WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звiт про фiнансовi результати - Курсова робота

Звiт про фiнансовi результати - Курсова робота

Вступ

У програмі реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів зазначено, що трансформація системи бухгалтерського обліку забезпечить більш об"єктивне відображення фінансового стану і результатів діяльності суб"єктів господарювання, а також доступ усіх зацікавлених користувачів до інформації і звітності. Такими користувачами є інвестори, які потребують об"єктивної оцінки діяльності підприємства для прийняття рішень про можливість інвестицій.

Нормативні документи, що діяли раніше, втратили чинність і з 01.01.2000 року, основними документами, які регулюють систему бухгалтерського обліку є:

 • ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

 • Національні Положення бухгалтерського обліку;

 • Порядок подання фінансової звітності;

 • План рахунків бухгалтерського обліку.

Це пов"язано з приведенням національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

З 01.01.2000 року діє Положення(стандарт) № 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Головне призначення Звіту- надати користувачам інформацію про те, з яких джерел надходили гроші на підприємство, за якими напрямами і на які цілі вони витрачались.

1. Мета складання Звіту про рух грошових коштів

Положенням №4 визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

Норми даного Положення стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств,організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ).

Метою складання звіту - є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

У звіті наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної то фінансової діяльності.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

Негрошові активи (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій) не включаються до звіту.

Форма і зміст Звіту визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", що узгоджений з однойменним МСБО 7.

Звіт містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.

Під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Такими еквівалентами є високоліквідні інвестиції в цінні папери на строк, що не перевищує 3 місяці.

Рух коштів відображається у Звіті за трьома видами діяльності – операційною, інвестиційною та фінансовою.

Слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить у першу чергу від характеру господарської діяльності підприємства.Наприклад, інвестиції в цінні папери звичайно є інвестиційною діяльністю підприємства, але для інвестиційної компанії це основна (операційна) діяльність.

Крім того, у разі якщо одна операція включає суми коштів від декількох видів діяльності, їх слід розподіляти між відповідними видами діяльності.

Так, суму, сплачену банку, яка включає погашення позики та відсотки, буде відображено двома позиціями: відсотки – у складі операційної, а погашення позики – у складі фінансової діяльності.

До Звіту не включають негрошові операції.

Негрошовими операціями є операції, що не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів.

Прикладами негрошових операцій є такі:

 • бартерні операції;

 • надходження основних засобів на умовах фінансової оренди;

 • перетворення зобов"язань на власний капітал.

Негрошові операції, пов"язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю, слід розкривати в Примітках до фінансових звітів.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів у Звіті не відображають.

Наприклад, надходження коштів з банку до каси підприємства не розглядається як рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.

Для складання звіту про рух грошових коштів звичайно використовують показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п"ять основних етапів:

 • визначення зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів;

 • визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності;

 • визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності;

 • визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності;

 • подання отриманої інформації у формі звіту про рух грошових коштів.

  Для визначення зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів необхідно зіставити суми статті балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти" на початок і кінець року та відобразити їх у відповідних статтях звіту про рух грошових коштів.

  Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

  2. Рух коштів у результаті операційної діяльності

  Згідно з П(С)БО 4 інформація про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності має подаватися із застосуванням прямого або непрямого методу.

  При застосуванні прямого методу для визначення суми чистого надходження (видатку) коштів в результаті операційної діяльності у звіті послідовно наводяться всі основні класи (статті) надходжень та видатків, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів.

  Непрямий метод передбачає визначення суми чистого надходження (видатку) у результаті операційної діяльності послідовним коригуванням показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного у Звіті про фінансові результати.

  Операційна діяльність - це основний вид діяльності підприємства з отримання доходу, а також інші види діяльності, якщо вони не можуть бути віднесені до інвестиційної або фінансової.

  Прикладами руху грошових коштів унаслідок операційної діяльності є такі:

  • надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

  • надходження коштів за надання права користування активами;

  • платежі постачальникам;

  • виплати працівникам тощо.

  Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

  • змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов"язаної з операційною діяльністю протягом звітного періоду;

  • наведені в негрошових статтях;

  • наведені в статтях, які пов"язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльностей.

  Процес заповнення розділу І "Рух коштів в результаті операційної діяльності" включає п"ять кроків:

 • перенос показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

 • визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах;

 • визначення грошових коштів від операційної діяльності;

 • визначення чистого руху коштів до надзвичайних статей;

 • визначення чистого руху коштів від операційної діяльності.

  У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображається прибуток у графі "Надходження" рядка 010, або збиток у графі "Видаток" рядка 010 від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

  Визначенням прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах є врахування впливу на прибуток негрошових витрат (амортизації активів, забезпечень зобов"язань, витрат на сплату відсотків за фінансовими зобов"язаннями), а також фінансових результатів, не пов"язаних з операційною діяльністю.

  У статті "Амортизація необоротних активів" відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів у рядку 020 з р.260 форми № 2 "Звіт про фінансові результати", у графу "Надходження" рядка 050 переносимо дані рядка 160 форми №2, а у графу "Видаток" того ж рядка- дані рядка 130 форми №2, які нараховані протягом звітного періоду.

  Оскільки нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів є витратами, що зменшили прибуток підприємства, але не призвели до видатку його коштів, суму амотизації слід додати до прибутку, тобто відобразити у графі "Надходження" Звіту.

  У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображається зміна (у графі "Надходження"- збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов"язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

  Збільшення забезпечень, які відносяться до операційної діяльності, призводить до збільшення витрат звітного періоду, які не є видатком грошових коштів.Тому суму збільшення таких забезпечень слід додати до прибутку від операційної діяльності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...