WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Пiдготовка i подання фiнансової звiтностi - Курсова робота

Пiдготовка i подання фiнансової звiтностi - Курсова робота

П(С)БО 1 зазначає, що принцип нарахування має застосовуватись одночасно з принципом відповідності, за яким витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв"язку між ними та отриманими доходами.

Щоб бути достовірною, інформація у фінансових звітах повинна бути також повною, зважаючи на її важливість для користувача та витрати, пов"язані з отриманням цієї інформації. Тому фінансова звітність не обмежується лише балансом, звітами про фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів, але й містить примітки, які надають інформацію про облікову політику підприємства та додаткові пояснення до окремих статей цих звітів. Крім того, у примітках розкриваються важливі для користувачів фінансової звітності події, які відбулися після дати балансу, наприклад, оголошення дивідендів за акціями.

У складі річного бухгалтерського звіту українських підприємств була передбачена форма №3 "Звіт про фінансово-майновий стан" та пояснювальна записка. Проте інформація, яка в них наводилась, лише в незначній мірі покриває потреби користувачів для здійснення ретроспективного та перспективного аналізу діяльності підприємства з метою прийняття економічних рішень.

Що ж стосується непербачених подій та подій після дати балансу, то вони взагалі не впливали на показники звітів і не рокривались у пояснювальній записці.

Тепер, за П(С)БО 6, такі події поділяються на дві групи та коригують певні статті звітності або розкриваються у примітках.

Щоб скласти фінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобто обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансове положення і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність фінансових звітів.

Надання користувачам інформації про політику бухгалтерського обліку, яку підприємство повинно використовувати постійно при складанні фінансових звітів, будь-яких змін у політиці та впливу таких змін на показники фінансових звітів є вимогою принципупослідовності. Дотримання цього принципу є передумовою зіставності фінансових звітів, адже користувачі отримують можливість визначати відмінні риси різних політик бухгалтерського обліку щодо схожих операцій та інших подій, які використовуються одним і тим же підприємством або різними підприємствами протягом певних звітних періодів.

Наші підприємства мали дуже обмежені можливості щодо формування облікової політики, які визначались п. 1 "Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджених наказом Мінфіну України від 07.05.93р. із змінами та доповненнями. У пояснювальній записці до річного бухгалтерського звіту вимагалось попередити про намір зміни облікової політики у наступному році.

За П(С)БО 1 підприємство буде висвітлювати свою облікову політику у примітках, описуючи принципи оцінки та методи обліку щодо окремих статей звітності. Тепер підприємство буде мати право вибору, прийматиме ці рішення самостійно.

Що ж стосується змін облікової політики, то в П(С)БО 6 визначено:

 • коли можливі такі зміни;

 • що не вважається зміною облікової політики;

 • як впливають зміни облікової політики на показники фінансових звітів;

 • які примітки слід надавати у випадку змін облікової політики.

Цілий ряд господарських операцій, таких як погашення сумнівної дебіторської заборгованості, визначення можливого строку корисного використання основних засобів тощо, супроводжуються певною невизначеністю та потребами професійного судження. Тому, при складанні фінансових звітів слід застосовувати принцип обачності , щоб активи або дохід не були завищені, а зобов"язання чи витрати- занижені. Наприклад, запаси підприємства на момент їх отримання відображаються в обліку за історичною собівартістю, тобто застосовується принцип історичної собівартості. Проте, під час складання балансу вони переоцінюються за нижчою з оцінок- історичною собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Тут перевага надається іншому принципу- принципу обачності.

Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності.

Під час складання фінансової звітності необхідно намагатися збалансувати перелічені принципи таким чином, щоб досягти якісних характеристик фінансової звітності.

 • Методика складання Балансу

  Метою складання балансу є надання користувачам повної,правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та багато інших показників. Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття обгрунтованих управлінських рішень, а також для оцінки ефективності майбутніх вкладень капіталу та ступеня фінансових ризиків.

  Бухгалтерський баланс складається на основі бухгалтерських записів, які підтверджені відповідними первинними документами.

  З метою зіставності фінансових звітів різних періодів у балансі наводиться інформація на початок та на кінець звітного періоду.

  Особливістю балансу є рівність підсумкових сум Активу та Пасиву, тобто підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов"язань та власного капіталу.

  У першому розділі активу балансу відображається вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

  У другому розділі активу відображається вартість оборотних активів.Оборотні активи-це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать запаси, векселі одержані, поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи та інші операції, поточні фінансові інвестиції та грошові кошти.

  У третьому розділі активу відображається вартість витрат майбутніх періодів- витрати, які мали місце протягом поточного або попередніз звітних періодів, але належать до подальших звітних періодів.

  У першому розділі пасиву розміщується інформація про власний капітал підприємства: статутний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуто тощо.

  У другому розділі відображається вартість сформованих резервів на забезпечення наступних витрат та платежів, а саме: на виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов"язань тощо, а також отримані цільові фінансування та надходження.

  У третьому розділі наводяться дані про довгострокові зобов"язання- зобов"язання, які не будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать: довгострокові кредити банків, отримані позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями та випущеними облігаціями тощо.

  У четвертому розділі відображається інформація про зобов"язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До поточних зобов"язань належать короткострокові кредити банків та позики, короткострокові векселі видані, кредиторська з постачальниками та за іншими розрахунками тощо.

  У п"ятому розділі пасиву відображаються доходи майбутніх періодів- доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних та будуть визнані в майбутніх звітних періодах.

 • Методика складання "Звіту про фінансові результати"

  Форма і зміст Звіту про фінансові результати визначені Положенням бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".

  Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Вимоги П(С)БО 3 стосуються підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ). Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються П(С)БО 20. Малі підприємства складають такий Звіт за спрощеною формою відповідно до П(С)БО 25.

  Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства.

  Розділ 1 Звіту про фінансові результати надає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства і:

  • розглядає прибуток як джерело виплат власникам (нарахування і сплати дивідендів тощо), створення резервного капіталу або збільшення статутного капіталу;

  • усі витрати, пов"язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, вважає витратами звітного періоду.

  Розділ 2 цього Звіту надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами та використовується для складання Звіту про рух грошових коштів (під час коригування усми нерозподіленого прибутку на негрошові статті, зокрема на суму амортизації).

  Розділ 3 Звіту стосується лише акціонерних товариств, прості або прості потенційні акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...