WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Можливість перевірити наявність ТМЦ у місцях зберігання та порівяння з фактичною наявністю. На основі інформвції інвентарної картотеки здійснюють контроль за наявністю неліквідів у місцях зберігання ТМЦ,на підставі чогоприймають управлінські рішення щодо їх ліквідації.

На основі введених даних створюється інформація,що передається каналами зв'язку в АРМБ ІІ категорії,де бухгалтер контролює введені дані,перевіряє їхню повноту й достовірність,при необхідності доповнює інформацію,якої не вистачає,і створює інформаційну базу АРМБ ІІ категорії.

На АРМБ ІІІ категорії здійснюють контроль інформації,зведення її в цілому по підприємству,аналіз,контроль,прогнозування і приймають управлінські рішення,що стосуються підприємства в цілому (схема№4).

Схема №4 "Інформаційний взаємозв'єязок АРМБ з іншими АРМ та інформаційною системою підприємства"

Інформаційна система підприємства

АРМБ І категорії АРМБ ІІ категорії АРМБ ІІІ категорії

(склад,комора, (бухгалтерія) (управління

ділянка,цех) підприємством)

АРМБ з обліку АРМБ з АРМБ з обліку

фінансово- обліку витрат відвантаження

розрахункових на виробництво і реалізації

операцій готової продукції

У наведеній схемі взаємодія завдань обліку,контролю і аналізу здійснюється через вза'ємодію показників.

В умовах автоматизованої системи обробки даних можливі різні варіанти розподілу завдань між АРМБ.

Процес обробки облікових даних реалізують через дерективи об'єднані в меню ІІІ рівнів.Цей процес полягає у виконанні всіх необхідних операцій з вводу,обробки,зберігання і видачі необхідної інформації,групування даних на рахунках,за кодами аналітичного обліку з метою контролю за наявністю і рухом ТМЦ,своєчасністю складання звітності та прийняття управлінських рішень (схема №10).

Схема №10 "Технологічний розв'язок завдань на АРМБ з обліку ТМЦ"

В умовах функціонування АРМБ в обліку ТМЦ застосовують таку нормативно-довідкову інформацію:

Довідник структурних підрозділів

Довідник зовнішніх організацій

Довідник працюючих

Довідник номенклатура-цінник ТМЦ

Довідник договорів на поставку ТМЦ

Довідник кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку

Довідник лімітів відпускання ТМЦ

База знань

Результатом розв'язку завдань з обліку ТМЦ є формування відомостей про господарські операції та відображення вихідної інформації, а саме:

Картка обліку ТМЦ

Відомість надходження ТМЦ

Відомість обліку витрат ТМЦ за напрямами

Оборотна відомість аналітичного обліку ТМЦ

Відомість нарахування та списання зносу МШП

Відомість переоцінки ТМЦ

Відомість наявності невикористаних ТМЦ

Звіряльна відомість результатів інвентаризації ТМЦ

Моделювання обліку виробничих запасів

Довідкова інформація

Відомість надходження матеріальних цінностей (таблиця 11) призначена для контролю їх надходження на склад, а також розрахунки з постачальниками та ходом надходження матеріалів.

Відомість обліку витрачання матеріальних цінностей за напрямами призначена для відображення матеріалів за виробничими витратами окремо згідно з нормами і відхиленнями від норм (таблиця 12).

Таблиця №11 "Відомість надходження матеріальних ресурсів".

Номер доку-мента

номер

супро-воджу-ючого документа

Код

поста-чальника

найме-нуван-ня

поста-чальника

код

матері-алу

найме-нуван-ня матері-алу

одини-ця

виміру

кількі-сть

сума

коді субра-хунку аналі-тично-го обліку

дата

утво-рення

забор-гованості

Таблиця №12 "Відомість обліку витрачання матеріальних ресурсів".

код

структур-ного

підрозділу

код

виробничих

витрат

номенклатурний

номер

фактичні

витрати

у тому числі

код

причини і

відхилень

кількість

сума

згідно з нормами

згідно з відхиленнями

кількість

сума

кількість

сума

Висновки і пропозиції

Дослідження питань управління ТМЦ, критичне вивчення теоретичної та методичної бази бухгалтерського обліку і аудиту використання і збереженння матеріальних ресурсів дозволили зробити ряд висновків і внести конкретні пропозиції щодо вдосконалення методики і організації обліку і аудиту використання і збереження матеріальних ресурсів на Бучацькому цукровому заводі. Найсуттєвішими з них є:

1. При вивченні методологічних питань ефективності використання та збереження матеріальних ресурсів важливе значення має вияснення економічної суті "товарно-матеріальні цінності".

За характером участі у виробничому процесі матеріальні ресурси відносяться до предметів праці, на які спрямована праця людини з метою одержання готового продукту. Предмети праці споживаються у процесі виробництва повністю, тобто переносять всю вартість на виготовлений продукт відразу і замінюються після кожного виробничого циклу.

Матеріальні ресурси можуть виступати в якості виробничих запасів, тобто знаходитись на підприємстві, і отже, вступати у сферу виробництва, але ще не використовуватись безпосередньо у процесі виробництва.

2. Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції промисловості становить біля 50 - 60% , тому актуальним є питання економії матеріальних ресурсів, які на сьогоднішній час значно обмежені. Для забезпечення економії потрібно впроваджувати безвідходні та ресурсозберігаючі технології, використовувати місцеву сировину і ін.

3. Для вирішення питань економії необхідно підвищити аналітичність обліку ТЗВ, які доцільно обліковувати на окремому рахунку в розрізі деталізованої номенклатури: витрати на транспортування ТМЦ до місця знаходження підприємства (залізничний тариф, водний фрахт та ін.); витрати на доставку матеріальних цінностей від залізничної станції, порту до складу покупця, витрати на утримання спеціальних заготівельних пунктів, складів; витрати на відрядження та ін.

Аналітичний облік ТЗВ по цій номенклатурі необхідно будувати так, щоб потім можна було їх прямо віднести до відповідних матеріальних цінностей.

Слід відмітити, що процес забезпечення на підприємстві не знаходить відображення в плануванні та обліку. Необов'язковість ведення рахунків 15 та 16 в промисловості приводить до відсутності інформації про процес постачання, то вони відображаються на рахунку 26 разом з іншими витратами на управління виробництвом.

4. На підпиємстві тара в залежності від вартості обліковується або в складі оборотних засобів, або - оновлених засобів, в залежності від призначення може обліковуватися на субрахунку № 05 - 4 або рахунку 12. При цьому не використовується принцип класифікації засобів за призначенням, ускладнюється аналіз затрат на тару з метою виявлення резервів економії.

Доцільно було б відкрити окремий рахунок "Тара" і на ньому сконцентрувати облік всієї тари за певними субрахунками. Для відображення зносу тари, яка знаходиться у експлуатації, слід передбачити пасивний рахунок "Знос тари". Для оперативного обліку поворотної тари необхідно вести спеціальний журнал, а для контролю за рухом - супровідні талони.

5. Недоліком існуючої системи бухгалтерського обліку є відсутність спеціального рахунку, або субрахунку для відходів виробництва. Облік та оцінка відходів до цих пір не регламентовані.

6. Необхідно особливу увагу звернути на організацію складського господарства з відповідними ваговими приладами, забезпеченням вимірювальною технікою та мірною тарою.

7. Оскільки стан нормування на цукровому заводі та на переважній більшості підприємств в запущеному стані, потрібно звернути увагу на впорядкування нормативної бази, створення дійового нормативного господарства.

8. Облік ТМЦ та їх аналіз мають забезпечити ефективне використання матеріалів та зниження матеріаломісткості продукції. Цього можна досягти при використанні автоматизованої інформаційної системи обліку з використанням АРМ бухгалтера, при якій можливе раціональне управління ТМЦ.

9. Щоб підняти аудит на якісно новий рівень, необхідно приділити належну увагу внутрішньому аудиту, оскільки саме такий аудит визначає ефективність роботи підприємства і результати зовнішнього аудитора. Ця система вимагає не тільки інформаційного, а й організаційного, технічного, технологічного, економічного та юридичного забезпечення.


 
 

Цікаве

Загрузка...