WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

11. Закон України "Про міжнародні договори України" від 22.12.91 № 3767-ХІІ зі змінами і доповненнями.

12. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10.12.91 № 1953-ХП зі змінами і доповненнями.

13. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 № 327/95-ВР.

14. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.98 № 351-XIV зі змінами і доповненнями.

15. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 06.02.96 № 30/96-ВР зі змінами і доповненнями.

16. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.07.96 № 313/96-ВР (зі змінами, внесеними Законом України від 23.12.97 № 767/97-ВР).

17. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 07.05.96 № 178/96-ВР зі змінами і доповненнями.

18. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 23.03;99 № 539-XIV.

19. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 № 98/96-ВР зі змінами і доповненнями.

20. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 № 698-ХІІ (зі змінами і доповненнями, в редакції Закону України від 23.12.97 № 762/97-ВР).

21. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податків та неподаткових платежів" від 21.01.93 № 8-93

22. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 № 7-93 зі змінами і доповненнями.

23. Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26.12.92 № 18-92 зі змінами і доповненнями.

24. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 № 15-93 зі змінами і доповненнями.

25. Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 07.08.98 № 857/98 зі змінами і доповненнями.

26. Указ Президента "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" від 18.06.94 № 319/94.

27. Указ Президента України "Про заходи щодо недопущення відпливу з України валютних та інших майнових цінностей" від 27.06.99 № 724/99.

28. Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 № 734/99.

29. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення валютного та експортного контролю" від 7.09.94 № 504/94.

30. Указ Президента України "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні" від 07.11.94 № 659/94 зі змінами і доповненнями.

31. Указ Президента України "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 27.01.95 № 84/95 зі змінами і доповненнями.

32. Указ Президента України "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України" від 13.09.95 № 839/95.

33. Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" від 04.03.98 № 167/98.

34. Указ Президента України " Про платників та порядок сплати акцизного збору" від 11.05.98 № 453/98.

35. Указ Президента України "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 19.01.99 № 32/99.

36. Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення виконання Указу Президента України від 26.07.95 № 660 "Про додаткові заходи щодо регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 30.08.95 № 699.

37. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо скорочення товарообмінних (бартерних) операції у господарському обороті України" від 17.03.98 № 333.

38. Постанова Кабінет Міністрів України "Про перелік товарів (продукції, робіт, послуг), експорт яких забороняється за бартерними (товарообмінними) операціями" від 12.06.98 № 854.

39. Лист Державної податкової адміністрації України "Про стягнення акцизного збору при здійсненні бартерних операцій у зовнішньоекономічних відносинах" від 12.05.97 № 16-1214/11-3417.

40. Лист Державної податкової адміністрації України "Про контроль за бартерними операціями" від 02.07.98 № 7953/10/16-1201.

41. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение.— М.: ЮНИТИ, 1997.

42. Джизлс Джон Д., Радеба Ли.Х. Международньїй бизнес: внешняя среда и деловые операции. — М., 1994.

43. Експорт-імпорт: особливості оподаткування//Галицькі контракти. — 1999. — № 42.

44. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнезкономической деятельности в Украине (практическое пособие).— К.: Сплайн, 1998.

44. Малышкин А.И. Налоговьій учет: ситуации й решения: Пособие.— К.: Либра, 1999.

45. Мещерякова О. Налоговые системы развитых стран мира: Справочник.— М., 1995.

46. Лізингові (орендні) операції: облік, оподаткування//Галицькі контракти. — 1999. — № 42.

47. Облік бартерних операцій: аналітичний коментар//Бухгалтер-ський облік і аудит. — 1999. — № 1.

48. Оподаткування зовнішньоєкономічної діяльності в Україні: Навч. посіб./ За ред. М.Я. Азарова. –К.: ДІЯ, 2000.

49. Основи митної справи: Навч. посіб. /за ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2002.

50. Покровская В.В. Международньїе коммерческие операции й их регламентация.— М.: ИНФРА-М, 1996.

51. О. С. Ситник, О. С. Олесюк, В. М. Гужва, С. П. Pinna, В. М. Олейко. Система підтримки прийняття рішень — К.: Техніка, 1995.

52. Смєян Ю. Бухгалтерський та податковий облік операцій з фінансового лізингу//Галицькі контракти.— 1998.— № 51.

53. Соколенко С.И. Современньїе мировьіе ринки й Украйна.— К.: Демос, 1995.

54. Спільна діяльність: облік, оподаткування//Галицькі контракти. — 1999. — № 42.

55. Сутьірин С.Ф., Погорелецкий А.И. Налоги й налоговое плани-рование в мировой зкономике.— С. Птб.: Изд-во Михайлова В.А., Изд-во "Полиус", 1998.

56. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан.— К.: РІЦ УАННП, 1997.

57. Україна завдала превентивного удару по російських товарах // Галицькі контракти. - 2002. -№14.

57. Управление внешнезкономической деятельностью: Учебное пособие / Под общ. ред. Кредисова А.И.— К.: Феникс, 1996.

58. Як правильно відображати податковий і бухгалтерський облік операцій з давальницькою сировиною при різних формах оплати // Галицькі контракти.— 1999.— № 46.

85

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ В СФЕРІ ЗЕД ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.

3.1. Контрольна діяльність податкових ти митних органів в сфері ЗЕД.

Податкова система не може існувати без інституту відповідальності. Згідно з діючим законодавством виконання зобов'язань платника податків забезпечується заходами адміністративної та кримінальної відповідальності, а також фінансовими санкціями.

Органи ДМС України зобов'язані проводити перевірки, які можуть бути виїзними і зустрічними. Виїзна податкова перевірка проводиться органами податкової служби за місцем знаходження платника податку. Зустрічна перевірка – це перевірка, що проводиться органами податкової служби на підставі письмового звернення до інших податкових органів, які взяли суб'єкт підприємницької діяльності на облік. Виїзні податкові перевірки поділяються на планові та позапланові. Періодичність планових та позапланових податкових перевірок встановлюється законодавством. (див. рис. 3.1.)

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцем знаходження такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Планова перевірка проводиться не частіше одного разу на календарний рік за письмовим рішенням керівника державної податкової інспекції, голови державної податкової адміністрації з обов'язковим письмовим попередженням суб'єкта підприємницької діяльності за 10 днів до її проведення.

Позапланова перевірка – це непередбачена жодними планами податкова перевірка. Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Позапланова податкова перевірка проводиться, коли : не подаються звіти; декларується "відсутність діяльності"; в звітах зазначається невелика різниця між податковими зобов'язаннями та кредитом, загальна сума яких немає великих розмірів; постійно декларуються значні суми "до відшкодування".

  • проводиться комплексно (за всіма видами податків, зборів і обов'язкових платежів) один раз на рік з письмового дозволу керівника податкової інспекції;

  • суб'єкт підприємницької діяльності письмово повідомляється про дату проведення такої перевірки не пізніше ніж за 10 днів до початку їх проведення;


 
 

Цікаве

Загрузка...