необоротних активів"

131 "Знос основних засобів"

Витрати, пов'язані з реалі-зацією основних засобів

97 "Інші вит рати"

972 "Собівартість реалізованих

необоротних активів"

31 "Рахунки у банках"

68 "Розрахунки з іншими операціями":

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Вибуття основних засобів при ліквідації за залишковою вартістю

97 "Інші витрати"

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби",

субрахунки 101-109

Вибуття основних засобів при ліквідації по зносу

13 "Знос необоротних активів"

131 "Знос основних засобів"

Витрати, пов'язані з лікві- дацією основних засобів

97 "Інші витрати"

976 "Списання необоротних активів"

66 "Розрахунки з оплати праці":

661 "Розрахунки із заробітної плати"

Дохід від ліквідації основних засобів

20 "Виробничі запаси"

209 "Інші матеріали"

74 "Інші доходи":

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Безоплатна передача основних засобів за залишковою вартістю

97 "Інші витрати"

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби", субрахунки 101-109

Безоплатна передача основних засобів по зносу

13 "Знос необоротних активів"

131 "Знос основних засобів"

Внесок(передача}основних засобів до статутного капіталу за залишковою вартістю

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі у капіталі"

Внесок(передача)основних засобів до статутного капіталу по зносу

13 "Знос необоротних активів"

131 "Знос основних засобів"

Перевищення справедливої вартості над залишковою за внеском основних засобів до статутного фонду

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі у капіталі"

74 "Інші доходи":

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Передача основних коштів у фінансову оренду

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

161 "Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду"

10 "Основні засоби", субрахунки 101-109


 
 

Цікаве

Загрузка...