WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

4

Зміст.

Вступ .

Розділ І . Теоретико-організаційні засади податкового регулювання процесів споживання .

1.1. Фіск і соціально-правові засади держави загального добробуту;

1.2. Еволюція процесів споживання в Україні;

1.3. Економічна сутність та природа податків на споживання .

Розділ II . Прагматика і проблематика функціонування податків на споживання в Україні.

2.1. Правові засади організації справляння податків на споживання;

2.2. Податок на додану вартість, як форма універсального акцизу ;

2.3. Акцизний збір і мито, як фактор взаємодії фіску та споживання ;

2.4. Проблемні аспекти нарахування і сплати податків на споживання ;

2.5. Контрольно-аналітична робота фіскальних органів в сфері

справляння податків на споживання .

Розділ III. Напрями реорганізації та розбудови оподаткування процесів споживання в Україні.

3.1. Критерій оптимізації державного регулювання процесів споживання ;

3.2. Трансформація оподаткування процесів споживання .

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури .

Додатки

ВСТУП

Структурна перебудова господарства та перехід до загальноприйнятих у світі ринкових методів господарства підвищили інтерес до широкого дослідження таких сторін економіки, які пов'язані із втручанням держави у соціально-економічне життя. Істотною стороною цього процесу виступає підвищена зацікавленість проблемами державного регулювання через податкові важелі. Входження української держави у ринкові відносини змінює аспекти всіх економічних інститутів, в першу чергу, це стосується бюджетної системи .Виважена податкова політика на даному етапі є гарантом стабілізації економіки і її поступального зрушення до розширеного виробництва. В цих умовах особливої актуальності набувають дослідження теоретичних підвалин, податків на споживання. Актуальність даної теми полягає в самому процесі споживання, що є добробутом нашої держави, дослідження цих питань є сучасним і відповідають усім вимогам. Таким чином, в умовах переходу до ринкової економіки нагальною необхідністю є подальше вдосконалення фінансових стосунків, і особливо, податкових відносин підприємств, організацій і населення з бюджетом . При цьому податкові платежі призначені стати в руках органів влади головним інструментом державного регулювання економіки, формування доходів бюджету, стимулювання науково-технічного процесу, обмеження росту цін та інфляції. В умовах ринкової економіки держава широко використовує податкову політику як визначений регулятор впливу на негативні явища ринку. За допомогою податкових надходжень, пільг і фінансових санкцій держава ставить єдині вимоги до підприємств щодо ефективності ведення господарства . Від того, наскільки правильно побудована система оподаткувань, залежить ефективне функціонування всієї економічної системи. В сучасному господарському механізмі податки покликані посилити правовий захист майнових інтересі підприємств, об'єднань, стимулювати підвищення ефективності виробництв надаючи юридичну і фактичну можливість розпоряджатися доходами.

В умовах переходу до ринкових відносин різко зростає роль податків як регулятора ринкової економіки, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства . За допомогою податків держава може проводити енергійну політику в розвитку наукоємних виробництв і ліквідації збиткових підприємств. Податки мають забезпечити впровадження у життя економічної реформи, виведення економіки з кризи, вирішення головних завдань перехідного періоду і, перш за все, стабілізацію фінансової системи держави .

Крім чисто фіскальної функції, система податків і зборів служить механізмом економічного впливу на суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщення, прискорення науково-технічного прогресу . Податками можна стимулювати або, навпаки, обмежувати ділову активність, а відповідно і розвиток тих чи інших галузей підприємницької діяльності ; створити передумови для зниження витрат виробництва й обігу приватних підприємств, для підвищення конкурентноздатності національних підприємств на світовому ринку. За допомогою податків можна проводити протекціоністську економічну політику або забезпечити свободу товарному ринку . Податки створюють основу дохідної частини бюджету, забезпечують можливість фінансового впливу на економіку через видаткову частину .

Держава впливає на економічні процеси як через законодавчі так і через фінансову й кредитну політику і, в першу чергу, через державний бюджет . У перехідний до ринкової економіки період через бюджет здійснюють перерозподіл коштів, інвестування пріоритетних напрямків розвитку виробництва, виконання цільових загальнодержавних програм. Для цього держава використовує різні методи впливу фінансово-бюджетного механізму та процес розширеного відтворення.

Мета написання роботи полягає у висвітленні тенденцій становлення, функціонування та розвитку теорії та практики " непрямих податків у перехідний період до ринкових відносин в У країні. Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких задач:

- вивчення суспільно-економічної суті податків та дослідження їх функцій і основних елементів;

- аналіз контрольно-аналітичної роботи фіскальних органів ;

- характеристика правових засад організації справляння засад організації справляння податків на споживання ;

- дослідження проблемних аспектів нарахування-сплати податків на споживання;

- накреслення напрямків реорганізації та розбудови оподаткування процесів споживання;

- розгляд місця та ролі непрямих податків у податковій думці і фіскальній практиці в історичному ракурсі;

- аналіз організації непрямих податків та проблеми її функціонування в Україні.

Автор у своїй роботі керувався діалектичним методом, який забезпечив вивчення всіх явищ та процесів у їх розвитку, взаємозв'язку та взаємозалежності. Для досягнення поставленої мети використовувались прийоми аналізу та синтезу, історико - логічна направленість, прийоми групування.

Об'єктом дослідження виступають непрямі податки в Україні : процес їх встановлення, розвитку, функціонування та розбудови.

Здобуття Україною політичної незалежності та повернення країни в русло загальноприйнятих процесів світового розвитку, що базуються на ринкових методах господарювання примушує нас по-новому дивитися на теорію та практику оподаткування. Реформування податкової системи є важливим кроком при переході до ринку . Податки - це фінансова основа державного втручання у сферу господарських зв'язків між суб'єктами суспільно-економічних відносин; головний регулятор ринкового господарства.

Предметом дослідження є специфічна сфера фінансових відносин, які виникають в процесі оподаткування споживання в Україні та справляння непрямих податків, які пов'язані з ціноутворюючим процесом.

Інформаційно-факторологічною базою дослідження дипломної роботи виступають закони та нормативно-регулюючі акти, що регулюють процес справляння акцизного збору, податку на додану вартість і мита, а також інформаційно статистичний матеріал Міністерства фінансів і державної податкової адміністрації. На макрорівні аналізується статистичний матеріал щодо діяльності Чемеровецької МРДПІ Чемеровецького районі.

При написанні дипломної роботи автором були опрацьовані наукові праці про провідних вчених економістів та практиків України, зокрема М.Я.Азарова, В.Л.Андрущенка, Р.Безсмертного, Дж.Кейнса, В.М.Суторміної, В.М.Федосова. О.Шитрі,

Дипломна робота складається з трьох розділів, вступу і висновків. Текст роботи викладено на 164 сторінці і містить 16 таблиць, 4 схеми, 3 графіки, 4 діаграми 14 додатків. Перший розділ вивчає теоретичні і організаційні засади податкового регулювання процесів споживання. У другому розділі розглядається прагматика і проблематика функціонування податків на споживання . Напрями реорганізації та розбудови оподаткування процесів споживання в Україні розглянуто у третьому розділі.

Розділ І. Теоретико-організаційні засади податкового регулювання процесів споживання.

1.1. Фіск і соціально-правові засади держави загального добробуту.

Сьогодення України кожну людину заставляє замислюватись над питаннями економіки, її теорії і практики. Важливість цього питання пояснюється тим, що зараз в умовах важкого переходу України на рейки ринкової економіки значно зріс інтерес до досліджень і вивчень загальних проблем економічного розвитку. Зауважимо, що упродовж усіх років комуністичного режиму в Україні в поглядах на предмет економічної теорії домінував марксистський заідеологізований підхід, згідно з яким вважалося, що ця наука вивчає виробничі відносини. Всі інші підходи до предмета економічної теорії трактувалися як ненаукові, неправильні і буржуазні. Перехідний період України дав зрозуміти, що економічна наука є дуже важлива і дуже цікава, адже вона розв'язує проблеми сфери людського життя.


 
 

Цікаве

Загрузка...