WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Пiдготовка i подання фiнансової звiтностi - Курсова робота

Пiдготовка i подання фiнансової звiтностi - Курсова робота

Загальні критерії визнання статей у фінансових звітах – ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов"язаних із цією статтею, та можливість достовірного визначення оцінки статті- установлені П(С)БО 1.

Доходи і витрати включаються до складу Звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи і витрати визначаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того, витрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв"язку між ними та отриманими доходами.

 • Методика складання Звіту про власний капітал

  Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

  Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також вимоги до розкриття інформації про власний капітал визначені П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". Цей стандарт поширюється на підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначається П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність".

  Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного Звіту про власний капітал за попередній рік.

  Звіт про власний капітал доповнює інформацію про фінансовий стан підприємства та зміни між датами балансу, яка надана в інших звітах: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів. Ця інформація є корисною як для власників підприємства, так і для інших користувачів фінансових звітів.

  Процес складання Звіту про власний капітал можна поділити на кілька етапів відповідно до видів власного капіталу. Структура Звіту про власний капітал передбачає відображення кожного виду капіталу в окремій колонці.

  Першим етапом є підготовка та збір інформації для складанння Звіту. Зазначена інформація отримується з наступних джерел:

  • баланс та аналітична інформація до нього;

  • Звіт про фінансові результати;

  • Установчі документи та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

  • Інші.

  Техніка складання Звіту полягає в поступовому заповненні колонок, які відображають види власного капіталу. Ці колонки кореспондують з першим розділом Пасиву Балансу. Особливості заповнення Звіту полягяють у тому, що зміна одного виду капіталу одночасно призводить до зміни іншого. Тобто показники Звіту відображаються із знаками додається (+) та вилучається (-). Алгебраїчна сума, що відображає початковий залишок (сальдо) з урахуванням змін по кожному виду власного капіталу (тобто по кожній колонці), повинна дорівнювати залишку на кінець періоду (сальдо), що відображено в Балансі.

 • Методика складання Звіту про рух грошових коштів

  Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства.

  Форма і зміст Звіту визначені П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", що узгоджений з однойменним МСБО 7.

  Звіт містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.

  Під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

  Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках в банках, що можуть бути використані для поточних операцій.

  Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

  Звичайно такими еквівалентами є високоліквідні інвестиції в цінні папери на строк, що не перевищує 3 місяці (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо).

  Рух коштів відображається у звіті за трьома видами діяльності- операційною, інвестиційною та фінансовою.

  Операційна діяльність- це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою.

  Прикладами руху внаслідок інвестиційної діяльності є:

  • надходження коштів від реалізації продукції (товарі, послуг);

  • надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцезії);

  • платежі постачальникам;

  • виплати працівникам;

  • отримання доходів майбутніх періодів;

  • оплата податку на прибуток від операційної діяльності.

  Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

  Це можуть бути:

  • платежі, пов"язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

  • надходження коштів від продажу необоротних активів;

  • надання позик іншим підприємствам;

  • надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

  Фінансова діяльність- це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного і позикового капіталу.

  Прикладами руху коштів є:

  • випуск власного капіталу (акцій);

  • отримання позик та їх погашення;

  • викуп акцій власної емісії;

  • виплата дивідендів.

  Застосовуючи розглянуту класифікацію, слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить у першу чергу від характеру господарської діяльності підприємства. Наприклад, інвестиції в цінні папери звичайно є інвестиційною діяльністю підприємства, але для інвестиційної компанії це основна (операційна) діяльність.

  Крім того, у разі якщо одна операція включає суми коштів від декількох видів діяльності, їх слід розподіляти між відповідними видами діяльності.

  Так, суму , сплачену банку, яка включає погашення позики та відсотки, буде відображено двома позиціями: відсотки- у складі операційної, а погашення позики- у складі фінансової діяльності.

  До Звіту не включаються негрошові операції.

  Негрошовими операціями є операції, що не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів.

  Прикладами негрошових операцій є:

  • бартерні операції;

  • надходження основних засобів на умовах фінансової оренди;

  • перетворення зобов"язань на власний капітал.

  Негрошові операції, пов"язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю, слід розкривати в Примітках до фінансових звітів.

  Внутрішні зімни у складі грошових коштів та їх еквівалентів у Звіті не відображають.

 • Примітки до фінансових звітів

  Містять сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідними П(С)БО.

  Усі компоненти фінансової звітності взаємопов"язані, оскільки відображають відповідні аспекти господарської діяльності підприємства.Наприклад, Баланс відображає фінансовий стан підпримства на певну дату, а Звіт про рух грошових коштів пояснює зміни в одному з важливих компонентів Балансу – грошових коштах та їх еквівалентах, які відбулися між датами балансу.

  У свою чергу, Звіт про фінансові результати показує результати діяльності підприємства на певний період, а Звіт про рух грошових коштів характеризує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства.

  Жодний звіт не може надати всю потрібну користувачам інформацію, а тому всі компоненти фінансової звітності слід розглядати та інтерпретувати у комплексі.

  Фінансові звіти мають правдиво відображати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки підприємства.

  За принципом повного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у Примітках до них.

  Примітки до фінансових звітів- це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями.

  ТЕМА "Підготовка і подання фінансової звітності згідно знаціональними стандартами бухгалтерського обліку"

  ПЛАН

  Вступ

 • Загальні положення.

 • Мета фінансової звітності.

 • Склад фінансової звітності.

 • Якісні характеристики фінансової звітності.

 • Принципи підготовки фінансової звітності.

 • Методика складння Балансу.

 • Методика складання Звіту про фінансові результати.

 • Методика складання Звіту про власний капітал.

 • Методика складання Звіту про рух грошових коштів.

 • Примітки до фінансової звітності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...