WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Споживче оподаткування - Дипломна робота

Споживче оподаткування - Дипломна робота

Структурна перебудова господарства та перехід до загальноприйнятих у світі ринкових методів господарства підвищили інтерес до широкого дослідження таких сторін економіки, які пов'язані із втручанням держави у соціально-економічне життя. Істотною стороною цього процесу виступає підвищена зацікавленість проблемами державного регулювання через податкові важелі. Входження української держави у ринкові відносини змінює аспекти всіх економічних інститутів, в першу чергу, це стосується бюджетної системи[41].Виважена податкова політика на даному етапі є гарантом стабілізації економіки і її поступального зрушення до розширеного виробництва.

Таким чином, в умовах переходу до ринкової економіки нагальною необхідністю є подальше вдосконалення фінансових стосунків, і особливо, податкових відносин підприємств, організацій і населення з бюджетом. При цьому податкові платежі призначені стати в руках органів влади головним інструментом державного регулювання економіки, формування доходів бюджету, стимулювання науково-технічного процесу, обмеження росту цін та інфляції. В умовах ринкової економіки держава широко використовує податкову політику як визначений регулятор впливу на негативні явища ринку. За допомогою податкових надходжень, пільг і фінансових санкцій держава ставить єдині вимоги до підприємств щодо ефективності ведення господарства. Від того, наскільки правильно побудована система оподаткувань(115), залежить ефективне функціонування всієї економічної системи. В сучасному господарському механізмі податки покликані посилити правовий захист майнових інтересів підприємств, об'єднань., стимулювати підвищення ефективності виробництва, надаючи юридичну і фактичну можливість розпоряджатися доходами.

В умовах переходу до ринкових відносні різко зростає роль податків як регулятора ринкової економіки, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства. За допомогою податків держава може проводити енергійну політику в розвитку наукоємних виробництв і ліквідації збиткових підприємств. Податки мають забезпечити впровадження у життя економічної реформи, виведення економіки з кризи, вирішення головних завдань перехідного періоду і, перш за все, стабілізацію фінансової системи держави.

Крім чисто фіскальної функції, система податків і зборів служить механізмом економічного впливу на суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщення, прискорення науково-технічного прогресу [ 120]. Податками можна стимулювати або, навпаки, обмежувати ділову активність, а відповідно і розвиток тих чи інших галузей підприємницької діяльності ; створити передумови для зниження витрат виробництва й обігу приватних підприємств, для підвищення конкурентноздатності національних підприємств на світовому ринку. За допомогою податків можна проводити протекціоністську економічну політику або забезпечити свободу товарному ринку. Податки створюють основу дохідної частини бюджету, забезпечують можливість фінансового впливу на економіку через видаткову частину.

Держава впливає па економічні процеси як через законодавчі так і через фінансову й кредитну політику і, в першу чергу, через державний бюджет[ 124]. У перехідний до ринкової економіки період через бюджет здійснюють перерозподіл коштів, інвестування пріоритетних напрямків розвитку виробництва, виконання цільових загальнодержавних програм. Для цього держава використовує різні методи впливу фінансово-бюджетного механізму та процес розширеного відтворення.

Зробивши такий маленький огляд податків в економіці на рівні держави, хочеться сказати, що необхідне подальше вдосконалення податкової системи в напрямі її лібералізації та децентралізації за рахунок зменшення частки валового внутрішнього продукту, яку розподіляють через бюджет. Потребує також вдосконалення і механізм оподаткування, який стимулював би виробництво за пріоритетними напрямами економіки і сприяв впровадженню у виробництво нових технологій та високоефективного обладнання - це вже потребує зміни податкової політики держави, як на макрорівні, так і на макрорівні. У нашій країні часто здійснюється робота по узагальненню всіх економічних показників фіскальних органів, тобто здійснюється контрольно-аналітична робота.

Податкова структура виконує одну з функцій фіскальних органів. Таким чином контрольно-аналітична робота податкової структури, як фіскальною органу проводиться за допомогою колегій ДПА України. Колегія ДПА України є дорадчим органом, її діяльність здійснюється за принципом поєднання єдиноначальності і колегіальності. Головними завданнями колегії є забезпечення дієвого контролю за дотриманням податковою законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів, інших платежів, неподаткових доходів і внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України, а також забезпечення стягнення з порушників податкового законодавства накладених на них фінансових санкцій і адміністративних штрафів, захист інтересів держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Відповідно до цих завдань колегія на своїх засіданнях розглядає концепції податкової політики та практики застосування податкового законодавства, питання структури і штатів державних податкових органів країни, добору, розстановки і фахової підготовки кадрів, пропозиції щодо вдосконалення системи обчислення і справляння податків і неподаткових платежів, звіти керівників структурних підрозділів ДПА України і державних податкових адміністрацій про стан роботи відповідних підрозділів та виконання ними своїх функціональних обов'язків, матеріали перевірок і обстежень роботи державних податкових адміністрацій щодо забезпечення виконання покладених на них функцій, наказів та інших рішень, пропозиції, заяви і скарги платників податків та інші питання. Відповідно проводиться такі колегії в областях, де розглядається питання податкової роботи в області в цілому так і зокрема по кожному окремо взятому районі. Питання, які виносяться на дані колегії аналізуються і зводяться відділом економічного аналізу.

Таким чином, будучи ''державним оком" у фінансовому забезпеченій функціонування державного організму, стоячи на захисті інтересів держави, податковою адміністрацією створено не тільки підрозділи обліку і звітності, документальних перевірок юридичних та фізичних осіб, підрозділи примусового стягнення податків, а також економічного аналізу. Це дає змогу, з одного боку, постійно стежити за повнотою і своєчасністю сплати податків різними категоріями платників, вживати заходи по ліквідації заборгованості перед бюджетом, а з другого боку - не задушити в своїх "обіймах" тих, хто виробляє матеріальні цінності. Як ми уже зрозуміли даний підрозділ економічного аналізу є саме тим осередком, де згруповуються основні показники податкової роботи, здійснюється їх аналіз, прогноз а також вивчається соціально-економічний стан підприємств. Уявімо собі, що проводиться колегія в області по питанню контрольно-аналітичної роботи Чемеровецької МР ДПІ у Чемеровецькому районі у сфері справляння податків на споживання, а також їх порівняльна характеристика з минулими роками. Дане питання необхідно вивчати і аналізувати починаючи з основних показників соціально-економічного стану Бучацького району за 2000 рік у порівнянні з минулим 1999 роком. Бучацький район розміщений в південно-західній частині Тернопільської області. Територія району становить 802кв.км. На ній розміщено місто Чемерівці (районний центр), селище міського типу Золотий потік та 59 сільських населених пунктів.

Бучацький район в основному сільськогосподарський. Сільським господарством в районі займаються 42 приватних агропромислових підприємства, 69 фермерських господарств, ВЛТ "Птахофабрика Чемеровецька", аграрний коледж, СПТУ-26, ВАТ "Чемероввецькі гаї", Чемеровецький кінний завод", СП "Чайка" та індивідуальні господарства сільських жителів.

Всього вироблено сільськогосподарської продукції в порівняльних цінах 1996 року на 64286 тис. грн. що на 2030 тис.грн. більше, ніж у 1999 році. Проте, таке збільшення виробництва пройшло лише за рахунок збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції особистими підсобними господарствами на 3942тис.грн, а колективними та приватними сільськогосподарськими підприємствами допущено спад виробництва с/г продукції відповідно на 1912тис.грн.

В 2000 році в роботі господарського комплексу району намітились певні позитивні зрушення. Промисловими підприємствами в цілому досягнуто збільшення виробництва продукції порівняно з 1999 роком па 7950 тис. грн. (122,7%).

Програму 2000-го року промисловими підприємствами району виконано на 124,2%. Зверх завдання вироблено продукції на 8369,3 тис. грн. У Бучацькому районі такі великі підприємства, як завод "Квант" та промислові цехи райСТ зменшили до 1999 року виробництво продукції відповідно на 22,8 і 71,7 тис. грн. (88,3 і 84,2%) і не виконали програмних завдань року.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за станом на 01.01.2001 р. склала відповідно 14298 тис. грн. та 30987тис.грн.., з них прострочена відповідно-7473тис.грн. та 22179 тис.грн. Заборгованість по зарплаті промислових підприємств складає 320,5тис.грн. В бюджетній сфері заборгованість по зарплаті становить І400,4тис.грн, в тому числі за 1999рік-592,8тис.грн, за 2000 рік -807,6тис.грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...