WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звiт про фiнансовi результати - Курсова робота

Звiт про фiнансовi результати - Курсова робота

Необхідно зазначити, що для фінансових компаній надання кредитів іншим сторонам, а також надходження грошових коштів при їх поверненні (у тому числі й отримання відсотків по кредитах) є операційною (основною) діяльністю.

Визначення грошового потоку від інвестиційної діяльності дозволяє визначити розмір витрат на придбання ресурсів, що призначені для одержання майбутнього доходу та формування руху грошових коштів.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції".

У статті " Реалізація фінансових інвестицій" відображаються суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов"язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими що утримуються для дилерських або торгівельних цілей).

У статті "Реалізація необоротних активів" відображається надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті "Реалізація майнових комплексів" показується надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємтв та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу).

У статті "Отримані відсотки" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою).

У статті "Отримані дивіденди" відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов"язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для ділерських або торгівельних цілей).

У статті "Інші надходження" показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов"язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (Інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф"ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо ( за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

У статті "Придбання фінансових інвестицій" відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов"язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торгівельних цілей).

У статті "Придбання необоротних активів" показуються виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті "Придбання майнових комплексів" відображаються грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

У статті "Інші платежі" показуються аванси (крім пов"язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати грошових коштів за ф"ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність), інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях.

У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених у рядках 180-270.

У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються надходження або видаток коштів, які пов"язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

 • Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

  Фінансова діяльність- це діяльність, результатом якої є зміни у розмірі та структурі позикового та власного капіталу підприємства.

  Прикладами руху коштів унаслідок фінансової діяльності є такі:

  • випуск акцій;

  • надходження грошових коштів від випущених компанією боргових цінних паперів;

  • отримання позик та їх погашення;

  • викуп раніше викуплених акцій підприємства;

  • виплати грошових коштів у рахунок погашення заборгованості з фінансової оренди;

  • виплата дивідендів.

  Застосовуючи вище наведену класифікацію за видами діяльності, необхідно пам"ятати, що віденсення руху грошових коштів до того або іншого виду діяльності залежить насамперед, від характеру господарської діяльності підприємства. Це означає, що, наприклад, для виробничого, торгівельного або будівельного підприємства торгівля цінними паперами є інвестиційною діяльністю, чого не скажеш про інвестиційну компанію, для якої такий вид діяльності є операційним (основним).

  Визначення грошового потоку від фінансової діяльності дозволяє прогнозувати майбутні грошові виплати тим, хто фінансував підприємство.

  Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов"язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу :"Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов"язання" і "Поточні зобов"язання".

  У статті "Надходження власного капіталу" відображається надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу, тобто показуються зміни, що відбулися в балансі по рядках 300,310,320,360, 370 і 359.

  У статті "Отримані позики" відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов"язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов"язань, не пов"язаних з операційною діяльністю).

  У статті "Інші надходження" показуються інші надходження грошових коштів, пов"язані з фінансовою діяльністю.

  У статті "Погашення позик" відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

  У статті "Сплачені дивіденди" показуються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

  У статті "Інші платежі" показується використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов"язаними з фінансовою діяльністю.

  У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумою грошових наодходжень та видатків, відображених по рядках 310- -350.

  У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються надходження або видатки коштів, пов"язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

  У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

  У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, які відображені у рядках 170, 300 і 390, тобто підсумовуємо три розділи форми № 3.

  У статті "Залишок коштів на початок року" показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі у графі 3 рядок 230.

  У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

  У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований показник таким чином повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного року.

  ТЕМА : "Стандарт бухгалтерського обліку № 4 "Звіт про рух грошових коштів"

  ПЛАН

  Вступ

 • Мета складання Звіту про рух грошових коштів

 • Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.

 • Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

 • Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...