WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

Бухгалтерський облік і аудит товарно-матеріальних цінностей на підприємствах промисловості України - Дипломна робота

1,3,5 - норматив

2,4 - фактичні видатки

Малюнок 1: Модель обліку витрачання ТМЦ на виробництві.

Культура ведення бухгалтерського обліку перевіряється на підприємствах вибірково ( а саме, візуально). Зокрема, наявність арифметичних помилок в первинних чи зведених документах, підчисток, підтирок, закреслень, неакуратне їх ведення, відсутність підписів посадових осіб, несвоєчасне складання документів.

На основі даних відділу кадрів (або з розмови з головним бухгалтером) роблять висновок про рівень кваліфікації облікових працівників. Цей висновок можна подавати на вимогу клієнта, в іншому випадку вона залишається "для внутрішнього користування" і використовується для визначення ступеня довіри до діючої на підприємстві системи обліку.

Порядок ведення бухгалтерського обліку.

Підприємство, установа ведуть бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

При веденні бухгалтерського обліку підприємство, установа повинні забезпечити:

- наявність протягом поточного року прийнятої методології

відображення окремих господарських операцій та оцінки

майна відповідно до правил передбачених Положенням про

ведення бухгалтерського обліку. Заміна методології обліку на

наступний рік має бути зазначена у річній бухгалтерській

звітності;

- повноту відображення обліку за звітний період (місяць,

квартал, рік) усіх господарських операцій, проведено у

зазначений час, та результатів інвентаризацій майна і

зобов'язань;

- правильність віднесення доходів і витрат до відповідних

звітних періодів. Доходи і витрати визначаються у звітному

періоді, до якого вони віднесені незалежно від часу

надходження доходів та оплати витрат, якщо інше не

встановлене цим Положенням;

- розмежування в обліку поточних витрат на виробництво

(витрат обігу) та капітальних вкладень;

- тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за

рахунками синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця.

Органи і посадові особи, які мають доступ до документів і даних бухгалтерського обліку та звітності підприємства, установи, несуть відповідальність за розголошення даних, що становлять комерційну таємницю, відповідно до чинного законодавства України.

В організації і веденні бухгалтерського обліку важливе місце відводиться документуванню господарських операцій і відображенню їх у всіх бухгалтерських регістрах; оцінці майна і господарських операцій і проведенні інвентаризацій майна підприємства, фірми та ін; бухгалтерській звітності.

Аудиторська оцінка облікової політики підприємства

Можливості стабільного функціонування підприємства у внутрішньому середовищі і його соціально-економічному розвитку багато в чому залежить від концепції, покладеної в основу організації обліку взагалі і бухгалтерського зокрема. Одне діло коли він вирішує завдання чисто інформаційного характеру і в цьому своєму значенні націлений в основному на облік руху і стану господарських засобів і джерел їх формування, представлення звітності і т д. Зовсім інше, якщо функція обліку є органічною частиною цілісної системи управління. В другому випадку обліковий персонал будує свою роботу в інтересах удосконалення загального процесу управління шляхом зміцнення взаємозв'язків з усіма підрозділами і контролю використання ресурсів, активного втручання в процес прийняття рішень, створення інформаційних умов для здійснення управління в центрах, де безпосередньо формуються результати діяльності.

Звернення аудитора до концептуальних аспектів здійснення функцій обліку необхідне, практично, в кожному випадку - і тоді, коли він вирішує чисто облікове завдання, і тоді, коли питання обліку мають допоміжні значення. Так чи інакше, але більшість аудиторських напрямів зв'язані з інформаційною системою, в якій основна роль належить бухгалтерському обліку.

Такі загальні положення характеризують напрями облікової політики підприємства, якщо розглядати її з точки зору інтересів системи управління [5,ст.34]

Впровадження функції обліку в центри прийняття управлінських рішень. Організація обліку не повинна бути однаковою в різних за складністю виробництвах. В кожному окремому випадку ввід бухгалтерів в апарат управління цехів, відділів та інших підрозділів чи вивід їх з таких центрів повинен визначатися інтересами справи і випливає із об'єктивної необхідності.

Проблема повинна вирішуватись шляхом цілеспрямованого поєднання централізрваного і децентралізованого підходів в організації облікового апарату. На практиці рідко зустрічаються ідеальні ситуації, коли може бути прийнятим тільки той чи інший підхід, тому необхідно знайти оптимальні варіанти їх поєднання.

Делегування повноважень і відповідальності. В складних великих системах головний бухгалтер не може вирішувати багато запитань, які виникають в його діяльності, а тому не повинен одноособово відповідати за всі процеси, які здійснюються в підрозділах підприємства.

Концепція прогресивної облікової політики повинна передбачати цілеспрямовану передачу визначеної частини повноважень і відповідальності головного бухгалтера керівникам облікових підрозділів або окремим виконавцям, які здійснюють процес обліку безпосередньо в підрозділах.

Взаємозв'язок обліку з іншими функціями. Організація облікового апарату повинна створити умови для вдосконалення загального циклу управління економікою підприємства і її відносно уособленими об'єктами, посилення зв'язку між функціями планування, обліку, контролю, аналізу, регулювання. Це не тільки покращує взаємодію бухгалтерів з виконавцями інших підрозділів, що само по собі має дуже велике значення, збагачує методи планування.

Взаємозв'язок між оперативним і бухгалтерським видами обліку. Обидва види обліку взаємозв'язані між собою в циклах оперативного і поточного управління економічною діяльністю. В першому випадку інформація оперативного обліку підкріплюється, а у випадку необхідності доповнюється бухгалтерськими показниками, в другому - показники деталізуються і доповнюються відомостями оперативного обліку. Взаємозв'язок будується на принципах:

- послідовності інформації, коли мова йде про об'єкти які в

різний час були відображені в оперативному і бухгалтерському

обліку а також доповнення інформації одного виду обліку

відомостями іншого, коли об'єкти не співпадають;

- одноразової фіксації первинної інформації і багаторазового

використання проміжних і заключних даних в оперативному і

поточному управлінні;

- представлення інформації в згорнутому вигляді, яке

здійснюється по мірі підвищення рівнів управління на основі

принципів послідовності і доповнень;

- взаємопроникнення властивих їм методів, в основному

прийомів, які складають метод бухгалтерського обліку.

Оперативність облікової інформації. Кінцеві економічні результати діяльності підприємства формуються із дня в день і в цьому пріоритет в цілісній системі управління належить оперативному управлінню. В цих умовах управлінський напрямок обліку визначається його можливостями формувати інформацію про стан основних показниікв діяльності в терміни необхідні для своєчасного прийняття управлінських рішень.

Достовірність інформації. Вирішувати внутрішні проблеми управління, користуватися довірою внутрішніх підприємств і закладів можливо тільки в умовах існування інформації, яка відображає дійсний стан економічних об'єктів і виключає можливості обману і т. д.

В процесі ознайомлення з станом концепсуальних питань чи глибокого їх вивчення аудитор використовує прийоми порівняння і оцінки. Концепція облікової політики оцінюється в основному в порівнянні з вітчизняними і світовими аналогами, а також з можливостями, які пропонують практиці існуючі наукові пропозиції.

Внутрішній аудит.

Слід мати на увазі, що бухгалтерський облік покликаний як виконувати свою контрольну функцію, так і бути інформаційною базою для системи внутрішнього контролю на підприємстві направлена на цілі управління виробничо - фінансовою діяльністю підприємства, контроль за формуванням затрат і результатів виробничо-господарської діяльності. Зміст і форми внутрішніх звітів, періодичність, строки складання і представлення, перелік користувачів внутрішньої звітності встановлюється самим підприємством.

На даних підприємствах створюються системи внутрішнього аудиту - контрольного органу всередині фірми. Внутрішній аудит здійснює не головний бухгалтер або бухгалтерія, а спеціальний професійний аудиторський орган (відділ чи управління), керівник якого підпорядковується керуючому фірми (директору) або річному збору акціонерів. Служба внутрішнього аудиту проводить фінансові перевірки на самій фірмі, в її філіях чи дочерних фірмах. Саме ж система внутрішнього контролю вимагає не тільки інформаційного , а й організаційного, технічного, технологічного та юридичного забезпечення. Оцінити її відповідність та здатність виконувати свої функції - непросте завдання, розв'язувати яке належить аудитору. [5, ст.16]


 
 

Цікаве

Загрузка...