WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк активів підприємства - Курсова робота

Облiк активів підприємства - Курсова робота

Окремою групою в класифікації нематеріальних активів виділяють гудвіл. Згідно із стандартом 19 "Об'єднання підприємств" гудвіл - це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначає гудвіл як нематеріальний актив, вартість якого визначається, як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання найкращих управлінських властивостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій. Слід зазначити, що гудвіл виникає лише в результаті придбання цілісного майнового комплексу (підприємства) іншим підприємством (чи декількома підприємствами) та в результаті здійснених витрат (тобто подароване підприємство "не несе за собою гудвіл"). Таким чином, підставою для відображення гудвілу в бухгалтерському обліку є угода про передачу такого комплексу.

Крім того, існує визначення від'ємного (негативного) гудвілу - перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання (загальні положення стандарту 19). Іншими словами, від'ємний гудвіл - це перевищення балансової вартості активів над розміром оплати за них.

Всі права, які не включені у вищезгадані групи і відповідають вимогам стандарту 8, відносяться до інших прав. Існування такої групи зумовлене відсутністю обмеження переліку нематеріальних активів.

Фінансові інвестиції з терміном погашення більше року або одного операційного циклу (всі інвестиції, які неможливо вільно реалізуватив будь-який момент) обліковуються на рахунку 14 "Довгострокові фінансовіінвестиції". Цей рахунок є активним: по дебету відображається надходження фінансових інвестицій, по кредиту – вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єктів інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Для обліку фінансових інвестицій Планом рахунків передбачено рахунки 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" та 35 "Поточні фінансові інвестиції".

Аналітичний облік на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування.

Відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну.

Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається та, яка не виникає у ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

До цього виду дебіторської заборгованості відносять суми заборгованості, утворені через інвестиційну, фінансову діяльність підприємства, а також внаслідок надзвичайних подій. При цьому строк погашення заборгованості повинен становити більше дванадцяти місяців. Якщо ж очікуваний строк погашення менше року, ця заборгованість відноситься до поточної.

Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу. Довгострокова дебіторська заборгованість в бухгалтерському обліку відображається на рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" в розрізі субрахунків:

• 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду";

• 162 "Довгострокові векселі одержані";

• 163 "Інша дебіторська заборгованість".

По дебету рахунка 16 відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, по кредиту - її погашення (списання).

На субрахунку 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

На субрахунку 162 ''Довгострокові векселі одержані" ведеться облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 163 "Інша дебіторська заборгованість" призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунка 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Висновки.

Отже, як було з'ясовано, господарські засоби підприємства в бухгалтерському обліку класифікують (характеризують) за двома ознаками:

1) за складом і використанням;

2) за джерелами формування (фінансування).

Найбільш поширеною класифікаційною ознакою поділу активів є їх поділ на оборотні і необоротні.

В сучасних умовах розвитку для здійснення господарської діяльності одним з важливих питань є забезпечення підприємства в достатньому обсязі оборотними активами. До складу оборотних активів підприємства входять товарно-матеріальні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, дебіторська заборгованість, грошові кошти на рахунках в банку і в касі.

Необоротні активи підприємства — це сукупність його майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності. У практиці бухгалтерського обліку до них належать господарські засоби з тривалістю використання понад рік.

До складу необоротних (довгострокових) господарських засобів підприємства належать: основні засоби; незавершене будівництво; нематеріальні активи; довгострокові фінансові інвестиції; відстрочені податкові активи; довгострокова дебіторська заборгованість (яка буде погашена після двадцяти місяців від дати, на яку складений баланс); інші довгострокові активи (музейні експонати, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, природні ресурси тощо).

Активи для підприємства - це основа для здійснення ними господарської діяльності, тому що без них воно не може функціонувати як таке. Для здійснення виробничої та комерційної діяльності кожне підприємство повинно мати будівлі, машини й механізми, матеріали, кошти та інші цінності, які в сукупності становлять активи (господарські засоби) підприємства. Ці господарські засоби підприємство отримує за рахунок різних джерел (пасивів): статутного, пайового, резервного, додаткового капіталів, власного прибутку, кредитів банку тощо. У процесі виробничо-господарської діяльності підприємство постійно поповнює запаси сировини, матеріалів, палива, виготовляє і реалізує продукцію, визначає фінансові результати.

В даний час для удосконалення обліку і управління активами потрібно використовувати нові методи управління і сучасну комп'ютерну техніку.

Список використаної літератури.

 • Буфатіна І. Особливості обліку витрат на виробничих підприємствах. // Все про бухгалтерський облік, 2000. - №32 - с. 3-9

 • Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом'яка. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект – Захід", 2001.

 • Зубрицька І. Облік витрат на виробництво продукції. // Все про бухгалтерський облік, 2000, №25 - с.4-8

 • Кужельний М.В. Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.:КНЕУ, 2001.- 334с.

 • Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Збірник нормативно правових актів. – Київ, 2000.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.: А.С.К, 2000 - 784 с.

  3


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...