WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

Внутрiшнiй податковий контроль - Курсова робота

3

ПЛАН

Вступ

1. Місце податкового контролю та контролюючих органів в системі державного фінансового контролю України.

2. Податковий контроль в Україні: суть, завдання та етапи проведення.

3. Контроль органів податкової служби та відповідальність платників за порушення податкового законодавства.

4. Шляхи вдосконалення податкового контролю в загальній системі адміністрування податків та обов'язкових платежів до бюджету.

Висновки

ВСТУП

Виникнення ринкових відносин в Україні супроводжується підвищенням ролі державного регулювання в керуванні економічними і соціальними процесами, що у свою чергу підвищує значення податків, зборів і інших обов'язкових платежів, що забезпечують державний вплив на пропорції суспільного відтворення. Податкова політика повинна забезпечити підтримку виробників, зупинити процес спаду виробництва, стимулювати пріоритетні сфери діяльності народного господарства України.

Дана робота покликана на основі нормативних законодавчих документів, що стосуються податків, оподатковування і податкового контролю, показати принципи оподатковування і податкового контролю, що діють в Україні.

Керівники підприємств, підприємці повинні знати вимоги, пред'явлені до податкового обліку, податкового контролю, а також порядок оскарження результатів податкових перевірок, порядок оптимізації оподатковування на підприємствах. З цією метою в роботі представлені класифікація і характеристика податків, зборів і інших обов'язкових платежів. Докладно освітлені питання організації контролю державними податковими службами.

Робота написана на фактичному матеріалі діючого в Україні податкового законодавства, що є цінним для практичних працівників: підприємців, бухгалтерів, працівників податкових служб, аудиторів, ревізорів, працівників, що займаються аналізом і прогнозуванням фінансово-господарської діяльності підприємства.

1. Місце податкового контролю та контролюючих органів в системі державного фінансового контролю України

Актуальність докорінної перебудови управлінських функцій держави, в тому числі і контрольних, зумовлюється тими змінами, що відбулися протягом останніх років в економіці та фінансових відносинах України. Виникнення ринкових відносин в Україні супроводжується підвищенням ролі державного регулювання в управлінні економічними і соціальними процесами. Ринкові відносини позначилися на джерелах фінансових ресурсів, принципах фінансування, кредитування, ціноутворенні, грошових розрахунках та розподілі доходів. Відповідно до ринкових умов функціонує фінансово-кредитна система та будуються взаємовідносини між її ланками.

Основою фінансового контролю виступає контрольна функція фінансів, тобто його можна вважати одним із проявів цієї важливої функції у процесі розширеного відтворення. Фінансовий контроль є невід'ємною частиною державного устрою. Фінансовий контроль являє собою діяльність як державних, так і громадських органів, що полягає у перевірці правильності вартісного розподілу ВНП, утворення і витрачання фондів грошових коштів з метою встановлення доцільності та законності проведених операцій.

На сьогодні фінансовий контроль в Україні згідно з чинним законодавством в межах своєї компетенції та у міру необхідності здійснює система органів державного управління України та підвідомчі організації, а саме: Рахункова Палата, Головне контрольне управління Президента України, Головне контрольно-ревізійне управління України, Головне управління державного казначейства України, Державна податкова адміністрація України, Державна митна служба України, органи контролю банківської системи, а також інші державні органи, що здійснюють в межах своїх повноважень відомчий фінансовий контроль.

Система державного фінансового контролю в Україні включає нормативно-правову базу, контролюючі органи, а також форми і методи контролю.

Контролюючими органами є:

  • митні органи — стосовно ввізного та вивізного мит. акцизного збору, податку на додану вартість, інших податків зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законі справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметі на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України:

  • установи Пенсійного фонду України — стосовно внесків до Пенсійного фонду України;

  • установи Фонду соціального страхування України - стосовно внесків до Фонду соціального страхування України;

  • податкові органи — стосовно податків і зборів (обов'язкових платежів), які справляються до бюджетів та держав них цільових фондів.

Контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податків і зборів (обов'язкових платежів), які віднесені до їх компетенції цим пунктом.

Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору встановлюється спільним рішенням центрального податкового органу та центрального митного органу.

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі за запитами правоохоронних органів.

Органами, уповноваженими здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі — органи стягнення), є виключно податкові органи, а також державні виконавці у межах їх компетенції.

В залежності від часу проведення виділяють наступні форми фінансового контролю:

  • попередній - проводиться до моменту здійснення фінансових операцій;

  • поточний - в процесі здійснення фінансових операцій (перерахування податків та зборів, здійснення виплат, утворення фондів грошових коштів та ін.);

  • наступний - проводиться по закінченні певних періодів (по підсумках місяця, кварталу, року).

До методів фінансового контролю, як конкретних прийомів його проведення, відносяться:

  • документальні (перевірки та ревізії);

  • натуральні (інвентаризація, контрольні заміри, лабораторний аналіз, контрольний запуск сировини у виробництво тощо).

В період становлення нових контролюючих структур, що відповідають вимогам ринкових відносин важливим кроком стало створення в 1990 році державної податкової системи та особливого напрямку державного фінансового контролю - податкового контролю.

Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р, № 509-ХП із наступними змінами і доповненнями визначений статус державної податкової служби в Україні,її функції і правові основи діяльності.

До системи органів державної податкової служби відносяться: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополеві, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва і Севастополя), районах у містах (далі — органи державної податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі — податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України в залежності від кількості платників податків і інших місцевих умов може створювати міжрайонні (на два і більш райони), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції й у їхньому складі відповідні підрозділи податкової міліції.

Завданнями органів державної податкової служби є:

- здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати в бюджети, державні цільові фонди податків, а також контроль за дотриманням зборів і інших обов'язкових платежів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі — податки, інші платежі);

- внесення у встановленому порядку пропозицій по удосконаленню податкового законодавства;

- прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподатковування;

- формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків і інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

- роз'яснення законодавства з питань оподатковування серед платників податків;

- запобігання злочинів і інших правопорушень, віднесених законом до компетенції податкової міліції, їхнє розкриття, припинення, розслідування і діяльність по справах про адміністративні правопорушення.


 
 

Цікаве

Загрузка...