WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звiт про фiнансовi результати - Курсова робота

Звiт про фiнансовi результати - Курсова робота

У свою чергу суму зменшення вказаних забезпечень треба вираховувати при визначенні руху коштів від операційної діяльності.

У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць у графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Видаток"- прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов"язаних з операційною діяльністю.

Нереалізованими курсовими різницями є курсові різниці, які пов"язані з перерахунком сум статей в іноземній валюті, які наведені в балансі на кінець звітного періоду.

Слід мати на увазі, що в цьому розділі враховуються лише нереалізовані неопераційні курсові різниці, тобто курсові різниці, пов"язані з перерахунком статей дебіторської та кредиторської заборгованості в іноземній валюті, пов"язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також з перерахунком залишку коштів в іноземній валюті.

Оскільки зміна валютних курсів не пов"язана з рухом грошових коштів, урахування таких курсових різниць дасть можливість уникнути завищення або заниження руху грошових коштів у процесі операційної діяльності внаслідок переоцінки неопераційної дебіторської або кредиторської заборгованості в іноземній валюті.

У статті "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності у графі "Надходження" відображається збиток, у графі "Видаток"- прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки та збитки від інвестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування включає прибуток (збиток), отриманий від різних операцій і подій: реалізації продукції, основних засобів, фінансових інвестицій тощо.

Оскільки метою є визначення прибутку від операційної діяльності, слід із загального прибутку виключити прибуток від фінансової діяльності та додати збитки від інвестиційної та фінансової діяльності.

У статті "Витрати на сплату відсотків" відображаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками, які нараховані протягом звітного періоду.

Наявність цієї статті обумовлена тим, що нижче в розділі І звіту про рух грошових коштів передбачена окрема стаття "Сплачені відсотки", яка відображає видаток грошових коштів на сплату відсотків по фінансових зобов"язаннях.Тому нараховані відсотки, які зменшують прибуток, але можуть не співпадати з сумою сплачених відсотків, слід додати до операційного прибутку.

У статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах" відображається різниця між сумами грошових надходжень та сумами грошових видатків, тобто значення рядків 010-060.

У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" збільшення статей оборотних активів, які визначаються підсумовуванням рядків 100-140,150,160,170,180,200,210 і 250 форми № 1 "Баланс підприємства", що відбувалися протягом звітного періоду. При цьому необхідно врахувати, що при такому розрахунку не враховується:

 • зміна заборгованості держави з податку на прибуток;

 • зміна сум авансів, виданих на цілі, не пов"язані з операційною діяльністю;

 • зменшення заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з виплати дивідендів;

 • зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси;

 • погашення дебіторської заборгованості необоротними активами;

 • зменшення запасів у зв"язку з їх використанням для поліпшення основних фондів (капітального характеру).

У статті "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток"- збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулися протягом звітного періоду.

Зменшення витрат майбутніх періодів означає їх списання на витрати звітного періоду, що не призводить до видатку грошових коштів.

В свою чергу, збільшення витрат майбутніх періодів звичайно пов"язані з видатком коштів.

Це зумовлює відповідне відображення зміни у розділі ІІІ Активу Балансу в складі надходжень або видатку для визначення руху коштів від оперційної діяльності.

У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов"язань" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток"- зменшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов"язання", для чого підсумовується значення рядків 520,530,540,550,560,570,580, 600 і 610 балансу на початок і кінець року і визначається різниця між цими підсумками. При цьому не враховується зміна зобов"язань з податку на прибуток, погашення зобов"язань з ПДВ шляхом зменшення суми переплати по податку на прибуток, збільшення зобов"язань зі сплати податку на прибуток, нарахованого на дивіденди, застосування зобов"язань по відсотках, зміну сум авансів отриманих, не пов"язаних з операційною діяльністю, погашення зобов"язань необоротними активами, погашення зобов"язань викупленими акціями, зміну заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів, зміну заборгованості, пов"язану з поліпшенням (модернізацією та реконструкцією) основних засобів.

У статті "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток"- зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду.

Збільшення у складі розділу V пасиву балансу означає надходження коштів, а зменшення доходів майбутніх періодів пов"язане з зарахуванням частини їх до прибутку звітного періоду.

У разі якщо збільшення доходів майбутніх періодів пов"язане з надходженням не грошових коштів, а інших операційних активів (наприклад, отриманням товарів або збільшенням дебіторської заборгованості), включення цієї суми до графи "Надходження" нівелює суму зміни оборотних активів, яка була раніше відображена у графі "Видаток".

У статті "Грошові кошти від операційної діяльності" відображається різниця між сумами надходжень та видатків, відображених по рядках 170-110 даної форми.

У статті "Сплачені відсотки" відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування кредитами і позиками.

У статті "Сплачені податки на прибуток" показується використання грошових коштів фактично сплаченого податку на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

Як відомо, податок на прибуток звичайно сплачується загальною сумою (без розподілу за видами діяльності) та не збігається в часі з періодом здійснення операції, яка є об"єктом оподаткування.

У зв"язку з цим рух грошових коштів, пов"язаний з податками на прибуток, відображають окремою статтею у складі операційної діяльності, якщо він не може бути конкретно віднесений до інвестиційної або фінансової діяльності.

Проте у разі, якщо сплачений податок на прибуток можна чітко пов"язати з інвестиційною або фінансовою діяльністю, його треба відображати у складі відповідної діяльності.

Наприклад, підприємство має збиток від основної діяльності, але отримало доходи від фінансових інвестицій та сплатило податок із цієї суми.

У цьому разі суму сплаченого податку слід відобразити у складі руху коштів від інвестиційної діяльності.

У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується надходження або видаток коштів, відображених у статті "Грошові кошти від операційної діяльності", значення якого знаходимо, віднімаючи від рядка 120 рядок 140.

У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються надходження або видаток коштів, пов"язані з надзвичайними подіями у процесі операційної діяльності.

Прикладами руху коштів унаслідок надзвичайних подій є такі:

 • надходження від страхових компаній як компенсація збитків від пожежі;

 • надання допомоги працівникам, які постраждали внаслідок стихійного лиха.

При цьому слід пам"ятати, що надходження і видаток грошових коштів унаслідок надзвичайних подій показують окремими статтями у складі операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Через це у складі руху коштів від операційної діяльності слід відображати лише надходження та видаток коштів унаслідок надзвичайних подій, пов"язаних з операційною діяльністю.

У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

3. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність- це придбання та продаж позаоборотних активів, у тому числі віднесених до довгострокових інвестицій, активів, віднесених до короткострокових фінансових вкладень, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти.

Прикладами руху коштів унаслідок інвестиційної діяльності є такі:

 • платежі, пов"язані з придбанням та реалізацією основних засобів і нематеріальних активів;

 • аванси грошовими коштами і позики іншим підприємствам (крім пов"язаних з операційною діяльністю);

 • надходження коштів від фінансових інвестицій;

 • виплати грошових коштів при придбанні фінансових інвестицій;

 • надходження грошових коштів від реалізації та при придбанні майнових комплексів;

 • надходження грошових коштів від реалізації або витрати при придбанні пайових або боргових інструментів інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім еквівалентів грошових коштів і платежів, призначених для комерційних або торгівельних цілей);

 • надходження грошових коштів від повернення авансів і позик, наданих іншим сторонам (крім тих, які пов"язані з операційною діяльністю);

 • отримання відсотків;

 • отримання дивідендів.


 
 

Цікаве

Загрузка...