WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

ЗМІСТ
Вступ 8

Розділ І. Теоретичні засади та суть податкового

обліку і звітності 10

1.1. Теоретичні засади податкового обліку 10

1.2. Сутність податкової звітності та її характеристика 22

Розділ ІІ. Облікове забезпечення податкового

обліку і звітності 30

2.1. Облікове забезпечення звітності про оподатковуваний прибуток 30

2.2. Облікове забезпечення звітності про податок на додану вартість 40

2.3. Облікове забезпечення інших форм податкової звітності 52

Розділ ІІІ. Методика контрольно-ревізійної

перевірки податкового обліку, звітності і

розрахунків з бюджетом 59

3.1. Ревізія ведення податкового обліку і складання звітності 59

3.2. Контроль і ревізія повноти і своєчасності розрахунків з

бюджетом по податках 69

3.3. Організація проведення ревізії і аудиту щодо достовірності

ведення податкового обліку і складання звітності в середовищі

електронної обробки даних 73

Висновки і пропозиції 88

Література 90

Додатки 101

Анотація

На магістерську роботу слухача центру підготовки магістрів спеціальності "облік і аудит" Куриліва Володимира Петровича на тему: "Податковий облік і звітність: техніка складання та методика ведення (на прикладі СТзОВ "Прогрес" с. Заздрість Теребовлянського району Тернопільської області.

Магістерська робота написана відповідно до встановлених вимог та визначеного плану і складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, літератури й додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність даної теми, висвітлено метод та завдання, предмет і об'єкти дослідження, методологію і методику дослідження, а також структуру і обсяг роботи.

У першому розділі обґрунтовані теоретичні засади та суть податкового обліку та звітності.

У другому – облікове забезпечення податкового обліку і звітності.

У третьому – наведена методика контрольно-ревізійної перевірки податкового обліку, звітності та розрахунків з бюджетами.

Висновки і пропозиції узагальнюють результати дослідження та систематизують основні висновки і пропозиції з удосконалення ведення податкового обліку і складання звітності у СТзОВ "Прогрес", яке знаходиться в с. Заздрість Теребовлянського району Тернопільської області.

Рецензія

На магістерську роботу Куриліва Володимира Петровича на тему: "Податковий облік і звітність: методика складання і техніка ведення".

Минуло 10 років незалежності України, але як свідчить статистика, реальність економіки нашої держави набагато відстає по багатьох параметрах від більш розвинутих країн. Щоправда, у галузі податкового обліку відбулися структурні зрушення: прийнято ряд законів і законодавчих актів, видано ряд книжок і опубліковано наукових праць на тему податкового обліку. Проте вітчизняні вчені до цього часу не дійшли згоди чи має існувати податковий облік окремо від бухгалтерського.

Цим і визначилась актуальність теми магістерської роботи, направленої на удосконалення ведення податкової обліку і складання податкової звітності у сільськогосподарських підприємствах.

Ознайомлення з магістерською роботою дозволяє робити висновок, що всі її розділи розкривають сутність і завдання по даній темі.

Суттєвих зауважень по виконаній магістерській роботі немає.

Висновки і пропозиції слухача магістратури обґрунтовані і мають практичну цінність для впровадження на підприємстві.

Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок: магістерська робота відповідає вимогам, що висунуті до неї і слухач магістратури Курилів В.П. в цілому заслуговує схвальної оцінки.

Головний бухгалтер

СТзОВ "Прогрес" Тернопільська Н.В.

Вступ

Актуальність теми. Радикальна реформа економіки України в період переходу до ринкових відносин , серед інших заходів, передбачає зміни, в тому числі і податкового обліку.

Реформування економіки України зумовило значні зміни фінансового механізму її регулювання, зокрема податкової системи. Ця система стала однією з найважливіших у фінансових відносинах між державою і суб'єктами господарювання. До того ж вона є різноплановою і зачіпає практично всі аспекти діяльності підприємств. Хоч це не всіма спеціалістами і практиками однозначно сприймається, податкова система постійно удосконалюється, що свідчить про намагання запровадити ефективно діючі відносини між державою і підприємствами, які, поряд з формуванням бюджету, тобто здійсненням фіскальної функції щодо вилучення коштів підприємств, забезпечували б стимулювання і регулювання виробництва.

Законодавче визначено багатоваріантну систему оподаткування, яка включає прямі і непрямі податки, податкові платежі, для визначення яких застосовуються специфічні механізми обчислення, різні бази, вони покриваються з різних джерел: прибутку чи витрат виробництва. Тому облікове забезпечення звітності про податки і податкові платежі є надзвичайно важливим, якщо до того ж врахувати доволі жорстку систему фінансових санкцій, яка застосовується до підприємств, керівників і бухгалтерів при виявленні помилок і викривлень у визначенні податків і податкових платежів.

Разом з тим нестабільність податкової системи, а також те, що зміни в ній не завжди адекватно враховувались при реформуванні бухгалтерського обліку, зрештою, суб'єктивні причини /використання застарілих реєстрів обліку, відсутність належних нормативних і методичних матеріалів тощо/ призводять в ряді випадків до суттєвих помилок при визначенні податків і податкових платежів

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є обґрунтування механізму організації податкового обліку і звітності на сучасному етапі встановлення ринкових відносин. Багатогранність поставленої мети визначила необхідність вирішення таких завдань:

 • теоретично обґрунтувати суть і методичні основи податкового обліку і звітності у сільськогосподарських підприємствах;

 • вивчити діючу методику ведення податкового обліку і звітності;

 • обґрунтувати методику проведення контрольно-ревізійної роботи по розрахунках з бюджетом за податками і платежами;

 • дати пропозиції щодо удосконалення ведення податного обліку і звітності на досліджуваному підприємстві.

Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є питання теорії, методології і практики ведення податкового обліку і складання податкової звітності.

Об'єктами дослідження є податки і платежі, які здійснює товариство "Прогрес" у бюджет.

Методологія і методика дослідження. Методичною основою є вітчизняний і зарубіжний досвід з обліку податків і зборів.

При виконанні магістерської роботи опрацьовано Укази Президента України, Закони України, Постанови Верховної Ради України, декрети Кабінету Міністрів України, листи Державної Податкової Адміністрації, нормативні документи з податкового обліку і звітності, а також праці вітчизняних і зарубіжних вчених; періодичні видання, в яких висвітлюються проблеми, що стосуються теми та галузі дослідження.

Достовірність висновків та результатів забезпечення використанням наступних методів дослідження: загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, конкретизація), методичних прийомів (огляд, запит, підрахунок, аналітичні процедури, узагальнення) і інші.

Структура і обсяг роботи. Магістерська робота викладена на 104 листках машинописного тексту, містить 12 таблиць, 8 рисунків, 4 додатки.

РОЗДІЛ І

Теоретичні заходи та суть податкового обліку і звітності

1.1. Теоретичні засади податкового обліку

Поняття податкового обліку на підприємствах України вперше появилось із прийняттям в 1997 році Закону України "Про податок на додану вартість" і нової редакції Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Але не ті, ні другі правові акти, на жаль, не містять конкретного визначення податкового обліку, не формулюють його принципи, але це не означає, що ніяких принципів не існує. Податковий облік податку на додану вартість і податку на прибуток здійснюється виходячи з наступних принципів [78. 30]:

 • Принцип грошового виміру (всі об'єкти і процеси оцінюються на основі єдиного грошового вимірника – гривні. Це ж стосується доходів і витрат, пов'язаних з проведенням бартерних операцій);

 • Принцип нарахування (доходи і витати відображаються в обліку в момент виникнення, незалежно від дати поступлення чи сплати грошових коштів).

  Слід відмітити, що принцип нарахування хоча і діє по відношенні до більшості операцій податкового обліку, але не розповсюджується на податковий облік деяких специфічних операцій і для деяких платників податків.

 • Принцип неперервності (облік доходів і витрат здійснюється, виходячи із припущення, що діяльність підприємства буде продовжуватися в майбутньому);


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...