WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль i ревiзiя складського господарства i зберігання ТМЦ 2 - Курсова робота

Контроль i ревiзiя складського господарства i зберігання ТМЦ 2 - Курсова робота

При перевірці витрачання твердого палива звертають увагу на виконання норм його відпуску і відпускних цін, встановлених по кожному його виду. Ревізія все ще, встановлених по кожному його виду Ревізії все ще виявляють факти необґрунтованого безплатного відпуску твердого палива спеціалістам, керуючим і іншим робітникам господарств. Виявивши такі випадки, контролери повинні скласти окрему відомість з вказанням дати, виду, кількості і ціни відпускного палива, прізвищ робітників і сум, що підлягають відшкодуванню ними.

В ході використання нафтопродуктів основну увагу звертають на виконання встановлених норм, матеріальної зацікавлені за економією і матеріальної відповідальності за перевитрати палива і мастильних матеріалів. Для цього широко використовують прийоми зустрічної звірки фактичних і нормативних витрат окремих нафтопродуктів, контрольного обміру виконаних робіт, контрольна інвентаризація кількості нафтопродуктів на дату перевірки.

Особливому контролю підлягає кожний випадок недостач і крадіжок товарно-матеріальних цінностей, їх списання внаслідок загибелі. При цьому встановлюють причини винних осіб, і суму нанесених витрат господарству і застосовують заходи по їх відшкодуванню. В якості основних засобів контролю використовують вивчення записів і даних первинних документів і облікових регістрів по рахунках товарно-матеріальних цінностей.

Ефективному використанню товарно-матеріальних цінностей на сільськогосподарських підприємствах сприяє планування їх запасів в мінімальних розмірах, забезпечуючи нормальне здійснення виробничих процесів. На всіх підприємствах встановлюються по однаковій методиці розміри нормативів по кожній групі. В ході ревізії товарно-матеріальних цінностей необхідно перевірити виконання нормативів, виявити понаднормативні лишки і непотрібні господарству матеріали.

На стадії попереднього контролю встановлюють правильність встановлення нормативних запасів по кожній групі товарно-матеріальних цінностей на кінець планового року. В ході поточного контролю особливу увагу приділяють не тільки дотриманню нормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також їх раціональному формуванню і використанню.

При наступних перевірках і ревізіях виявляють як основу встановлення нормативних запасів тих чи інших матеріальних цінностей, також їх дотримання, а також невикористані матеріали.

V. Оформлення результатів ревізії товарно-матеріальних цінностей

Оформлення результатів ревізії товарно-матеріальних цінностей відноситься до завершального етапу її проведення і означає складання документів, які узагальнюють результати вивчення об'єктів контролю. В якості таких документів при ревізії виступають; основний акт ревізії, проміжні акти, акти однорічних порушень, залучення до акту ревізії справжніх документів.

Акт ревізії являється документом, в якому узагальнюється результати її проведення і має юридичну силу, тобто використовується в якості джерела доказів. Тому необхідно суворо дотримуватись порядку його оформлення.

Ніяких сумнівних і недоказаних ревізією суджень не повинні включати в акт, щоб не допустити неправильного викладення дійсності. Акт ревізії повинен бути інформаційно об'ємним документом, тобто з вичерпною повнотою висвітлювати підлягаючі ревізії об'єкти контролю, що являється однією з необхідних умов дійсності економічного контролю. Це особливо відноситься до нових документальних ревізій, коли за формально об'ємним матеріалом допущено неглибоке розкриття окремих питань.

Акт ревізії повинен бути лаконічним документом, написаним просто, ясно, діловою мовою. Всі поправки, внесені в акт, повинні бути підписані відповідними посадовими особами. В акті ревізії потрібно в першу чергу викласти самі суттєві факти, характеризуючі недоліки, порушення, зловживання, а також позитивний досвід, підтверджуючи їх посиланнями до відповідних джерел контрольних даних нормативні документи з вказанням причин і при необхідності винних осіб.

Основний акт складається з загальної і програмної частини. В основній частині акта містяться загальні відомості про ревізію і господарство де вона проводиться, що має деяке юридичне значення при використанні цього документа в якості джерела доказів. В ній вказують повну назву цього документу, місце і дату його складання, склад ревізійної групи, підставу і дату початку і закінчення проведення ревізії, назву господарства, період за який проводилась ревізія.

Далі викладається програмна частина акту ревізії, в якій знаходять своє відображення результати вивчення її програмних питань.

Для зручності використання даного документу весь зміст цієї частини акту розділяють на окремі тематичні розділи, відповідаючі програмі ревізії.

В кожному розділі коротко, але достатньо повно і чітко викладені результати вивчення відповідних питань.

Акт ревізії не повинен містити висновків, які компетенцією судово-слідчих органів. Ревізійна комісія повинна посилатись виключно на документальні свідчення про характер тих чи інших порушень і використовуючи при цьому такі терміни, як недостача, лишки, порушення, перевитрати, економія тощо.

Основний акт обов'язково підписують всі члени ревізійної комісії, що брали участь у ревізії, та розпорядники кредитів. До основного акта додають по списку всі проміжні акти, довідки, розрахунки, копії документів, вибірки, пояснення, розписки.

Основне призначення проміжних актів – негайне документальне оформлення результатів документального контролю, тобто дійсний стан господарських чи фінансових операцій на момент перевірки.

Проміжними актами оформляють результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, взаємозвірок розрахунків з постачальниками і покупцями, результати контрольних обліків робіт та контрольних переробок сировини на окремих технологічних процесах. При виявленні зловживань, недостач, крадіжок, також складають проміжні акти, а від винних осіб беруть пояснення і не чекають закінчення ревізії, вживають заходів по реалізації проміжних актів.

Проміжний акт повинен містити такі реквізити:

 • дата, місце складання;

 • назва;

 • в зв'язку з чим він складений;

 • повна назва об'єкта перевірки;

 • підстава проведення і хто провів;

 • хто відповідальний за об'єкти перевірки;

 • описання результатів перевірки з обов'язковим визначенням суми збитків, причин, винних осіб, характеру порушень чи зловживань;

 • підписи осіб, що перевіряли та матеріально-відповідальних або інших посадових осіб;

 • у скількох примірниках складений акт і кому вони передані.

Порівняння результатів візуального і документального контролю також можна оформляти проміжними актами або порівняльними відомостями з двохсторонніми підписами.

При звірках взаєморозрахунків практикують складання проміжних актів. До цих актів, як правило, додають до початку і закінчення перевірки. Тому проміжні акти значно підвищують доказову силу основного акта ревізії.

Проміжний акт повинен складати кожний член ревізійної комісії, який проводив перевірку відповідно до свого робочого плану.

При цьому їх складають не лише як у трьох примірниках, підписують перевіряючі і особи, діяльність яких перевіряли.

Перед складанням основного акту ревізії всі проміжні акти зводяться в один. Голові ревізійної комісії при перечитуванні проміжних актів слід згрупувати однорідні порушення з спеціальних відомостях, що дає можливість не загромаджувати акти значного кількісно однотипного матеріалу.

Якщо перевірки господарства не згодні з первинними позиціями акта, то вони повинні оскаржити його і не пізніше трьох днів, дати до нього письмове пояснення з спільних питань, у якому викласти причини і обставини виникнення тих чи інших порушень, недоліків, зловживань.

Ревізійна комісія обов'язково дає заключний висновок на пояснення керівників господарства. У ньому по кожному питанню повинно бути обговорено об'єктивність пояснення і доцільність його врахування при підготовці проекту рішення.

Підписує висновок голова і окремі члени ревізійної комісії, які брали участь у обговоренні спірних питань. На цьому процес оформлення погодження матеріалів ревізії закінчується.

Висновки і пропозиції

Таким чином, наявність загальних і особливих властивостей ревізії дозволяє зробити висновок про те, що вона являється важливою формою економічного контролю, проведення її на підприємствах і організаціях є необхідністю. Так як вона дає можливість значно глибше аналізувати наслідки господарсько-фінансової діяльності, виявляти невикористані резерви виробництва, домагатися ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових резервів, не допускати нестач, витрат та крадіжок.

Проведення ревізій товарно-матеріальних цінностей дає можливість перевірити порядок зберігання цінностей, повноту і своєчасність оприбуткування, законність і доцільність операцій по списанню та внутрішньому переміщенню матеріальних ресурсів, здійснення заходів щодо боротьби з витратами, розкладанням та псуванням матеріальних цінностей, а також ефективність використання матеріальних ресурсів.

Список використаної літератури

 • Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. Учебник. – М.: Агропромиздат, 1988. – 320с.

 • Бутынец Ф.Ф. Основы ревизии в сельскохозяйственных предприятиях– М.: Статистика, 1979. – 143с.

 • Бухгалтерський облік в сільському господарстві: Підручник для вузів/ Ю.Я. Литвин, П.Я. Хомин, В.М. Олійник, В.С. Совінський, М.С. Палюх, В.А. Дерій та інші/ За ред. Ю.Я. Литвина. – Тернопіль: Збруч, 1995. – 824с.

 • Гайдуцький П.І., Грицишин М.І. "Комплексна ревізія діяльності с/г підприємств" – К, 1987р.

 • Залевська О.К. "Контроль і ревізія збереження і використання матеріальних цінностей" – Бухгалтерський облік і аудит №7, 98р.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...