WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат на ремонт i модернiзацiю ОЗ - Курсова робота

Облiк витрат на ремонт i модернiзацiю ОЗ - Курсова робота

4

ЗМІСТ

стор.

Вступ

 • Економічний зміст і класифікація основних засобів.

 • Відображення стану та руху основних фондів у відповідності з НП (Стандартом) бухгалтерського обліку та планом рахунків.

 • Методика обліку витрат на модернізацію та ремонт основних засобів

  Висновки

  Список використаної літератури

 • 3

  4

  11

  17

  24

  25

  ВСТУП

  З метою підвищення ефективності виробництва, покращення використання наявних матеріальних і нематеріальних ресурсів, а разом з тим підвищення добробуту народу, потрібен чіткий облік, контроль і аналіз за наявністю, рухом і використанням виробничих ресурсів.

  В даній курсовій роботі ми зробимо спробу проаналізувати і зробити висновки, щодо облікової системи окремого виду виробничих запасів, а саме обліку основних засобів (фондів).

  Виробництво не може існувати без основних засобів, так як вони складають кістяк виробничої діяльності. Адже до основних засобів відносяться: будинки і споруди, машини, устаткування і обладнання, передавальні пристрої та ін. Тому облікова служба підприємства повинна чітко і вчасно вести облік руху основних засобів, нарахувати знос (амортизацію), так як в процесі виробництва основні засоби зношуються або фізично, або морально.

  В наш складний економічний час на підприємствах особлива увага приділяється обліку використання основних засобів.

  У зв'язку з інтеграцією України у європейську спільноту бухгалтерський облік також зазнав радикальних змін в організації обліку і звітності, розроблено і прийнято новий план рахунків, затверджено нові стандарти, щодо складання балансу, обліку матеріальних і нематеріальних цінностей та ін. виробничого потенціалу в тому числі і основних засобів.

  1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І КЛАСИФІКАЦІЯ

  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  Основними засобами називають сукупність матеріально-майнових цінностей, що функціонують в натуральній формі протягом тривалого періоду часу як в сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і свою вартість на собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) в міру зносу цих засобів. Тобто, до основних засобів відносяться матеріальні цінності, експлуатаційний період і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік та 15 неоплачуваних мінімумів доходів громадян (255грн.).

  Згідно з "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (від 3.04.93р. №250), до основних засобів підприємств і господарських організацій не належать і обліковуються в складі засобів в обороті:

  • Предмети, що функціонують менше 1 року, незалежно від їх вартості;

  • Предмети вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, незалежно від їх служби за винятком сільськогосподарських машин та знаряддя, а також робочих та продуктивних тварин, які належать до основних засобів незалежно від їх вартості. Межова вартість предметів, що не належать до основних засобів, може здійснюватися на підставі нормативних актів;

  • Спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва, певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від вартості);

  • Спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі і терміну служби;

  • Формений одяг призначений для видачі працівникам підприємства незалежно від вартості і терміну служби;

  • Тимчасові споруди, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

  • Предмети призначені для видачі на прокат незалежно від їх вартості;

  • Тара для зберігання ТМЦ на складах або для здійснення технологічних процесів вартістю в межах ліміту, встановлено в пункті 2 "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", за вартістю придбання або виготовлення;

  • багаторічні насадження, що вирощуються на розсадниках як посадковий матеріал та ін.

  Засоби виробництва становлять його матеріальну основу поділяються на засоби праці і предмети праці. За допомогою засобів праці людина діє на предмети праці і пристосовує їх до задоволення своїх потреб. До найбільш активної частини засобів праці відносяться знаряддя праці (силові і робочі машини, інструменти та робоча худоба). У ширшому розумінні засобами праці є також матеріальні умови, які сприяють виробничому процесові (виробничі будівлі, споруди транспорт та ін.).

  На відміну від предметів парці, засоби праці беруть участь у виробничому процесі багаторазово, і свою вартість переносять на новостворений продукт частинами, не змінюючи при цьому своєї початкової споживчої форми.

  Підводячи підсумок, можна сказати, що засоби праці – це матеріально-технічна база виробництва. Завдяки своїм характерним особливостям, які виявляються у процесі виробництва.

  Основні засоби в грошові функції прийнято називати основними фондами.

  Вартість основних засобів характеризує продуктивну потужність підприємства, визначає фондовіддачу, фондоємкість, фондоозброєність та інші економічні показники за допомогою яких можна визначити ефективність виробництва. Чим більше основних засобів припадає на 1 працівника, тим вища технічна озброєність господарства. Збільшення основних засобів та їх ефективне використання сприяють зростанню обсягу виробництва, підвищенню продуктивності праці.

  Бухгалтерський облік повинен забезпечувати: своєчасне документальне оформлення надходження і вибуття основних засобів і контроль за збереженням і використанням; правильне і своєчасне нарахування амортизації відповідно до встановлених норм; визначення результатів від реалізації та ліквідації основних засобів; правильне відображення витрат на їх ремонт та контроль за їх ефективним використанням.

  Важливим моментом в раціональній організації обліку основних засобів є науково-обґрунтована їх класифікація за важливими економічними та технічними ознаками.

  Згідно з діючою типовою класифікацією, основні засоби ґрупуються за їх речовим натуральним характером, видами, функціональним призначенням, галузями, за використанням і належністю.

  За натурально речовим характером і видами основні засоби поділяються на:

 • будівлі;

 • споруди;

 • передавальні пристрої;

 • машини і обладнання;

 • транспортні засоби;

 • інструменти;

 • виробничий інвентар та приналежності;

 • господарський інвентар;

 • робочі продуктивні тварини;

 • багаторічні насадження;

 • капітальні витрати на покращення земель;

 • інші основні засоби;

  Класифікація основних засобів за їх ознаками має важливе значення для організації і правильного обліку одержання достовірної інформації про об'єкти основних фондів.

  Наведена класифікація використовується при організації аналітичного обліку і нарахування амортизації (зносу) основних засобів.

  Класифікація використовується з метою забезпечення одноманітності групування основних засобів в обліку і звітності всіма підприємствами незалежно від їх галузевої приналежності та організаційно-правової форми.

  Групування основних засобів за їх видами встановлене Державним класифікатором України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів" (КОФ).

  КОФ побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у КОФ містить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угрупувань:

  х х хх хх

  група

  підгрупа

  клас

  тип

  Класифікацію побудовано за ознаками функціонального призначення згідно з Постановою Кабінету України від 6 вересня 1996 року № 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)" і поділяються на такі групи:

  • група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;

  • група 2 – транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі; меблі, конторське (офісне) обладнання, побутові прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інформації;

  • група 3 – інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 та 2, включаючи сільськогосподарські машини, знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження.

  Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт, включаючи усі пристрої і приладдя, або окремий конструктивно-відокремлений предмет, призначений для використання окремих самостійних функцій, або відокремлений комплекс, що складається з конструктивно з'єднаних предметів, які є єдиними і орієнтовані на сумісне використання підчас виконання певної роботи.

  Також основні засоби поділяються за цільовим призначенням на виробничі і невиробничі, оскільки від цього залежить методика подальшого бухгалтерського і податкового обліку .

  При цьому під невиробничими основними засобами розуміють такі засоби, які використовуються в господарській діяльності підприємства, тобто безпосередньо беруть участь у систематичному одержанні прибутку. Під невиробничими основними засобами слід розуміти капітальні активи, котрі не використовуються в господарській діяльності підприємства. Для точного обчислення амортизації, а отже, і собівартості продукції (робіт, послуг), відпускних цін на неї сум належного податку на прибуток та інших показників першочергове значення має правильна і достовірна оцінка основних засобів. Однією з важливих частин бухгалтерського обліку є оцінка основних засобів і об'єктів, що відображаються в єдиному вимірнику. Таким в умовах товарно-грошових відносин виступає грошовий вимірник. Оцінка має важливе значення для правильного визначення загальної величини, складу і структури, визначення ефективності використання нової техніки. Економічно обґрунтована оцінка основних засобів важлива для визначення рентабельності правильних розрахунків між господарськими організаціями при передачі чи реалізації основних засобів і для правильного визначення розміру статутного фонду. Згідно з "Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" в господарській практиці підприємств всіх форм власності використовуються всі види грошової оцінки основних засобів: початкова (первісна), відновлювальна і залишкова.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...