WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк активів підприємства - Курсова робота

Облiк активів підприємства - Курсова робота

Зміст

Вступ.

 • Класифікація активів підприємства.

 • Визначення складу оборотних активів та їх характеристика.

 • Визначення складу необоротних активів та їх характеристика

  Висновки.

  Список використаної літератури

 • 3

  4

  11

  21

  31

  33

  Вступ.

  Розвиток ринкових процесів в Україні, впровадження світового досвіду господарювання, а також залучення іноземного капіталу в економіку України збагачують фінансово-господарську діяльність підприємств новими методами, опанування якими потребує від українських економістів та бізнесменів сучасних знань, переосмислення основного економічного закону розвитку нашого суспільства, мети господарської діяльності, а отже й мети господарського обліку.

  Для прийняття обміркованих економічних рішень як у межах кожного окремого суб'єкта господарювання, так і у межах всієї держави, необхідно мати достовірні дані про економічне становище об'єкта керування. Саме бухгалтерський облік є тією наукою, котра відображає господарські процеси та їх результати у вартісному вираженні. Саме на підставі бухгалтерської звітності приймаються відповідальні рішення фінансовими керівниками.

  Одним найбільш важливих питань в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку і перш за все облік активів, які є в розпорядженні підприємства, визначення технічного стану даних активів та їх придатності для здійснення господарської діяльності.

  В умовах ринку облік затрат – важливий інструмент управління даними підприємствами.

  Необхідність обліку активів зростає в міру того, як ускладнюється господарська діяльність підприємства і зростають потреби у підвищенні рентабельності.

  Всі фірми, щоб втриматись на сучасному ринку постали перед фактом обов'язкового зниження собівартості продукції і одержання максимального прибутку. Цього можна досягти, якщо ввести суворий контроль і аналізувати чіткий облік використання активів підприємства.

  Метою курсової роботи є визначення складу та характеристика активів підприємств.

  1. Класифікація активів підприємства

  Господарські засоби підприємства в бухгалтерському обліку класифікують (характеризують) за двома ознаками:

  1) за складом і використанням;

  2) за джерелами формування (фінансування).

  Активи в бухгалтерському обліку необхідно характеризувати за двома ознаками: їх складом і використанням та джерелами формування. Наприклад, автомобіль, вписаний як внесок засновника у статутний капітал підприємства, належить до основних засобів підприємства (за їх складом) і до статутного капіталу підприємства (за джерелами фінансування).

  За складом і використанням господарських засобів підприємства їх групують за такими напрямами:

  • за формами функціонування;

  • за монетарною ознакою;

  • за характером участі в господарському процесі, швидкістю їх обігу;

  • за участю у виробничому процесі;

  • за нарахуванням зносу (амортизації).

  За формами функціонування господарські засоби (активи) поділяють на такі групи: матеріальні засоби (активи); нематеріальні засоби (активи); фінансові активи.

  Матеріальні активи — це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму; наприклад, будинки, споруди, машини, сировина, матеріали, готова продукція тощо.

  Нематеріальні активи — це активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

  До нематеріальних засобів (активів) належать: придбане місце на товарній, фондовій біржах, авторські права, права на інтелектуальну власність і використання земельних ділянок, програмне забезпечення, майнові права, вартість одержаних

  патентів, ліцензій та інших активів, які не мають матеріальної форми, але дають можливість підприємству отримувати прибуток.

  Фінансові активи — це група господарських засобів (активів) підприємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інструментів, які належать підприємству. До цієї групи належать готівкові кошти та їх еквіваленти в національній та чужоземній валютах, фінансові інвестиції підприємства, дебіторська заборгованість.

  Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До фінансових інвестицій належать вкладення коштів підприємства в цінні папери та статутні капітали інших підприємств. У бухгалтерському обліку виділяють довгострокові фінансові інвестиції на строк понад один рік і короткострокові (поточні) фінансові інвестиції на строк до одного року.

  Дебіторська заборгованість — це заборгованість різних фізичних і юридичних осіб перед даним підприємством за відправлену їм продукцію чи надані послуги. Фізичні і юридичні особи, які мають таку заборгованість перед даним підприємством, називаються його дебіторами.

  За монетарною ознакою господарські засоби (активи) підприємства поділяють на монетарні та немонетарні активи.

  Немонетарні активи — це всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

  До монетарних активів підприємства належать грошові кошти, їх еквіваленти та дебіторська заборгованість у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

  За характером участі в господарському обороті і швидкістю їх обігу активи підприємства поділяють на оборотні та необоротні.

  Оборотні засоби (активи) — це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Основними елементами оборотних активів підприємства є товарно-матеріальні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, дебіторська заборгованість, грошові кошти на рахунках у банках і в касі.

  Оборотні активи поділяють на нормовані (виробничі запаси, паливо, незавершене виробництво) та ненормовані (дебіторська заборгованість).

  Необоротні активи підприємства— це сукупність його майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності. У практиці бухгалтерського обліку до них належать господарські засоби з тривалістю використання понад рік.

  До складу необоротних (довгострокових) господарських засобів підприємства належать:

  • основні засоби;

  • незавершене будівництво;

  • нематеріальні активи;

  • довгострокові фінансові інвестиції;

  • відстрочені податкові активи;

  • довгострокова дебіторська заборгованість (яка буде погашена після двадцяти місяців від дати, на яку складений баланс);

  • інші довгострокові активи (музейні експонати, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, природні ресурси тощо).

  Основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він довший за рік). Основні засоби функціонують у незмінній натурально-речовій формі у виробничій та невиробничій сферах. До основних засобів підприємства належать земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, тимчасові (нетитульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи терміном експлуатації більше року та вартістю понад певну, встановлену по підприємстві суму за одиницю. Вартість основних засобів зменшується поступово внаслідок їх фізичного і морального зношування шляхом нарахування амортизації.


   
   

  Цікаве

  Загрузка...