WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

 • Принцип повноти (жодна із подій не повинна бути пропущена, всі події повинні відображатися у повному обсязі);

 • Принцип доказовості (доходи і затрати повинні бути обов'язково задокументовані);

 • Принцип періодичності (розподілення усіх подій на чіткі періоди).

  Податковий облік є складовою частиною системи оподаткування України, тому на принципи його здійснення значний вплив повинні мати принципи побудови всієї системи оподаткування, які задекларовані у Законі України "Про систему оподаткування". Зокрема:

  • Обов'язковість – введення норм стосовно сплати податків і зборів, визначених на основі достовірних даних про об'єкти оподаткування, і встановлення відповідальності за порушення податкового законодавства;

  • Рівність – недопущення любих проявлень податкової дискримінації;

  • Стабільність – забезпечення незмінності податків, їх ставок, а також податкових пільг у продовж бюджетного року.

  В умовах, в яких на сьогодні здійснюється податковий облік, із принципів бухгалтерського обліку порушуються наступні:

   • Передбачливість – використання в обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню й завищенню оцінки зобов'язань і затрат, активів і доходів підприємства. Відмінності в методах оцінки затрат і доходів в бухгалтерському і податковому обліках, які мають місце сьогодні, є одною із суттєвих причин, обумовлюючих неспівпадання бухгалтерського і податкового прибутку підприємства;

   • Автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, обумовлене від його власників, у зв'язку з чим власне майно і зобов'язання власників не повинні вживати на звітність підприємства.

  Однак в системі податкового обліку на розмір оподатковуваного прибутку підприємства великий вплив має фактор пов'язаності тих чи інших платників податків, яка визначається, виходячи із особливостей і зобов'язань як посадових осіб, так і власників підприємства. Самим значним порушенням принципу автономності є спроби стягнення податку на додану вартість на основі так званих "непрямих" методів, коди база оподаткування ставиться в залежність від власних доходів засновників і керівництва фірми [76.34];

  • Послідовність – постійне (із року в рік) застосування підприємством вибраної облікової політики. Даний принцип по відношенню до податкового обліку постійно порушується прийманням безкінечних поправок до податкових законів, що не дозволяє однаково враховувати одні і ті ж події на протязі року;

  • Принцип історичної (фактичної) собівартості – пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи із затрат на їх виробництво і закупівлю. В податковому обліку пріоритетними виступають не "фактичні", а "звичайні" ціни;

  • Привалювання суті над формою – операції враховуються у відповідності з їх суттю, а не тільки по юридичній формі. Даний принцип порушується не завжди виправданою вимогою присутності в податковому обліку додаткових документів. Так, наприклад, якщо підприємство здійснило передоплату і не встигло одержати податкову накладну, то воно, маючи підтвердження факту оплати (виписку банку), не має права на відображення суми оплаченого податку на додану вартість в податковому обліку.

  Слід зазначити, що виділення податкового обліку окремо від фінансового і управлінського обліків є дискусійним [77.31], оскільки питання взаємозв'язку бухгалтерського обліку і оподаткування – нове для України. Воно досліджувалося Вишневським В.П., Бородкіним О.С., Головом С.Ф., Маричем П.. Малишкіним О.І. та іншими. Кожен з них дотримується своєї точки зору щодо визначення місця податкових розрахунків у систему бухгалтерського обліку. Зокрема, Голов С.Ф. обгрунтовує податковий облік як такий, що призначений для визначення сум податків і контролю за їх сплатою . Проте він не наполягає на виділенні його із цілісної системи вищого ґатунку. Вишневський В.П. , Валуєв Б.І. , Бородін О.С. також вважають за краще зберігати цілісність системи бухгалтерського обліку.

  Малишкін О.І. визначає податковий облік як облік прибутку та податку на додану вартість, Марич П. вказує на необхідність створення податкового обліку поряд з бухгалтерським з метою накопичення відповідних даних про валові витрати та валові доходи для складання податкових декларацій Литвин Ю.Я. пише, що "під податковим обліком слід розуміти облік, який забезпечує виконання органами державної податкової адміністрації своїх основних функцій щодо наповнення доходної частини бюджету держави загальнодержавними та місцевими податками. Він вважає, що податковий облік повинен покладатися більшою частиною на плечі відповідних податкових органів.

  А ось Войтенко Т. зазначає [37.15], що "... поєднання бухгалтерського та податкового обліку зараз не може бути й мови". Оскільки наслідком реформи стало остаточне розділення бухгалтерського та податкового обліків; і хоча обидва обліки ґрунтуються на тих самих первинних документах, фіксують ті ж самі факти господарського життя підприємства, однак мету вони мають різну, використовуючи при цьому неоднакові методи оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат для цілей оподаткування та у бухгалтерському обліку, що обумовлює відмінності між обліковим (бухгалтерським) та оподатковуваним прибутком.

  Слід нагадати, що бухгалтерський облік слугує для нагромадження та систематизації даних первинних документів у розрізі показників, необхідних для складання фінансової звітності, покликаний показувати реальний фінансовий та майновий стан підприємства і, як наслідок, відображати реальні доходи, витрати та фінансові результати діяльності такого підприємства незалежно від правил та вимог податкового законодавства [79.55].

  Податковий же облік повинен забезпечувати визначення сум валового доходу, валових витрат та амортизаційних відрахувань і в остаточному підсумку податкових зобов'язань підприємство з метою встановлення прибутку, що підлягає оподаткуванню, та складання податкової звітності (декларації про прибутки підприємства та додатків до неї).

  Ситуація набула більшого загострення з переходом українського обліку у 2000р. до міжнародних стандартів, які очевидніше розрізняють облік оподаткування та управлінський і фінансовий облік "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішення повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства".

  Проте система бухгалтерського обліку в Україні не повно виконує це завдання, оскільки сутнісно "залишається інструментом для податкових розрахунків і не задовольняє потреби інвесторів, кредиторів, меценатів та інших користувачів бухгалтерської звітності". Отож маємо, з одного боку, верховенство законодавства щодо оподаткування над положенням з бухгалтерського обліку, а з іншого – відсутність законодавчого закріплення прав всіх груп користувачів на отримання достовірної інформації про діяльність підприємства. Це зумовлено тим, що нова нормативна база бухгалтерського обліку та попередньо прийняті податкові закони регламентують різні підходи щодо бухгалтерського обліку та обліку з метою оподаткування. Зокрема, мають місце методично різні схеми щодо оцінки й обліку об'єктів. Невідповідність нормативної бази України виявляє себе в частині обліку основних засобів, запасів, відстрочених податкових активів і зобов'язань, що надалі впливає на визначення прибутку підприємства до оподаткування. Методика розрахунку останнього також радикально відрізняється від облікового способу розрахунку (див. табл. 1.1).

  Одним із основних аргументів, що виділяють податковий облік від бухгалтерського є облік витрат.

  У бухгалтерському обліку витрати безпосередньо впливають на зменшення

  активів або на збільшення зобов'язань та зменшення власного капіталу. В податковому обліку до валових витрат відносять будь-які витрати платника податку

  Таблиця 1.1

  Регламентування обліку об'єктів,

  яке в даний час діє на території України

  Стаття

  Податкове законодавство

  Відстрочені податкові активи і зобов'язання

  Формування відстрочених податкових активів та зобов'язань законом не передбачене, тому облік валових доходів і валових витрат суперечить принципам обачності, нарахування т відповідності доходів і витрат.

  Основні засоби:

  Групуються за трьома групами відносно яких нараховується амортизація.

  Амортизація

  Нарахування амортизації проводиться згідно з коефіцієнтами, встановленими щодо кожної групи основних засобів.

  Періодичність нарахування амортизації


   
   

  Цікаве

  Загрузка...