WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк активів підприємства - Курсова робота

Облiк активів підприємства - Курсова робота

 • 331 "Грошові документи в національній валюті";

 • 332 "Грошові документи в іноземній валюті";

 • 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

 • 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

По дебету 331 та 332 субрахунків відображають надходження у касу грошових документів в національній та іноземній валютах, а по кредиту – їх списання.

По дебету 333 та 334 субрахунків обліковується готівка, внесена до кас банків, ощадбанків, поштових відділень для зарахування на банківський рахунок. але яка перебуває в дорозі. По кредиту відображається зарахування готівки банком на рахунок підприємства.

Згідно з чинним законодавством України всі вільні грошові кошти підприємства повинні в обов'язковому порядку зберігатися в банку, причому підприємства можуть самостійно обирати установу банку, в якій зберігатимуться кошти

Безготівкові розрахунки передбачають рух коштів по рахунках в банках юридичних чи фізичних осіб. Тому доцільно розглянути питання щодо видів рахунків та порядку їх відкриття

Банки відкривають рахунки зареєстрованим у визначеному законодавством порядку юридичним та фізичним особам згідно з Інструкцією "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98р. №527 (зі змінами та доповненнями) та відповідно до договору на відкриття і обслуговування банківського рахунка. Банки можуть відкривати поточні, депозитні, бюджетні, позикові рахунки, субрахунки для філій, представництв тощо. Найбільш поширеними у використанні на сьогодні є поточні та депозитні рахунки.

Поточні рахунки відкривають суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. До поточних рахунків також належать рахунки зі спеціальним режимом використання (відкриваються на підставі рішень Кабінету Міністрів України) та картрахунки, які використовуються для здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

Депозитні рахунки відкривають юридичним та фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між клієнтом і банком та передбачають зберігання коштів на цьому рахунку та виплату по них відсотків згідно з даним договором.

Законодавством не обмежується кількість відкритих рахунків у банку: одне підприємство може мати їх декілька. Наприклад, за кожним договором спільної діяльності, без створення юридичної особи може відкриватися окремий рахунок. Проте клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного капіталу господарського товариства в іноземній та/або в національній валюті. Якщо підприємство відкриває два і більше поточні рахунки у національній валюті, власник рахунку протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття наступного рахунка визначає один рахунок у національній валюті як основний, на якому буде обліковуватися заборгованість, що списується (стягується) у безспірному порядку, і повідомляє номер цього рахунку податковому органу, де він зареєстрований як платник податку.

При здійсненні розрахункових операцій підприємства можуть використовувати такі розрахункові документи:

 • меморіальний ордер;

 • платіжне доручення(Додаток 33);

 • платіжна вимога-доручення;

 • платіжна вимога;

 • розрахунковий чек;

 • акредитив;

 • банківські платіжні картки.

Підприємство для здійснення розрахунків самостійно обирає передбачені платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначає їх під час укладення договорів.

Меморіальний ордер використовується при здійсненні розрахунків банками.

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача.

Платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, який складається з двох-частин:

 • верхньої - вимоги одержував безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

 • нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача.

Чеки часто використовуються для розрахунків з юридичними і фізичними особами за отримані товари, виконані роботи, надані послуги з метою скорочення розрахунків готівкою. Чек - документ, що містить розпорядження власника рахунка (чекодавця) установі банку-емітента (банку, що видав чек або чекову книжку), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку суму коштів.

Акредитивна форма розрахунків та банківські платіжні картки на комбінаті не використовуються.

Всі операції по руху коштів на рахунку в банках здійснюються на підставі розрахункових документів (платіжні доручення (Додаток 33), платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, векселі), форми яких затверджені НБУ. Документи, що надходять до банку, дійсні лише при наявності підписів, ідентичних підписам у банківській картці. Якщо документ неправильно заповнений, не містить потрібного реквізиту, містить виправлення, то банк не має права приймати даний документ до виконання.

 • Визначення складу необоротних активів та їх характеристика.

  Необоротні активи підприємства — це сукупність його майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності. У практиці бухгалтерського обліку до них належать господарські засоби з тривалістю використання понад рік.

  До складу необоротних (довгострокових) господарських засобів підприємства належать: основні засоби; незавершене будівництво; нематеріальні активи; довгострокові фінансові інвестиції; відстрочені податкові активи; довгострокова дебіторська заборгованість (яка буде погашена після двадцяти місяців від дати, на яку складений баланс); інші довгострокові активи (музейні експонати, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, природні ресурси тощо).

  Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою —використання їх у процесі виробництва, або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких і більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

  Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

  Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в П(С)БО 7 "Основні засоби".

  За дебетом рахунка 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю; сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

  У балансі основні засоби відображаються за первісною вартістю.

  Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Одиницею, обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

  Надходження основних засобів на підприємство оформляється первинними документами, що визначені наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" №352 від 29.12.1995р.

  Надходження основних засобів на підприємство оформлюється:

  • актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

  • актом здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів;

  • актом встановлення, пуску та демонтажу будівельної машини.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...