WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Взаємозв'язок між складським і бухгалтерським обліком здійснюється за допомогою книги залишків або відомості. Вихідним моментом побудови обліку ТМЦ оперативно-бухгалтерським методом є номенклатура цінник.

На складах облік наявності і руху матеріалів здійснюється за картковою системою. На кожне найменування , тип , сорт , розмір (тобто на кожний номеклатурний номер) відкривають окрему картку типової форми № М-17. Усі кртки складського обліку до видачі їх із складу реєструються у бухгалтерії в особливому реєстрі і видаються матеріально-відповідальним особам під розписку. Замість карток можуть застосовуватись книги сортового обліку , пронумеровані і завірені підписами.

Складський облік здійснюють завідуючі коморами , комірники , які зобов'язані на основі первинних документів про надходження і відпуск ТМЦ вести записи в картках і після кожного запису виводити нове сальдо.

Контроль за своєчасним відображенням на картках руху ТМЦ , а також за правильністю і своєчасністю записів здійснює бухгалтерія підприємства або об'єднання.

У встановлені дні робітник бухгалтерії перевіряє записи у картках , робить у них відповідні помітки і приймає документи.

Прибуткові і витратні документи матеріально відповідальні особи передають до бухгалтерії по реєстру у строки , встановлені головним бухгалтером. Реєстр складають в одному примірнику. У ньому вказують кількість зданих первинних документів , що передаються , їх реєстраційні номери. Реєстрискладають окремо за прибутковими і окремо за видатковими документами.

При застосуванні ЕОМ документи комплектують у пачки за ознакою однорідності їх змісту та ін. До кожної пачки додається ярлик (талон) з вказівкою дати та кількості документів тошо.

Документи , що надійшли до бухгалтерії зі складів , перевіряються як з точки зору правильності їх формування , так і по суті відображення операцій. Потім їх таксують (оцінюють за прийнятими в обліку обліковими цінами). Таксування на ЕОМ або ПОМ (перфораційних обчислювальних машинах) проводиться автоматично при обробці документів , відповідно до програми [56,с.54].

Подальша обробка документів (при ручномуваріанті) , що надійшли до складів , проводиться , з одного боку для товарно-матеріального обліку (в частині складських операцій) ; з другого - для обліку придбання , розрахунків з постачальниками (як одного з розрахункових елементів) і для обліку виробництва і калькулювання собівартості продукції (як одного з елементів витрат на виробництво.

При оперативно-бухгалтерському обліку ТМЦ у бухгалтерії реєстрами обліку є відомості надходження і витрат по облікових групах у вартісному вираженні. Ці відомості складаються на основі протаксованих первинних документів (рахунків - платіжних вимог , прибуткових ордерів , актів приймання тощо).

Відомості руху ТМЦ ведуть у розрізі балансових рахунків , субрахунків по кожному складу і за кожен місяць.

Для звірення залишків ТМЦ на складах з даними бухгалтерії працівники обліку відкривають на рік книгу залишків ТМЦ. Матеріально відповідальні особи записують в книгу кількісні залишки , бухгалтерія перевіряє ці записи , а потім таксує залишки за кожним номенклатурним номером.

Залишки ТМЦ у вартісному вираженні по кожній обліковій групі і вцілому по складах повинні бути тотожними вартісним залишкам ТМЦ , що випливають із складського обліку по відомостях. Для цього залишки перевіряються на "сальдо". До сальдо (залишку) ТМЦ по обліковій групі (наприклад, тарні матеріали) додаються дані відомості приходу за цією ж групою , віднімаються дані по відомості витрат і порівнюються результати із залишками на кінець місяця по обліковій групі.

Оперативно-бухгалтерський метод обліку ТМЦ значно скорочує технічну роботу в умовах ручної праці , ліквідовує дублювання обліку , спрощує і посилює контрольні можливості його.

В умовах журнально-ордерної форми загальні дані з обліку наявності і руху ТМЦ по сальдовому методу ведуться у відомості №10.

Основним напрямком вибуття ТМЦ із складів є їх відпуск (передача на виробництво). Крім того , може мати місце внутрішнє переміщення ТМЦ , і в окремих випадках реалізація на сторону.

Для відображення у бухгалтерському обліку вибуття ТМЦ із складів за будь-якими напрямками складають спеціальну розроблювальну таблицю №1 "Витрати матеріалів по направленнях і шифрах виробничих витрат". При використанні ЕОМ або ПОМ складають аналогічного змісту машинограми. І в розроблювальних таблицях , і в машинограмах переліку вказуються рахунки , субрахунки , склади й інші місця зберігання матеріалів (чисельник).

На вартість матеріалів за твердими обліковими цінами , які відпущені на виробництво , роблять такі записи :

Дебет рахунку №20 "Основне виробництво"(на вартість

сировини,матеріалів,призначених для випуску готової продукції.

Дебет рахунку №21 " Напівфабрикакти власного виробництва"

Дебет рахунку №23 "Допоміжні виробництва" (на вартість

матеріалів,переданих для виготовлення продукції цими виробництвами).

Дебет рахунку №24 "Витрати на утримання й експлуатацію машин і

обладнання" (на вартість матеріалів , призначених ні ці потреби за кошторисом , і використання знарядь праці).

Дебет рахунку №25 "Загальновиробничі витрати" (на вартість

матеріалів,використаних цехами на господарські потреби).

Дебет рахунку №26 "Загальногосподарські витрати" (на вартість

матеріалів , використаних заводоуправлінням , та інші рахунки).

Кредит рахунку №50 "Матеріальні або інші рахунки виробничих

запасів"

Потім додатково розраховують і списують на відповідні рахунки частку транспортно-заготівельних витрат або відхилень від облікових цін.

Непотрібні матеріали підприємства реалізуються.

При відправці цих матеріалів покупцям складають бухгалтерський запис :

Дебет рахунку №45 "Товари відвантажені,виконані роботи і послуги".

Кредит рахунку №05 "Матеріали".

Кредит рахунку №06 "Паливо".

Кредит рахунку №08 "Запасні частини".

Витрати матеріальних цінностей внаслідок стихійного лиха відносяться на збитки , тобто :

Дебет рахунку №80 "Прибутки (доходи) і збитки"

Кредит рахунку №05 "Матеріали та ін."

Для контролю за витрачанням сировини на виробництво , наприклад на цукрових заводах , використовують норми витрат не лише за кількісною , а й за якісною характеристикою : вологість , цукристість , крохмальність , екстрактність , наявність білка і т.д. В залежності від якості кількість сировини . необхідної для отримання одиниці готової продукції, буде змінюватись.

При зміні норм доцільно зробити перерахунок факторів , позитивно і негативно впливаючих на хід виробничого процесу. Часто головною причиною , обумовлює необхідність їх зміни , є якісна характеристика вихідної сировини , яка , як відомо змінюється досить часто. З метою повного і точного виявлення відхилень від діючих норм необхідно регулярно робити перерахунок нормативних затрат з урахуванням складу корисної речовини.

При першому методі сортового обліку ТМЦ , і при третьому його варіанті на складі й бухгалтерії ведеться картотека кількісно-сумового обліку матеріалів. За даними цих карток щомісячно складаються сортові оборотні відомості , підсумки яких звіряються з даними синтетичного обліку. В умовах першого варіанту цього методу в бухгалтерії картотека кількісно-сумового обліку не ведеться , а на основі первинних документів по кожному складу складається сортова оборотна відомість , підсумки якої звіряються із синтетичним обліком , а кількісні показники - з даними карток складського обліку.

Суть другого методу полягає в тому , що кількісно-сортовий облік матеріальних цінностей ведеться тільки на складі. В кінці місяця матеріально-відповідальні особи складають матеріальні звіти в двох примірниках і здають їх в бухгалтерію , де перевіряють правильність проведених записів і один примірник залишають в бухгалтерії , а другий передають матеріально відповідальній особі. В звіті вказується залишок і рух матеріалів тільки в кількісному вираженні , суми проставляють у бухгалтерії на основі номенклатури-цінника. Після їх обробки вказані звіти є регістрами аналітичного обліку матеріалів і замінюють оборотні відомості руху матеріалів. Другий метод сортового обліку матеріалів доцільно використовувати на тих підприємствах , де використовується невелика кількість ТМЦ.

При першому і другому методах дублюється аналітичний облік на складі й бухгалтерії , через що ці методи трудомісткі та неоперативні. Найбєльш ефективним є оперативно - бухгалтерський (сальдовий) метод обліку матеріалів, при якому кількісно - сортовий облік на складі доповнюється вартісним обліком у бухгалтерії. Але незручність виявлення допущених помилок значно протидіє його широкому розповсюдженню.


 
 

Цікаве

Загрузка...