WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

У зарубіжній спеціальній літературі з аудиту відзначені особливості проведення аудиту в середовищі ЕОД, описані специфічні процедури і прийоми, які здійснюють з допомогою обчислювальної техніки. Зокрема, Дж.К.Робертсон описує процедури вивчення комп'ютерної облікової системи і середовища контролю, вказує на напрямки та процедури тестування автоматизованих систем з метою оцінки ризику неефективності контролю. У наукових працях британських та американських економістів Р.Доджа, Р.Адамса, Е.А.Аренса і Дж.К.Лоббека, Ф.Л.Дефліза та ін. також приділена велика увага особливостям проведення аудиту з допомогою комп'ютерів, описані процедури автоматизованого контролю. Заслуговує на увагу навчальний посібник проф. А.М.Романова і Б.Ю.Одинцова "Компьютеризация аудиторской деятельности", який є, фактично, єдиною ґрунтовною працею з комп'ютерного аудиту в країнах — членах СНД. Але, на наш погляд, цей посібник орієнтований, в першу чергу, на автоматизацію аудиторської діяльності на рівні аудиторської фірми (розробку програмних засобів, внутрішньо машинної інформаційної бази тощо) і не дає детальних вказівок щодо проведення перевірки в середовищі ЕОД підприємства-замовника. Дещо далі в своїх наукових розробках пішов В.П.Завгородній, який у праці "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту" висвітлив ряд важливих організаційних, методологічних і методичних аспектів комп'ютерного аудиту.

АПУ поки що не затвердила жодного національного нормативу, який би регулював аудит у середовищі ЕОД. Тому вітчизняним аудиторам слід керуватися МНА № 15,16,20, які містять змістовні інструкції для проведення комп'ютерного аудиту. Слід зауважити, що МНА відрізняють поняття аудиту в середовищі ЕОД від методики проведення аудиту з допомогою комп'ютерної техніки. Відомий британський аудитор Р.Додж пише, що "облікові системи, які використовують комп'ютери, надають аудитору можливість працювати з комп'ютерною мережею клієнта (або інших осіб). Цей прийом відомий як методика аудиту з використанням комп'ютерів (Computer-Assisted Audit Techniques - CAATs)" і включає дві складові — програмне забезпечення аудиту та контрольні дані. Сферу застосування СААТs розглядають досить широко, хоча вона не поширюється на значну частину аудиторських процедур. Не слід забувати, що норму аудиту "Аудит у комп'ютерному середовищі", на яку посилається Р.Додж, видав АРС (Audit Practices Committee — Комітет з практики аудиту) ще в червні 1984 р. Звичайно, майже 15 років тому сфера застосування комп'ютерної техніки і, власне, її можливості були зовсім іншими, ніж тепер.

Таким чином, методика (техніка) аудиту з використанням комп'ютерів (СААТs) є сукупністю аудиторських комп'ютерних засобів, з допомогою яких проводять вивчення і оцінку об'єктів дослідження.

Аудиторські комп'ютерні засоби (АКЗ) — це спеціальне технічне, математичне, програмне й інформаційне забезпечення, призначене для здійснення процедур зовнішнього контролю в середовищі ЕОД.

АКЗ виступають як універсальний інструментарій аудитора, який він використовує залежно від стану і характеристик, конкретних об'єктів аудиту.

До основного і найважливішого елемента АКЗ, такого як програмне забезпечення (рис.3.3), можуть належати:

— пакети прикладних програм (ППП) загального призначення, які використовують для обробки даних, зчитування і вибірки інформації з файлів, розрахунків фінансово-економічних показників, формування і друкування звітів;

— спеціальні (цільові) програми, які складають для вирішення конкретних аудиторських задач. Їх можуть підготувати аудитор, підприємство або сторонній експерт-програміст, залучений до перевірки. В деяких випадках програми клієнта, які містять потужні засоби контролю, аудитор може використовувати в стандартному або модифікованому вигляді, оскільки цей спосіб може бути ефективнішим і дешевшим, ніж створення спеціальних незалежних програм;

Складові частини програмного забезпечення, яке використовують в аудиті

Системне програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення

ППП загального призначен

ня (текстові редактори, електронні таблиці тощо)

Інші програи (економічного аналізу і т.д.)

Бухгал-терські програ

ми

Аудитор-ські програми

Обслуго-вуючі програми

Операційна система

Рис. 3.3.Склад програмного забезпечення, який використовують при ревізії розрахунків з бюджетом

— облікові та інші програми клієнта, які не містять спеціальних засобів зовнішнього контролю, але їх може використовувати аудитор для вирішення деяких інформаційно-аналітичних завдань.

На нашу думку, в Україні сталася досить непроста ситуація, коли власного досвіду в розробці і використанні комп'ютерних методик зовнішнього контролю просто не існує, а зарубіжний досвід не може бути використаний повною мірою, оскільки існують суттєві відмінності в обліку, фінансовій і податковій сферах, у законодавстві. Така ситуація негативно впливає на якість та перспективи вдосконалення роботи вітчизняних аудиторських фірм.

Головне завдання наукового дослідження в даній галузі полягає у визначенні пріоритетних напрямів комп'ютеризації аудиторської діяльності, найважливішими з яких, на мою думку, є: розробка ефективних методик аудиту в середовищі ЕОД, враховуючи особливості вітчизняної нормативної бази, діючої практики бухгалтерського обліку та інші фактори; розробка аудиторських комп'ютерних засобів, які включають у себе спеціальне технічне, математичне, програмне, інформаційне та лінгвістичне забезпечення (рис.3.4).

Рис.3.4. Основні напрями комп'ютеризації аудиторської діяльності СТзОв "Прогрес"

Основними умовами забезпечення ефективності аудиту в середовищі ЕОД є: високий рівень компетентності та професійної майстерності персоналу аудиторських фірм; дотримання вимог щодо відповідальності аудитора за належне проведення перевірки в умовах ЕОД; організація і планування аудиторських процедур із допомогою комп'ютерів; належне вивчення автоматизованої системи обліку та внутрішнього контролю; отримання достатніх і надійних доказів у середовищі ЕОД.

Високий рівень компетентності і професійної майстерності передбачає, що для проведення аудиту в середовищі ЕОД аудитор повинен мати глибокі знання з технічного і програмного забезпечення ЕОМ, володіти методикою контролю з використанням комп'ютерів, знати технологію автоматизованого облікового процесу, мати достатні навички практичної роботи з комп'ютерами.

Відповідальність аудитора полягає в тому, що він не може передавати іншим особам свої зобов'язання за складання аудиторського висновку та інших документів в умовах проведення перевірки у середовищі ЕОД, а також за висловлення думки щодо інформації, яка належить до внутрішньо-машинної інформаційної бази.

У випадках, коли аудитор передає роботу іншим аудиторам або використовує підсумки робіт, що їх виконали інші експерти (асистенти), він повинен володіти достатнім обсягом знань про ЕОД з тим, щоб спрямовувати, контролювати і перевіряти роботу помічників.

Організація і планування аудиторських процедур з допомогою комп'ютерів включає такі основні процедури: вивчення існуючого порядку організації системи ЕОД, обсягу концентрації і принципів розподілу комп'ютерної обробки даних на підприємстві; вивчення напрямів та оцінка ефективності використання наявного технічного і програмного комп'ютерного забезпечення; дослідження способів обробки і передачі інформації, вивчення методів і носіїв інформації, які використовують для зберігання даних, ознайомлення з перспективними заходами, запланованими для впровадження нових систем ЕОД або модернізації існуючих; визначення ступеня довіри до контрольних властивостей ЕОД для оцінки ефективності внутрішнього контролю; планування процедур з використанням аудиторського програмного забезпечення і комп'ютерної техніки; вивчення доцільності використання досвіду персоналу підприємства-клієнта, яке застосовує ЕОД.

Процедура вивчення існуючого порядку організації систем й ЕОД обсягу концентрації і принципів розподілу комп'ютерної обробки даних на підприємстві полягає у вивченні ряду питань: які технічні засоби використовують; як здійснюється зв'язок між віддаленими терміналами; який принцип побудови комп'ютерної мережі; де обробляють дані та в яких місцях їх зберігають тощо. Оскільки найсуттєвішими відмінностями автоматизованого обліку від традиційного є використання принципово альтернативних носіїв інформації та розподіл функцій обробки даних між людиною і комп'ютером, вивченню підлягають також принципи розподілу обов'язків між персоналом в умовах ЕОД


 
 

Цікаве

Загрузка...